Ik doe niets, tenzij…

Als u deze titel leest herkent u wellicht de woorden uit Johannes 5:19 waarin Jezus spreekt over Zichzelf en zijn verhouding met zijn Vader: “Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De Zoon kan niets van Zichzelf doen, tenzij Hij de Vader dat ziet doen; want wat de Vader doet, doet de Zoon evenzo.” (oude vert.) Geldt dat ook voor ons mensen? In de Efeze-brief lees ik een antwoord. Wij zijn door genade behouden door het geloof, een gave van God. Daarom zijn wij zijn maaksel in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen (2:10).

Wat een antwoord! Hoe revolutionair. We mogen wandelen met onze Heer. Wat heerlijk is dat, en al wandelend omgaan met Hem en dat doen, wat Hij zelf voor ons heeft bereid. Geen gejaagdheid en overspannenheid, maar samenzijn met Hem. Niet leven als Gods personeel maar als zijn kinderen. God is onze werkvoorbereider. We zullen alleen dat doen waartoe de Vader u en mij geroepen heeft om met Hem te zijn. ‘Uw wil geschiede’ krijgt zo een veel diepere betekenis. Herinnert u het zich nog: Laat ons mensen maken naar Ons beeld en gelijkenis om met Ons heerschappij te voeren over de aarde en alles wat daarop rondkruipt (Gen.1:26). Heerschappij voeren in Gods liefde in nauw overleg met God als zijn ambassadeurs. God laat zijn plan niet los. Treden wij hier niet in het voetspoor van onze Heer Jezus Christus, onze voorganger? En over welk werk gaat het eigenlijk? Als mensen dit aan Jezus vragen, antwoordt Jezus:”Dit is het werk Gods, dat u gelooft in Hem, die Hij gezonden heeft”.(Joh.6:29). Is dit niet het kenmerk van al ons werk voor Hem, het vleesgeworden woord van God? Naast ‘geloven’ heeft God nog andere belangrijke werkwoorden: zoals ‘blijven’ in Hem in zijn woord, blijven zoals een rank aan de wijnstok blijft om vrucht te dragen voor God.
Wachten is ook een heel belangrijk werkwoord. Koning Saul kon niet op God wachten en verloor daardoor zijn koningschap. Maar David wachtte wel op God. Door allerlei moeiten en gevaar heen. Hij wandelde met God en waagde alles met zijn Heer en getuigt ervan in zijn psalmen die de gehele wereld omspannen en Gods heerlijkheid tonen. Zoals:”Wacht op de Heer, wees dapper en vastberaden, ja wacht op de Heer.” (psalm 27:14). Dat wachten in het volle blijmoedige geloof op Hem, is echt Gods werk in ons binnenste. En daarin te blijven, te rusten, en God aan jou zijn wil laten geschieden en je zo een werktuig bent en vrucht draagt in zijn hand. En je Gods stem helder verstaat. En je niet anders wilt dan… niets te doen, tenzij…

Kerntekst.
Welzalig allen die op Hem wachten.
Jesaja 30:18.

Lied.
Ik verwacht de Here, mijn ziel verwacht.
Ik verwacht de Here en hoop op zijn woord.
Ja, mijn ziel wacht op de Here,
meer dan wachters op de morgen.
Huis van God, hoop op de Here,
want bij Hem, ja, bij Hem
is goedertierenheid
ja, goedertierenheid,
ja, bij Hem is veel verlossing.

Gebed.
Geliefde God en Vader. Wat een heerlijkheid hebt U voor uw mensen op het oog. Dat we in Christus voetstappen mogen treden en dat we in blijvende rust, U in alles, in moeite,verdriet en blijdschap mogen ervaren als de Leidsman en de Voleinder van ons geloof (Hebr. 12:2). Het is uw werk in ons waar U zoekt mensen te maken naar uw beeld en gelijkenis. Ja Vader, ik verlang ernaar om sprekend op U te lijken. Hier ben ik Vader. Vorm mij naar uw beeld. Doe mij steeds meer uw wil verstaan.