Verstand van God

Klinkt dat niet een beetje oneerbiedig?
Het gaat hier om hartekennis van iemand die met zijn God een levende relatie heeft.
Jeremia is zo’n man,die kan zien met door God geopende ogen en horen de woorden die God op zijn tong legt. (Jer.1:9-12). Jeremia kent, en verstaat daarom ook God als Hij hem laat zeggen: “Wanneer iemand zich op iets beroemen wil, laat deze zich dan niet beroemen op zijn wijsheid, kracht, of rijkdom, maar laat hij zich erop beroemen dat hij verstand heeft en Mij kent en inziet dat Ik de Heer ben, die op aarde liefde, rechtvaardigheid en recht schenkt. Want daarin schep Ik behagen.

Heeft U het ook al door? We hebben een God die Zich echt wil laten kennen, Zich echt bekend wil maken. Door zijn eniggeboren Zoon heeft Hijzelf daartoe de weg geopend! Weet u het nog? Gij zult de Here, uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. (Matt.22:37). David zingt daarvan: “De Heer heeft Sion begeerd Hij heeft het Zich ter woning begeerd: Dit is mijn rustplaats voor immer, hier zal Ik wonen, want haar heb Ik begeerd. Haar armen zal Ik met brood verzadigen. Zijn getrouwen zullen juichen van vreugde”. (lees psalm 132: 13-18).
Ik denk ook aan de discipelen, die na zijn opstanding angstig en achter gesloten deuren bijeen zijn; als Jezus plotseling zelf in hun midden staat en hen zijn handen en voeten toont. En pas wanneer Hij hen herinnert aan al de woorden die Hij tot hen gesproken had, opent Hij hun verstand, zodat zij de schriften begrijpen. Of beter: verstaan. Zelfs de discipelen die jarenlang met Jezus waren opgetrokken, hebben nodig dat Jezus door zijn woord hun verstand opent, waardoor zij zijn woorden echt verstaan.
Wat hebben ook wij de woorden van onze Heer nodig om Hem met onze harteogen en oren te verstaan. Maar wat goed is het dat onze Heiland ons tegemoet komt met zijn woord en er echt sprake is van samenzijn en wonen. Daarom zegt Jezus voor zijn heengaan, dat zij in Jeruzalem moeten blijven, totdat zij met kracht uit de hemel zijn bekleed.
God en zijn mensen horen bij elkaar. Dat leren we ook uit de geschiedenis van de woestijntocht van de Israëlieten naar het beloofde land. Mozes wil niet alleen met dit volk, dat zo snel klaagt en in opstand komt als het even niet meezit, zijn woestijntocht voortzetten. Hij zoekt zijn Heer dagelijks op en vraagt God om met hem mee te gaan. Hij betrekt zijn God bij alles. En God spreekt met Hem zoals men met een vriend spreekt (Ex.33:11).
Wat schitterend is dat. Een vriend van God, een mens die Hem echt verstaat. Zien wij dit ook niet bij Christus die alleen doet wat Hij zijn Vader ziet doen en tegen zijn discipelen zegt: Ik noem jullie niet meer slaven, want de slaaf weet niet wat zijn heer doet; maar u heb ik vrienden genoemd omdat Ik alles, wat Ik van mijn Vader gehoord heb, u heb bekend gemaakt (Joh.15:15). En zo ook wij. Vriend zijn van God. Dat is echt verstand van God hebben; dat is echt Hem kennen met hart en ziel, met blijdschap en met verstand van God, van boven; er helemaal voor Hem zijn zoals Hij helemaal voor jou is. Net zoals bij Mozes.
Paulus zegt tot ons dat wij bestemd zijn tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn Zoon (Rom.8:29). Jesaja voorspelt Hem reeds op wie de Geest des Heren zal rusten, de Geest van wijsheid en verstand. En dat geldt ook voor u en voor mij als gelovigen. En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden, heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden heeft opgewekt, ook uw sterfelijke lichaam levend maken door zijn Geest die in u woont (Rom.8:11). U weet wel, die Geest van wijsheid en verstand.

Kerntekst.
Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen, en Ik zal die in hun harten schrijven, en Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. (Hebreeën 8:10).

Lied.
De wijze roeme niet op zijn wijsheid,
en de sterke roeme niet op zijn kracht.
De rijke roeme niet op zijn rijkdom,
maar wie roemen wil, roeme hierin,
dat hij verstand heeft en Mij kent,
dat Ik de Here ben, die goedertierenheid
recht en gerechtigheid op aarde volbreng.

Want in zodanigen heb Ik behagen,
luidt het woord van de Heer.
Wie roemen wil, roeme in Hem,
Want Hij alleen is Heer. (2x).

Gebed.
Wat is het toch bijzonder, geliefde Vader, dat uw kinderen zullen roemen in de rijkdom van het kennen van U.
Dat zij deel hebben aan uw heerlijkheid en luister.
Dat zij de heerlijkheid van hun Heer, van Christus, reeds in dit leven mogen aanschouwen.
U bent het Vader, die in uw Zoon Jezus dichter bij uw kinderen bent gekomen.
U bent onze vader, die Zichzelf ook aan ons wil doen kennen
en uw genegenheid en trouw aan de Uwen wil tonen en ons wilt vergezellen op ons levenspad.Glorie voor uw naam! Amen.