God heeft u nodig.

U weet het nog wel. De bijbel begint er zelfs mee in het eerste hoofdstuk, waar onze God met enthousiasme uitroept: “Laat ons mensen maken naar ons beeld en gelijkenis, opdat zij heerschappij zullen hebben over de gehele aarde en alles wat daarop leeft en krioelt”. God heeft ons, zijn evenbeeld, nodig om net als zijn zoon Jezus Christus, zijn navolgers te zijn (Ef.5:1). Navolgers in Gods heerschappij, waarin liefde en barmhartigheid kenmerkend zijn.

Onze almachtige Heer wil het niet alleen doen.

Dat is nu juist het allermooiste. Voor God is niets mooier dan ‘samen’. Zo heeft Hij ook de mens geschapen. Zijn almacht komt juist in het samengaan, in de gemeente van Jezus Christus, ten volle openbaar. Daar vindt in de onderlinge liefde en afstemming de groei van de gemeenschap en haar leden plaats. Mensen die met hun harte-ogen, gericht zijn op de heerlijkheid van Christus, onze Heer (Joh.17:24), om met hun God samen te stemmen in zijn heerschappij. Is dit niet vragen om problemen? Ja zeker, althans vanuit menselijk oogpunt gezien. Reeds in Genesis 3 gaat er wat mis. En weet de boze met zijn verleidende leugen praat een bres te slaan in dat schitterende samengaan met Hem. Maar God laat zijn prachtig plan niet varen. Jesaja heeft daar al wat van gezien. “Al uw zonen zullen leerlingen des Heren zijn, en het heil uwer zonen zal groot zijn” (Jes.54:13). Voor God is er niets mooiers dan het samengaan tussen Hem en zijn mensen. We horen Gods stem die spreekt: “Laat ons mensen maken naar ons beeld en gelijkenis” (Gen.1:26), doorklinken in het zendingsbevel waar Jezus spreekt: ” Maakt al de volken tot mijn discipelen?” (Matt.28:19). God doet dat niet alleen, maar samen met de zijnen, die Hij nodig heeft; U en ik. Ieder in zijn omgeving samen met hun Heer. God en mensen horen bij elkaar Paulus zegt: “Die Hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn Zoon, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders en zusters?” (Rom.8:29), heerschappij voerend naast Christus op zijn troon”(Lees Op.3:21). Hoe groot is de Heer!!

Het mooie is, dat als je net als bij David iets ziet van Gods plan en bedoeling, er een lied in je binnenste ontstaat. David leefde dicht bij God en hij schreef veel schitterende psalmen, die over de gehele wereld gezongen worden tot eer van zijn God.

Bijvoorbeeld Psalm 133: Ziet hoe goed het is en hoe heerlijk, als broeders bijeen te wonen; want daar gebiedt de Heer zijn zegen en leven tot in eeuwigheid.

Kerntekst.

Roep Mij aan, en Ik zal je antwoorden, Ik zal je grote en wonderlijke dingen bekendmaken, dingen die je volkomen onbekend zijn.

Jeremia 33:3. (God,heeft ons gebed nodig.)

Gebed.

Vader, wij kunnen het niet goed onder woorden brengen. Uw grootheid, uw liefdesmacht uw schoonheid uw verlangen om bij ons te wonen ( Op.21:3 en Ps. 132:12-14). U bent zo geheel anders dan alle andere goden om ons heen. Afgoden die schreeuwen om onze aandacht. Uw liefde in onze harten echter verlokt ons en doet ons uitzien naar U en elkaar. Wij mogen als uw leerlingen medewerkers zijn aan elkaars blijdschap (2 Cor.1:24).

Heer, wij zegenen uw volk en uw huis. Amen.