Uw naam worde geheiligd.

Wellicht roept deze regel van het ‘Onze Vader’ iets bij u op van ‘nog meer voor Hem onze Koning willen leven en zo ook meer vrede in jezelf en je omgeving willen ervaren met minder zorgen’.
Spreekt Jezus hier niet over de mens die verlangt om in eenheid en heel- (=heilig-)heid met Christus in deze wereld te leven?(Joh. 3:16). Wijst ook ons samenkomen niet op dat gloednieuw gebeuren waarin Gods liefde, zijn wezen, zijn naam, tevoorschijn komt als een kostbaar geschenk voor zijn mensen. Als de intieme, feestelijke ontmoeting tussen bruid en bruidegom?

* Ik moet denken aan wat Jezus zegt in Matteüs 10:37-39.
Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig. “Wie zijn (eigen) leven vindt, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden”.
Bij God is het alles of niets.Niet wij, maar Gods Geest in ons maakt het mogelijk alles te verlaten om Hem, die Ene, te volgen.
Net zo als die man,die een schat in een akker vindt en alles wat Hij bezit verkoopt om de akker te kopen. En zo die ene schat te bezitten (Mtt.13:44).

* Naast het loslaten is er bij oprecht gelovigen nog een andere verandering noodzakelijk. De apostel Paulus spreekt daarover in zijn brief aan de Efezeiërs vanuit de gevangenis te Rome, waar hij hoort van hun geloof in de Here Jezus en hun liefde tot al de heiligen. Hij zegt: “Daarom houd ik niet op te danken u gedenkende in mijn gebeden, opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en openbaring om Hem recht te kennen: verlichte ogen van het hart, zodat gij weet welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid van zijn erfenis is bij de heiligen, en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven”. De nuchtere Paulus spreekt zelfs in de overtreffende trap. De kracht van Godswege aan ons zal verwondering en verbazing en aanbidding oproepen door Gods wijsheid en openbaring in ons persoonlijk leven. Dat is Godskennis uit de eerste hand (Ef.1:15-19).

* Tenslotte nog een derde punt: de persoonlijke omgang met God: “Daar wij dan broeders volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom, door het bloed van Jezus langs de nieuwe en levende weg, die Hij ons ingewijd heeft…Laten wij toetreden met een waarachtig hart in volle verzekerdheid van het geloof” (Hebreeën10:19-22). We mogen en kunnen met vrijmoedigheid binnengaan naar Christus de leidsman en voleinder van het geloof (Hebr.12:2). Onze Heer bidt daarom tot zijn Vader: “Vader, hetgeen Gij Mij gegeven hebt’, Ik wil, dat waar Ik ben, ook zij . (zijn discipelen en gelovigen, U en ik) bij Mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt”.(Joh.17:23). Wat goed om onze harte-ogen op Hem gericht te houden. Heer toon ons uw heerlijkheid.

Kerntekst.
En wij allen, die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here die Geest is.
(2 Kor.3:18).

Gebed.
Vader, wat bijzonder is uw heerlijk werk in ons leven. U houdt vast aan uw plan om uw mensen te vormen naar uw beeld en gelijkenis. U heeft ons geheiligd, apart gezet als vreemdelingen in deze wereld, bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van uw Zoon. (Rom.8:29).
Wij zegenen uw naam in ons leven.