Licht zien in de duisternis.
Wat hebben we toch een heerlijk evangelie ontvangen! Gods woord, is zoveel krachtiger en gezonder dan de woorden die de wereld ons biedt.
De profeet Habakuk, een mens zoals wij, schreeuwt tot God waarom Hij hem zoveel geweld en wetteloosheid doet zien in het land. God die zijn ogen opent, doet hem echter zijn waarachtige licht in deze duisternis zien. En dan jubelt hij het uit: “God trekt op tot redding van zijn volk. Ook al zou de vijgeboom niet bloeien…toch zal ik juichen in de God van mijn heil”

Ik moet zo denken aan Jezus wiens licht in de duisternis van zijn omgeving nimmer dooft. Dat lezen we onder andere in Lukas 14:1-24. De houding en het gedrag van onze Heer in een vijandige omgeving van wantrouwen en haat. Dit verhaal heeft grote indruk op mij gemaakt. Licht zijn in een duistere omgeving. In volkomen vrijheid, én autoriteit. Ons ten voorbeeld.

Het gebeurde op sabbat, als Jezus in het huis van een leidinggevende farizeeër zijn broodmaaltijd nuttigt, terwijl zij Hem nauwkeurig in het oog houden om te zien of Hij zich wel aan de sabbatswetten houdt. Wat een scenario! Wat een afschuwelijk klimaat om samen brood te delen (en wijn!).
Er is daar ook nog een zieke met waterzucht (wellicht door de gastheer binnengehaald om Jezus te verzoeken). En Jezus, wetend dat er scherp op Hem gelet wordt, vraagt aan de wetgeleerden en farizeeën of het toegestaan is om op sabbat te genezen of niet. En als zij zwijgen geneest hij deze man en stuurt hem weg. En tegen de geleerde gasten vraagt Hij wat zij zouden doen als hun zoon of hun os in een put valt terwijl het sabbat is. Maar ook daar gaan zij niet op in. Wat een vrijheid heeft onze Heer en wat een autoriteit! En wat een licht in deze verstikkende duistere omgeving!
Jezus gaat door en vertelt hen in een gelijkenis iets over bescheidenheid die gasten -uitgenodigd bij een feestmaal- dienen te hebben als het gaat om het kiezen van de eigen zitplaats. Jezus heeft namelijk gezien hoe onze gasten de ereplaatsen voor zichzelf kozen.
En, of dat al niet genoeg was, zegt Jezus: als u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraagt dan niet je rijke vrienden of buren, maar nodigt je armen en blinden, kreupelen of verlamden uit, die niets terug kunnen doen. Dan zal er loon zijn van Godswege.
Tenslotte vertelt Jezus hun de gelijkenis van de verontschuldigingen, bij hen die voor de maaltijd in het koninkrijk Gods zijn uitgenodigd maar niet wilden deelnemen. En het geluk van de armen en blinden die wel ingaan op de uitnodiging.
Het onvergankelijke licht wordt op geen enkele manier overschaduwd door de duisternis van de situatie. Sterker, het waarachtige licht maakt juist de duisternis in al haar vormen zichtbaar. En nodigt zelfs uit om de weg van het licht van het Koninkrijk Gods met zijn barmhartigheid en mededogen te volgen. Ik geloof dat deze barmhartigheid voor het oog van deze leidinggevenden zelfs de motor is van Jezus’ handelen. Nee, het is geen paarlen gooien voor de zwijnen, maar ten diepste een uitnodiging aan deze leidinggevenden vanuit een liefdevol hart, om de weg van het licht te bewandelen.

Kerntekst.
De Here zal u tot een eeuwig licht zijn en de dagen van uw rouw zullen ten einde wezen. Uw volk zal geheel uit rechtvaardigen bestaan….Ik, de Here, zal het te zijner tijd met haast volvoeren. Jesaja 60: 19-22).

Gebed.
Vader, hoe verheven zijn uw gedachten en beloften over uw volk. Wij aanbidden U en prijzen uw heerlijke naam naam. Vader, hier zijn wij -het werk van uw hand- om uw medewerkers te zijn in uw plan met uw wereld. Amen.