Eén kudde, één Herder!

Wat een ongelooflijk heerlijke uitspraak van Jezus. In onze wereld, vol van dikwijls elkaar bestrijdende godsdiensten en geloven, is daar het evangelie van het koninkrijk Gods uit de mond van die ene mens: Jezus van Nazaret. “Ik ben de goede Herder. Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij. Het zal worden één kudde en één Herder. Jesaja voorspelde reeds, een aarde vol van de (liefdes-)kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken (Jes.11:9). Want wij zijn Gods werk, herschapen in Jezus Christus, om werken te doen die God voor ons heeft bereid. Om daarin te leven, te wandelen. ( Ef.2:10).

Wat bijzonder is dat eigenlijk. Wij zijn Gods werk. Het werk van zijn hand. Waren wij sinds de zondeval ver van God verwijderd, en gold het woord: “in het zweet uws aanschijns zult u brood eten”( Gen 3:19), in Christus, Gods Zoon, geldt weer die nabijheid. Als mensen aan Jezus vragen: “Rabbi, wat moeten wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken”? antwoordt Jezus: “Dit is het werk Gods, dat U gelooft in Hem, die Hij gezonden heeft” In dit antwoord zijn we weer één met Hem. Zijn we weer thuis. Eén kudde, één Herder.

Wat belangrijk is dit geloof in Hem en zijn woord. Ook voor ons. Als Jezus zegt:” Het zal worden één kudde, één Herder,” zal onze geloofs blijdschap over dit belangrijke woord niet zonder vrucht zijn. Eén kudde, één Herder; wat een perspectief! Heeft dat ook niet te maken met het woord van God dat zegt: “Zie, Ik maak iets nieuws op aarde. Schrijf het op; deze woorden zijn getrouw en waarachtig” (Op.21:5). En ook het woord “Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan” (Op. 21:1). De apostel Johannes heeft het met zijn eigen geestelijke ogen gezien.
Wat een schitterend woord. En wat een troostwoord; ook voor de treurenden ( (Matt.5:4)
En dit woord opent de ogen van zijn kinderen voor Gods actieve aanwezigheid, God is er al mee bezig en zegt tot ons: “Zie eens wat ik aan het doen ben”. Hij betrekt er zijn mensen bij. Evenals bij zijn schepping-in den beginne- wil God ook hier, bij zijn herschepping met de zijnen samenwerken. Hij wil het niet alleen doen. Hij zoekt zijn verwachting met ons te delen. Hoe grandioos is dit, hoe liefdevol. Hoe goed om daar biddend op in te gaan.
Dat is ook het werk Gods in onze harten dat wij -met Hem-zien en gelovend, deelhebbers zijn in zijn plan.

Kerntekst.
Dan zal Ik één herder over hen aanstellen, die hen weiden zal: mijn knecht David. Die zal hen weiden, die zal hun herder zijn. Ik de Here zal hun tot een God zijn, en mijn knecht David zal vorst wezen in hun midden.
Ezechiël 34:23 en 24.

Lied:
Neem, Isrels Herder, neem ter oren, die Jozefs kroost, door U verkoren,
als schapen gunstig hebt geleid; en die een troon van heiligheid
U tussen Cherubs hebt gesticht: verschijn weer blinkend met uw licht!
Neem, Isrels Herder, neem ter oren, die Jozefs kroost, door U verkoren,
als schapen gunstig hebt geleid; en die een troon van heiligheid
U tussen Cherubs hebt gesticht: verschijn weer blinkend met uw licht!
Psalm 80:1 berijmd. (Oude vertaling)

Gebed.
Geliefde Vader. Wij willen U danken voor uw schitterende belofte, dat het uiteindelijk zal zijn: één kudde en één herder. U bent onze Herder; U behoren wij toe. Amen.