Uw Koninkrijk kome.

Is het niet buitengewoon dat Jezus zijn navolgers doet delen in het verlangen van zijn Vader om bij zijn kinderen te zijn? Discipelen, die allereerst het verlangen en het belang van hun hemelse Vader zoeken en hun liefde tot uitdrukking brengen in het gebed dat Jezus hen zelf geleerd heeft. Nee, hen niet laat bidden voor hun persoonlijke belangen, of situaties, maar bovenal voor de hartenwens van hun hemelse Vader, om onder ons te wonen en ons te doen delen in zijn heerschappij op aarde. Lezen we niet reeds in het eerste hoofdstuk van de bijbel over Gods enthousiaste uitroep: “Laat Ons mensen maken naar ons beeld en gelijkenis, opdat zij heerschappij zullen hebben op aarde” (Gen.1:26). En zo zijn Koninkrijk vormen (Gen.1:26)?

Als we bidden “Uw Koninkrijk kome”, dan denk ik vooral aan mensen die zich door God laten vormen tot zijn deelgenoten, zijn vrienden, zijn leerlingen. Die vorming is geen kleinigheid; maar kan naast veel blijdschap ook (tijdelijke) moeite en lijden veroorzaken.
De apostel Paulus is daar duidelijk over als hij aan de Romeinen schrijft dat hij er zeker van is, dat het lijden van de tegenwoordige tijd, niet opweegt tegen de heerlijkheid die over de zijnen geopenbaard zal worden en dat zelfs de schepping met reikhalzend verlangen uitziet op het openbaar worden van de zonen Gods. En dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God liefhebben: ” Want die God tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd om het evenbeeld van zijn Zoon te worden, die de eerstgeborene zal zijn onder talloze broeders en zusters. Wie Hij hiertoe heeft bestemd, heeft Hij ook geroepen, en wie Hij heeft geroepen, heeft Hij ook vrijgesproken en wie Hij heeft vrijgesproken heeft Hij nu al laten delen in zijn heerlijkheid en luister. (Rom.8:18-30).
Gods koninkrijk bestaat uit mensen die zich door hun Vader laten vormen tot zijn zonen. En Christus Jezus die gesproken heeft: “Ik en de Vader zijn één” (Joh.10:30), en “Wie Mij gezien heeft heeft de Vader gezien” (Joh. 14:9), mogen wij met blijdschap volgen.

Wat een liefde van onze Vader die ons zo actief bij de komst van zijn koninkrijk betrekt. Als mensen die -samen met hun Heer- heerschappij uitoefenen op onze aarde.
Een mooi voorbeeld van die heerschappij vind ik terug in het leven van de apostel Paulus. Deze schrijft een brief aan de Efeziërs vanuit Rome waar hij vanwege zijn geloof gevangen zit. Nee, hij schrijft hen niet of zij willen bidden voor hem, dat hij gauw verlost zal worden uit die nare situatie van zijn gevangenschap. Integendeel! Hij dankt God, zelfs onophoudelijk, voor de gelovigen te Efeze, omdat hij van hen gehoord heeft over hun geloof in Christus en hun liefde voor al de heiligen. Hij vraagt aan zijn hemelse Vader, -“de Vader der heerlijkheid”- of Hij hen wil schenken de Geest van wijsheid en openbaring. Waarom? Opdat zij helder en duidelijk zullen zien wie Christus is en Hem door en door zullen gaan kennen en zijzelf innerlijk vol licht zullen zijn, zodat zij iets zien van de heerlijke toekomst, waartoe zij geroepen zijn en zij zullen weten wat een geweldige rijkdom God voor al zijn kinderen heeft klaar liggen. (Ef.1:15-18.Vert. Het Boek).,
Wat prachtig dat Gods kinderen bij de (weder-) komst van Christus mensen zal vinden die een brandend hart hebben en in het licht van Gods Geest wandelen met Christus. Of, zoals Paulus aan de Filippenzen schrijft: als mensen die in deze ontwrichte en bedorven wereld, leven als zuivere en onschuldige kinderen van God. Als sterren die het licht van God uitstralen. (Fil. 2:15).
Wanneer wij bidden: “Uw koninkrijk kome” is dat eigenlijk een liefdesuiting van overgave naar God: “Hier zijn we Vader. Ons hart staat voor U open. Laat uw Geest, uw Koninkrijk ons hart vullen.”
De apostel Petrus (1 Petr.2:9) haalt Exodus 19 waar God zijn volk via Mozes toespreekt vanaf de berg Sinaï, dat zij uit alle volken Hem, God ten eigendom zijn en zij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk.(Ex.19:5 en 6).
In “Uw koninkrijk kome” zijn wij dus zelf helemaal betrokken. Wij zijn die mensen, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis om Gods heerschappij op deze aarde zichtbaar te maken.

Kerntekst.
Bij een ieder die het woord van het Koninkrijk hoort en niet verstaat komt de boze en rooft wat in zijn hart gezaaid is.
De in goede aarde gezaaide is hij, die het woord hoort en verstaat en 100-, 60- of 30-voudig vrucht draagt.

Lied.
Koninklijk volk, gij vormt de wolk,
stralende getuigen.
Wil meer en meer, voor God uw Heer
in aanbidding nederbuigen.

Refrein:
Laat ons zingen, juub’ len, juichen,
liefde dank en eer betuigen
aan de ware God en Koning.
Amen, halleluja.

Priestergeslacht, vol van zijn macht,
heerlijkheid en glorie,
straal als een licht, hoog opgericht,
ga uw weg steeds in victorie.

Refrein.

Gebed.
Hoe groot is het heerlijke Vader, dat U uw kinderen betrekt bij uw plan met de wereld als koningen en priesters. En dat wij alleen maar hoeven te zeggen: “Vader, hier zijn wij om uw wil te doen; ons leven behoort U toe”. U doet ons leven in uw licht.