Wie bidt, ontvangt.

Ik herinner me nog de eerste ervaring met bidden. Op mijn achtste jaar belandde ik op een christelijke basisschool. Als nieuweling hoefde ik voor de aanstaande maandagmorgen slechts een half psalmvers te leren: psalm 25:7a, een berijming van vers 14: “De vertrouwelijke omgang van de Heer is met wie Hem vrezen en zijn verbond maakt Hij hun bekend”. Mijn eerste ervaring met Gods woord én, wat later zijn vertrouwelijke omgang en mijn kinderlijke gebed. Gods liefdesgeschenk, zijn omgang met ons, doet ons spreken met Hem en ervaren dat Hij echt antwoord geeft en ons geestelijk verrijkt.
Wie bidt, ontvangt.

Als je hierover nadenkt kom je tot de conclusie, dat we met iets heel groots te maken hebben.
Het bidden in geloof. Is dat niet onze allerbelangrijkste activiteit en de grondslag van ons handelen? God Zelf, onze schepper komt in hoogst eigen persoon naar ons toe. Hij zoekt zijn mensen. Niet in stormachtige activiteit, maar in stilte, verborgen en intiem. Wat buitengewoon is dat! De machtige schepper van hemel en aarde zoekt zijn beelddragers, die zijn verborgen en intieme omgang herkennen en met Hem spreken.
Als ik dit zo neerschrijf, moet ik denken aan de bruidegom, die zijn bruid zoekt te ontmoeten; aan Christus, die zijn gemeente liefheeft en Zich voor haar heeft overgegeven om haar onbevlekt en stralend bij Zich te nemen (Ef.5: 25-27).
Wat een rijkdom van liefde en intimiteit van God in die verborgen omgang van hun beiden. Het is deze omgang van Hem met de zijnen die ons doet spreken en bidden met Hem. Die omgang bepaalt ons huidige leven. Ons hart, ons geestesoog, onze aandacht zal daarbij alleen gericht zijn op Jezus (onze bruidegom!) de leidsman en voleinder van ons geloof (Hebr. 12:2). Hij is onze middelaar die aan Gods rechterhand zit en voor ons pleit (Rom.8:34).
God ziet vooral uit naar gebeden die direct of indirect betrekking hebben op Hemzelf ; op zijn eer, wil en verlangen. Zo begint ook het “Onze Vader” gebed met: uw naam, uw koninkrijk, uw wil…Maar ook gebeden, zoals ‘maak mij een beeld van U’ of ‘doe mij uw heerlijkheid zien’, zoeken ten diepste Gods belang in ons leven.
Voorbeden zijn belangrijk. De apostel Paulus vraagt daar zelfs uitdrukkelijk om (Ef.6:18-20).
Het is werkelijk prachtig, hoe onze Vader ons -vaak tijdens het bidden- wil tonen hoe en waarvoor wij zullen bidden of voorbeden zullen doen.
Niet alles wat wij vragen ontvangen wij direct. Vaak ontdekken wij later dat God ons gebed heeft verhoord. Dikwijls wacht God met zijn verhoring en luisteren we naar zijn stem opdat we zouden volharden in gebed en we dankbaar zijn voor zijn verhoring; zelfs als dit heel anders is dan we gevraagd hebben.
Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat U God hulp vraagt om een voor U belangrijke relatie te herstellen, en dat God antwoordt. “Ik heb jou mijn liefde gegeven; hebt de ander -wie dan ook- lief. Dat is voldoende, wees daar blij om, dat maakt jou vrij en geeft perspectief; en wandel zo samen met je geloofsgenoten voor mijn aangezicht”. God is onze Vader die ons vormt naar zijn beeld en zijn wil. Laat dat het allerbelangrijkste zijn.

Kerntekst.
Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden,want dat is wat Hij van U, die één bent met Christus Jezus, verlangt. (1 Tess.5:16-18).

Gebed.
Geliefde Vader. Hoe onzegbaar, schoon en groot zijn al uw werken. Uw hele schepping getuigt daarvan.
U hebt ons geschapen en U herschept ons naar uw beeld, zodat we steeds meer op U gaan lijken. U hoort en verhoort onze gebeden op koninklijke wijze en te midden van geloofsgenoten. U schenkt ons dat gloednieuwe leven. Wij hoeven slechts te zeggen, te bidden: Hier zijn wij Vader. Laat uw naam in ons leven geheiligd zijn, en doet U ons delen in uw koningschap en uw heilige wil. Laat het in ons (in mijn) leven bewaarheid worden dat wij uw heerlijkheid weerspiegelen; gelijk in de hemel, zo ook in ons leven op aarde.
Vader, uw Zoon heeft voor ons gebeden, dat wij zijn blijdschap ten volle in ons zelf zullen hebben (Joh.17:13). Een blijdschap omdat we nu zo maar bij U binnen mogen gaan en de heerlijkheid van Christus mogen aanschouwen en met U mogen spreken. Dank U wel Vader dat U ons nabij bent door uw Geest en ons op deze kostelijke weg begeleidt. Amen.