Onze heerlijke erfenis.

Hoe blij en enthousiast is de apostel Paulus, wanneer hij van Godswege in zijn brief aan de Efeziërs spreekt over de heerlijkheid van Gods erfenis bij de heiligen. En hoe overweldigend groot en krachtig de liefdeswerking van Gods macht is voor hen die geloven. Het is dezelfde machtswerking die Christus uit de doden op deed staan en Hem een plaats gaf aan zijn rechterhand in de hemel.(1:18-20).

Wat prachtig dat velen persoonlijk kunnen getuigen van Gods zegeningen. Zoals zijn vergeving en verlossing, zijn genezing en zijn bewarende hand en nog heel veel meer. Door Gods barmhartigheid en de opstanding van Jezus Christus. Hierdoor krijgt ons leven glans en perspectief. De apostel Petrus spreekt van een wedergeboorte tot een levende hoop en tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen voor de zijnen is weggelegd om geopenbaard te worden in de laatste tijd.
Hebben we niet een leven van hoop, om als zonen van God te worden aangenomen. (Ef.1:5) en navolgers van God te zijn (Ef.5:1), om in Christus voetstappen te treden (1 Petr.2:21) en zo een verademing te zijn voor velen, ja voor de ganse schepping die wacht op dit openbaar worden van Gods zonen? (Rom.8:19). Wat zijn wij toch bevoorrechte mensen. Met zo’n toekomstperspectief mag ons hele (samen-) leven doordrongen zijn.

Kerntekst.
Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen van God, en mede-eigenaren van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking.
Rom.8:17

Lied.
Al zou mijn vlees en mijn hart bezwijken,
mijns harten rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig.
Psalm 73:26.

Gebed.
Getrouwe Vader. Hoe groots zijn uw beloften, die nu al werkzaam zijn in onze harten. In geloof, een gave van U aan ons, zijn wij deelgenoot en mede erfgenaam geworden van Christus en van zijn heerlijkheid en macht als uw zonen en dochters door moeiten heen. We danken U dat wij niet in eigen kracht, maar juist in uw liefdeskracht macht ontvangen om te leven in geloof aan uw woord en uw beloften.
PT.