Liefhebben is een werkwoord. (Aansluitend op “Weest wakker!”)

De bijbel getuigt van de grootheid van Gods liefhebben. In zijn schepping én in zijn mensen die delen in zijn onvergankelijke liefde. Het ware liefhebben van mensen tot God blijkt vooral in het kunnen wachten op Hem die ons leven leidt én in ons blijven in Hem en zijn woord. Deze twee belangrijke werkwoorden zullen in het leven van gelovigen van grote betekenis zijn om overvloedig te worden in de liefde voor elkaar en tot anderen. (2 Petr.1:8 en Phil.1:9), én om die goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat we dáárin zouden wandelen.(Ef.2:10). Hieronder willen we even de aandacht geven aan dat belangrijke (ver-) wachten.
Wat zijn we toch gelukkige mensen, die in al ons doen en laten, weten Gods eigendom te zijn en wij Hem door zijn liefde, naar geest, ziel en lichaam mogen dienen.
Vaak hebben we daarbij meer moeite met ‘laten’ dan met ‘doen’ (even los gezien van nalatigheid).
Ik moet daarbij denken aan koning Saul, aan dat verhaal in 1 Samuël 13, waarbij koning Saul niet in staat blijkt om, volgens een uitdrukkelijke afspraak, te wachten op de profeet Samuël, die voorafgaand aan de strijd tegen de Filistijnen een brandoffer zal ontsteken. Wanneer de komst van Samuel wat later wordt dan afgesproken, en de manschappen van Saul onrustig worden en beginnen weg te vluchten voor de naderende Filistijnen, kan koning Saul niet langer wachten en ontsteekt hij het brandoffer zelf.
Menselijkerwijs zou je alle begrip kunnen hebben voor Sauls handelwijze. Hij was tenslotte ook nog maar net 2 jaar koning en onervaren en pas 30 jaar oud. En dan in deze dreigende situatie…Hij nam immers zijn verantwoordelijkheid. Dit hele gebeuren is toch niet meer van onze tijd?
Maar onze God denkt daar heel anders over. “Saul, waarom heeft u zo dom kunnen doen; waarom heeft u zich niet gehouden aan het gebod dat de Heer uw God u heeft opgelegd? Dan had de Heer uw koningschap over Israël nu en voor altijd bestendigd. Maar nu zal uw koningschap niet standhouden. De Heer zal een man naar zijn hart zoeken.
We weten het treurige verloop van Sauls koningschap en zijn even treurig levenseinde.
We weten ook dat David de man naar Gods hart was en dat ook blijft wanneer hij een stomme streek uit haalt. Omdat hij, als hij aangesproken wordt op zijn fouten, deze belijdt. Hij heeft, nadat hij tot koning werd gezalfd, nog 15 jaar op zijn aantreden gewacht, veelal achtervolgd door Saul en zijn mannen, maar nooit de kans te baat genomen zijn wachttijd te bespoedigen. Deze 15 jaar is zijn vormingstijd. Dat wachten en verwachten heeft met liefde te maken. En dat geldt ook voor ons, wanneer we Hem voor laten gaan in ons doen en laten. Voor alles één willen zijn met Hem.
David geloofde God en heeft in die wachtperiode de mooiste psalmen gemaakt, die ook nu nog over de gehele wereld gezongen worden. Denk aan Psalm 27:

De Heer is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen?
Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet;
al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen.
Eén ding heb ik van de Here gevraagd,dit zoek ik,
te verblijven in het huis van de Heer, al de dagen van mijn leven.
Wacht op de Heer, wees sterk, uw hart zij dapper en vastberaden;
ja wacht op de Heer.

Van onze Heer, Jezus Christus kennen we zijn woord:” Ik doe niets, tenzij ik het de Vader zie doen. Sterker nog. Zo wandelt Hij met zijn Vader en weet Hij in Bethesda waar zeer veel zieken, blinden, kreupelen en misvormden lagen, die ene man te genezen. Jezus wist reeds hoe lang hij daar al ziek lag! Als de geestelijke leiders moeilijk doen vanwege de sabbat, zegt Jezus: “Mijn Vader werkt aan één stuk door, en daarom doe Ik dat ook. (Joh.5:17). Jezus was vrij. In weerwil van al zijn volgers, nodigt Hij (die “gehate”) Zacheüs uit de boom te gaan om bij hem in zijn huis te logeren. En Hij reist naar de ‘verboden’ landstreek Samaria om die ene ‘besproken’ vrouw te verlossen. Als ik dit opschrijf ben ik innerlijk bewogen. Hoe groot is onze Heer!!!

En wij? Wij mogen deze machtige Heer navolgen. Allereerst in zijn relatie en wandel met zijn Vader, opdat ons werk niet tevergeefs zal zijn. God wil dat we zijn leerlingen zijn. Mensen die weten te wachten in geloof in God en in zijn naam weten te handelen.Waar wij ons ook bevinden en waar Hij ons ook heen stuurt.

Kerntekst.
Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.
(Joh. 14:21).

Lied.
Ja, zijn liefde zocht mij,
En zijn bloed,dat kocht mij:
Door genade ben ‘k een kind van God. (2x)

Gebed.
Geliefde Vader. Hoe groot bent U! U heeft ons gezocht en ons in uw Zoon de weg naar uw Vaderhart geopend.
U zoekt ons deelgenoot te maken van uw liefde en heerlijkheid. Vader, maak in ons aller hart het besef wakker van uw grootheid en luister.
Vervul ons leven steeds meer met uw liefde, zodat U voor altijd de eerste bent in ons bestaan. Tot zegen van velen.