ANBI Diaconie

Alle informatie over de ANBI status van de Diaconie

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een diaconie van de Protestantse Gemeente te Zaandam behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland

Algemene gegevens

Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Zaandam
Telefoonnummer: 075 6164620
RSIN / Fiscaal nummer: 824137048
Kamer van Koophandelnummer: 76447847
Website adres: www.protestantse-gemeente-zaandam.nl
E- mail: diaconie@pgz-zaandam.nl
Adres: Heijermansstraat 127, 1502 DJ Zaandam
Postadres: Heijermansstraat 127, 1502 DJ Zaandam

De Protestantse gemeente te Zaandam is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland.

In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde). De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Zaandam.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 11  leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van diakenen telt 17 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De Algemene Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de Algemene Kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan

Doelstelling
De diaconie in Zaandam deelt de visie op het diaconaat, verwoord in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland: “De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen van wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.”

College van Diakenen
Het college van Diakenen wordt gevormd door gekozen diakenen en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie.

Doelstelling en beleid

De doelstelling van het beleid van het College van Diakenen zijn onderdeel van de doelstelling van de Protestantse Gemeente Zaandam. Als missie van de diaconie geldt ‘Helper waar geen helper is’. Dit wordt vertaald in:

  • Betrokken zijn bij zwakkeren in samenleving en wereld;
  • Oog willen hebben voor de ontwikkelingen in de wereld.

Diaconale steun wordt gegeven aan jong en oud, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging. Als kerkgemeenschap voelen we ons verbonden met de samenleving, zowel dichtbij in onze eigen woonplaats als wereldwijd. Kernwoorden daarbij zijn:

  • Signaleren van misstanden, armoede mensen in de knel
  • Melden aan verantwoordelijken/overheid en onze gemeenteleden
  • Helpen met woord en daad

Als plaatselijke gemeente zijn wij onderdeel van de landelijke kerk met veel Diaconieën. Er wordt op veel punten samen- en meegewerkt met andere diaconieën in de Zaanstreek en andere lokaal werkende partijen, die qua doelstelling activiteiten verrichten in het verlengde van de diaconale taken. Lokaal kunnen wij menskracht en financiën inzetten om rechtstreeks mensen te ondersteunen die hulp nodig hebben. De steun aan een aantal binnenlandse projecten en aan de meeste buitenlandse projecten verloopt via Kerk in Actie dat (ook in het buitenland) een goede controle houdt op juiste bestedingen en voor continuïteit kan zorgen.

     Activiteiten

De vele activiteiten die plaatsvinden worden regelmatig gepubliceerd in het kerkblad Het Kompas en op de website van de PGZ.

     Financiële verantwoording

De begroting en jaarrekening van de diaconie van de Protestantse gemeente Zaandam zijn openbaar en worden samengevat gepubliceerd op de website van de PGZ. Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

     Beloningsbeleid

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Verslag Activiteiten

De Algemene  Kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de Algemene Kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit.

Verkorte staat van baten en lasten 2023: Zaandam PG DIA J2023 – ANBI-overzicht – 15-06-2024 11_05_05