Mij is gegeven alle macht…

Dat is voor de 11 leerlingen van Jezus een bijzonder moment, die laatste keer dat ze met Jezus samen zijn. Op de door Jezus aangewezen plaats op de Olijfberg. En als Jezus Zich bij hen voegt, aanbidden zij Hem. Maar er is ook twijfel bij sommigen. En dan die prachtige tekst, die spreekt van de opgestane Heer die naderbij komt en vol autoriteit en (opstandings-)kracht: spreekt” Mij is gegeven alle macht in Hemel en op aarde…”.(Matt.28:19). U bent hartelijk uitgenodigd in onze gebedsgroep waar we onze opgestane Heer eren om zijn liefdesmacht, waarmee Hij de wereld overwonnen heeft en ook het leven van de zijnen verrijkt.

Ik vind het groots hoe Jezus zijn leerlingen naderbij komt. Helemaal los van de hoedanigheid van de zijnen. En toch in volle bewustzijn van hun situatie.
Geen verwijt over de twijfel bij sommigen. Neen. Wel zijn krachtige verlossende woorden: “Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde”. Prachtig. Mij is ‘gegeven’ alle macht in de hemel en op de aarde. Wat een liefdesmacht van Godswege. Wat een heerlijke ondersteuning in het denken van zijn leerlingen. Hoe anders zijn de machthebbers van deze wereld, die hun macht gegrepen hebben; en in hun strijd met andere machthebbers veel onvrede en leed op onze aarde veroorzaken. 
Ik vind het zo schitterend en troostend dat zijn woorden ook bedoeld zijn voor al de zijnen, waar ook ter wereld. Mensen, u en ik, die mogen leven en werken in zijn opstandingskracht. Ziende op Hem, de eerste onder vele broeders (Rom.8:29), onze levende Hogepriester die voor ons bidt en pleit (Hebr.7:25).
Het mooie is ook dat Christus de macht die Hij ontvangen heeft ook deelt met zijn leerlingen, met ons.
Denk maar aan  Joh.1:12 .Allen die Hem aangenomen hebben en in zijn naam geloven, heeft Hij macht  gegeven kinderen Gods te worden. Maar ook macht om zieken te genezen,(Matt.10 :1), macht om zonden kwijt te schelden of toe te rekenen (Joh.20:23). En macht om te binden of te ontbinden (Matt.16:19). Bijvoorbeeld door de prediking van het koninkrijk der hemelen. die harten opent. Denk aan Petrus’ prediking op de Pinksterdag waardoor 3000 mensen (uit wel 15 verschillende landstreken) toegevoegd  worden aan de gemeente van Jezus Christus. 
En dit alles uit Hem, door Hem en tot Hem! (Rom.11:36).
Geen wonder dat na het heen gaan van hun machtige Heer de 11 discipelen met grote blijdschap terugkeren naar Jerusalem; God lovende (Lucas 24:53). 

Kerntekst.

Het koningschap, de heerschappij en de grootheid van alle koninkrijken onder de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de hoogste God. Zijn koningschap is een eeuwig koningschap en alle machten zullen Hem dienen en gehoorzamen (Daniël 7:27). 

Gebed.

Machtige, heerlijke God en Vader. Hoe mogen wij U noemen. Hoe groot bent U. Uw heerlijkheid doortrekt de gehele aarde. Er zijn geen woorden om uw grootheid en macht te beschrijven of te benoemen. Wij mogen in uw Zoon Jezus Christus getuigen zijn van uw grote liefde en wijsheid. En naderen tot U. U wekt in ons het verlangen nabij U te zijn. En U verlangt ons, het werk van uw handen, naderbij te komen. Daartoe zond U uw Zoon. Heer verwarm het hart van uw volk met uw liefdesmacht, opdat uw naam eeuwige eer zal ontvangen.Groot en heerlijk zijn uw werken. Amen.