De heilige Geest, een Trooster.
Wat bijzonder en indrukwekkend is het dat wij, mensenkinderen, vervuld mogen zijn met Gods eigen Geest. (Hand.4:31 en Ef.5:18). Gods Geest, die scheppend vertegenwoordigd is op de allereerste pagina van de bijbel (Gen.1:2) tot aan de laatste pagina van Gods woord (Op.22:17), wordt ook geschonken aan zijn kinderen, om eeuwig bij Christus te zijn. Jezus noemt Hem de Trooster, die van Christus zal getuigen. (Joh.14:15-17) Wat een troost! Wat een Metgezel die werkelijk onder alle omstandigheden altijd met zijn kinderen zal zijn.

Misschien kunnen we de werkelijkheid van de vervulling met de heilige Geest, de inwoning van de almachtige God, in zijn mensen wel het allergrootste en heerlijkste mysterie noemen. Want de Schepper van hemel en aarde wil in jou en in mij wonen.
God wil bij de mensen wonen, bij de zijnen. Hij wil hen betrekken bij zijn schepping en zijn bedoelingen.
Dat lezen we o.a. in Johannes 14: 22- 24, waar Jezus antwoord geeft aan Judas -niet Iskariot- die Hem vraagt hoe het komt dat Hij Zichzelf wel aan ons zal openbaren maar niet niet aan de wereld? En dan zegt Jezus. Wanneer iemand Mij liefheeft zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. Maar wie Mij niet liefheeft bewaart mijn woorden niet. En het woord dat ik tot U gesproken heb is van de Vader, die Mij gezonden heeft. De Vader zal jullie de Trooster de heilige Geest zenden in mijn naam en die zal U alles leren en u te binnen brengen al wat Ik U gezegd heb.

Wanneer er vervolging plaatsvindt in Jeruzalem, geeft Petrus, vervuld van de heilige Geest, een helder getuigenis aan de vervolgers (Hand. 4:8). Kort daarna wordt gebeden en worden ‘allen vervuld met de heilige Geest’ (Hand.4:31).
Weerstand kan opkomen bij mensen, omdat het evangelie onze blikrichting naar God toe wendt en daar is echt bekering voor nodig; of nog beter vertaald: verandering van denken. En dat is iets wat God aan de mens wil schenken. Denken vanuit God. Vanuit Hem; vanuit zijn Geest die onze Trooster wil zijn. Altijd bij Hem zijn, die ons verder leidt en vormt naar Gods bedoelingen. En te ervaren dat het Jezus de Christus is die ons de Vader doet kennen; die ons door zijn Geest het ‘Onze Vader’ gebed gegeven heeft als uitgangspunt van al onze gebeden. Gebeden die niet voorbijgaan aan het verlangen en de wil van God.

Kerntekst.
Dit is mijn troost in mijn ellende, dat uw belofte mij levend maakt.
Psalm 119:50 (NBV).

Lied.
Liedboek 670 :1 en 2.
Kom Schepper God, o heilige Geest, daal in de mensenharten neer,
zij zijn uw schepselen geweest, herschep hen in genade Heer.

Uw naam is Trooster, Gij geleidt, o goddelijk geschenk, ons voort,
o balsem die ons werd bereid, o bron van vuur, o levend woord.

Gebed.
Geliefde Vader. Wat dank ik U dat uw woorden ons tot troost en overwinning zijn in alle facetten van ons dagelijks leven. En dat wij mensen mogen zijn die uw belangen op het oog hebben. En door uw Geest de liefdes kracht ontvangen om die belangen te behartigen.