Vraag Mij.

Deze twee woorden uit de tweede psalm stralen reeds het licht van het evangelie uit. Ze geven richting en vorm aan onze relatie met God in zijn Zoon. Hij, de Gever, en initiatiefnemer, die ons, de ontvangers, uitnodigt op Hem gericht te zijn. Hoe? Door Hem te vragen en zo te betrekken in alle situaties van ons leven. Waarom? Opdat ons leven zijn heerlijkheid zal weerspiegelen. God en mensen horen -in Christus- wezenlijk-bij elkaar.
Jezus zegt: Als jullie in Mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.
In het ‘Onze Vader’-gebed komt dat vragen aan onze Vader reeds duidelijk naar voren. Zowel in de aanvoegende wijs van: uw naam worde geheiligd en uw koninkrijk kome en uw wil geschiede, alsook in de vragende wijs: geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons en leidt ons niet in de verzoeking en verlos ons van de boze. Zeven vragen aan Hem, die ons dit gebed geeft.
Ons vragen aan onze Vader is van wezenlijk belang in onze omgang met onze Heer. Het gezegde : “Wie vraagt wordt overgeslagen” komt niet bij God vandaan.
Wat is het trouwens schitterend dat wij niet een God hebben die ons belast met allerlei opdrachten, wetten en verantwoordelijkheden; maar een Vader die bescheiden is en met zachte stem ons uitnodigt: “Kom maar bij Mij met je vraag over je moeite of probleem, of je blijdschap, of over je verlangen mijn heerlijkheid te zien (Joh.17:24).
Dat zien we bij de profeet Jeremia. Als Jeremia, terwijl hij nog in de gevangenhof te Jeruzalem opgesloten is en hij het even niet zo ziet zitten, is zijn God daar, die zegt: “Roep Mij aan en Ik zal je antwoorden, Ik zal je grote en wonderlijke dingen bekend maken, dingen die je volkomen onbekend zijn. Wat is dat toch prachtig hoe God zijn dienstknecht opzoekt als deze het moeilijk heeft. En hem aanmoedigt Hem aan te roepen midden in de situatie waarin Hij nu zit; en hem belooft dat hij, Jeremia, ook in deze moeilijke situatie, in de stad stad Jeruzalem, en daarbuiten, waarin verwoesting en ellende overal zichtbaar is, genezing en herstel zal brengen en “een schat van bestendige vrede zal ontsluiten” (Jer.33:1-6).
Wat belangrijk is dat vragen aan God! Ook als je in je eigen gedachtenwereld bent ingesloten en God spreekt: Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einden der aarde tot uw bezit. (Psalm 2:8). Ons gebed kan een enorme verandering in ons denken teweegbrengen en zo ook in onze omgeving.

Door Christus, onze Middelaar van het nieuwe verbond, hebben wij immers in één Geest toegang tot de Vader. (Ef.2:18). God die eens sprak laat ons mensen maken naar ons beeld en gelijkenis, om naast Mij heerschappij te hebben over de gehele aarde (Gen.1:26), herstelt na de zondeval, die oorspronkelijke relatie van de mens, als ambassadeur van God. Een mens die overlegt met zijn hemelse Vader en Gods macht op aarde in navolging van Jezus Christus. Een mens die vragen kan stellen aan zijn hemelse Vader met het oog op Diens plan en bedoeling voor deze wereld, over tal van zaken. Niet allereerst met het oog op eigen welbevinden, maar als iemand die Gods vriend is en met Hem als een koninklijke priester (1Petr.2:9), Góds belangen op het oog heeft. Mensen naar zijn wezen herschapen, aan wie onze Vader alles kan toevertrouwen en alles geeft wat zij bidden in Christus’ naam.

Kerntekst.
Want een ieder die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden.
(Mattheüs 7:8).

Lied.
Volhardt in het gebed,
weest daarbij waakzaam
en dankt en bidt,
want dit is de wil van God
in Christus voor u.
Uit: Col.4:2.

Gebed.
Vader, wat willen wij U danken en aanbidden, dat U onze Vader bent , die immer in onze nabijheid is en die een Waarmaker is van zijn Woord. U schenkt ons in uw Zoon Jezus Christus, die plaats naast God, als zijn ambassadeurs die nauw betrokken zijn bij uw belangen op deze aarde (Op.5:10). U moedigt ons steeds aan U te vragen en aan te roepen, zodat we oog hebben voor uw werkelijkheid, bedoelingen en perspectief.
We eren uw heerlijke naam.