Leven uit overvloed.

Overvloed hoort bij onze God. Jezus zegt: “Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed”. (Joh. 10:10-b). Het bijzondere van Gods genade is, dat zij ergens toe dient. Het is verbonden met vrucht dragen. Genade is geen weggevertje, maar dient tot het verheerlijken van Gods naam. Jezus zegt: “Ik heb jullie aangewezen om vrucht te dragen”. Als jullie vrucht voor Mij blijvend is, zal de Vader jullie alles geven wat jullie Hem vragen in mijn naam.(Joh.15:16). Een overvloed van genade, die we van Hem ontvangen, om met Hem als koningen te heersen door Jezus Christus’.(Rom.5:17). Reeds eerder sprak God hierover tijdens zijn schepping in Genesis: “Laat ons mensen maken naar ons beeld en gelijkenis; opdat zij met Ons heerschappij zullen hebben”. (Gen 1:26). Het leven uit Gods overvloed, dient dus zijn eeuwig plan met zijn nieuwe wereld.

Leven uit overvloed is ook een leven in het besef van die allergrootste genade, die onverdiende zaligheid van de herstelde relatie met onze God door Jezus Christus.
Paulus zegt: “Indien door de overtreding van de ene (Adam) de dood als koning is gaan heersen, veel meer zullen zij die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen! (Rom.5:17).Want door de gehoorzaamheid van Christus zullen zeer velen rechtvaardigen worden. En de genade zal door de rechtvaardigheid heersen ten eeuwigen leven door Jezus Christus onze Heer. (Rom.5:19-21).
En die liefdesmacht van genade en rechtvaardigheid stelt de wedergeboren nieuwe mens, zijn discipelen (en ons) in staat om heen te gaan en Gods heerlijkheid uit te dragen.

Jezus spreekt duidelijke taal aan hen die eens verlicht zijn geweest, en door genade vrucht gedragen hebben, maar niet in Hem, Christus, gebleven zijn, doch nalatig werden.(Hebr.10:38).
Jezus wil dat de overvloedig geschonken genade in ons leven leidt tot overvloedige gerechtigheid en liefde in onze omgang met Hem en onze naasten (Matth.5:20).
Een leven in het koninkrijk van de vergeving.

Lied.
Volheid des Geestes, woon in mijn harte.
Vorm mij naar ’t beeld van mijn Heiland en Heer.
Niets van mijzelf, Heer, alles van Jezus.
Dat is o Heiland wat ik begeer.
(Koor van een van de vele liederen van M.A.Alt zendelinge en dichteres).

Kerntekst.
Want wie (Hem) heeft zal nog meer krijgen, en hij zal overvloedig hebben. Maar wie (Hem) niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden. (Matt.13:12).

Gebed.
Wat bent U toch een heerlijke en waarachtige God. Een Vader die zijn kinderen kent en overvloedig leven schenkt aan allen die U vertrouwen.
Vaak, door moeiten heen, worden ze gevormd naar uw beeld en gelijkenis.
Ook in onze dagen vestigen wij al onze hoop op U, die ons hart weet te vullen met heil. Ten dienste van velen.