De ontferming van onze Heer.

Wat kunnen bepaalde bijbelgedeelten je toch sterk aanspreken! Voor mij is dat o.a. Markus 3:1-6, waar de ontferming van onze Heer zo duidelijk naar voren treedt in een klimaat van verdeeldheid en duisternis, waar geestelijke leidslieden slechts aanwezig zijn om redenen te vinden Hem te kunnen aanklagen. En toch…triomfeert in dit verhaal het Licht over de duisternis. Jezus plaatst openlijk op die sabbat in de synagoge, de geïsoleerde en zieke mens in het midden waar hij wordt genezen en in ere hersteld. Gods grootheid komt hier uitdrukkelijk naar voren. Maar wat mij zo treft, zijn ontferming geldt niet alleen voor die ene man maar ook zijn aanklagers die in duisternis verkeren.
Wat indrukwekkend is het, hoe Christus een mens naar voren haalt en-in dit verhaal, dat we ook in Mattheüs en Lukas kunnen lezen- in het midden plaatst; en hoe Hij aan de verdrukte, de zieke, de man met de verschrompelde hand, recht verschaft ten aanschouwen van zijn verdrukkers. Zij zijn het die verzwakte en zieke mensen onrein verklaren en uitsluiten van de gemeenschap. Zij zijn het die geloven dat ziekte, in welke vorm dan ook, een straf is van God. Ook al is er in het geheel geen reden voor te vinden. God moet dat maar met hem regelen. Daar hebben wij geen boodschap aan.
Maar Jezus is zo geheel anders. Hij veroordeelt niet. Hij zoekt hen zelfs op en helpt en geneest hen, ook wanneer die mens zelf schuldig is aan zijn problemen. Hij heeft een leer met gezag, waar mensen echt verlossing vinden en een nieuw perspectief wordt geschonken.
Maar er is nog meer en dat vind ik zo bijzonder. Hij geneest de zieke, maar betrekt ook openlijk de aanklagers, de geestelijke leiders daarbij als Hij hen vraagt: “Wat mag men op sabbat doen: goed of kwaad?” ” Een leven redden of vernietigen?” En als zij zwijgen, ziet Hij hen rondom Zich heel persoonlijk, zeer bedroefd over de verharding van hun hart met toorn aan. Diep bedroefd; is dat niet Gods ontferming over alle mensen? Is dat niet goddelijk? God wil niet dat er iemand verloren gaat. Maar Jezus ziet dat deze mensen door hun wettische religie niet alleen anderen verhinderen het koninkrijk der hemelen binnen te gaan, maar ook zichzelf verhinderen in te gaan in het rijk Gods. Hier klinkt Gods woord: “Hebt uw vijanden lief” (Matt.5:44) ” Hebt liefde jegens allen (2 Petr.1:7). Jezus gaat ons hierin voor.
In dit bijbelgedeelte zien we dat de liefde van Christus allen betreft en Hij, onze Heer, alle vrijheid heeft om Gods liefde, ook in de duisternis, aan de tegenpartij, te vertolken.
Gods liefde spreekt immers ook al in zijn naam. We weten dat Mozes ooit aan God vroeg: ‘Heer, toon mij uw naam, het wezen van uw heerlijkheid”. En dan zegt God: “Ik zal genadig zijn, wie Ik genadig ben en Mij ontfermen over wie Ik Mij ontferm” (o.a.Ex.33:19). Ook bij zijn Zoon zien we hier de grootheid van Gods ontferming.
En wij? Paulus zegt: “Die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn Zoon, opdat Hij -de Christus- de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders (Rom.8:29). In Christus zullen wij weer beelddrager Gods zijn (Gen.1:26). God laat niet los het werk dat Hij aan U en mij begon. Wat een schitterend evangelie! Hoe groot is onze God!

Kerntekst.
Alles hangt dus af van God en zijn barmhartigheid; niet van de wil of de inspanning van de mens. (Rom.9:16).

Lied.
Niet door werken, niet door de wet,
maar uit genade bevrijd,
tot de dienst aan elkaar.

God gaf ons Jezus,om te zijn
onze rechtvaardigheid en wijsheid en heiliging,
onze verlossing,
opdat het zij, gelijk er staat:
wie roemt, roeme in de Heer.

Wij dan verwachten, door de Geest,
uit het geloof de gerechtigheid
waarop wij hopen,
opdat het zij, gelijk er staat:
wie roemt roeme in de Heer.

Gebed.
Geliefde en heerlijke Vader. Wat willen wij U danken voor het volbrachte werk van uw Zoon, zodat wij in vrijheid voor uw aangezicht kunnen wandelen.
Schenk ons Heer die goddelijke natuur, waardoor wij steeds open ogen hebben voor uw heerlijkheid en ontferming. Onder alle omstandigheden. Glorie voor uw naam!