Gods stem horen.

Wat belangrijk is dat. En ook hoe indrukwekkend. Gaat het in ons leven niet slechts daarom, dat wij zijn stem verstaan door alle indrukken van de wereld heen?
Jezus zegt: Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven. Als Jezus zegt, volg Mij na, dan weten we van de discipelen dat zij terstond hun Heer volgden met achterlating van hun bezit en werk. Gods stem verstaan betreft ons hele wezen.
Gods stem horen en verstaan is – zo ervaar ik dat zelf -als echt leven. Het hoort helemaal bij het wandelen en spreken met God. Het bepaalt je bestaan in deze wereld.
Jesaja getuigt van Gods omgang met hem.: De Here Here heeft mij als een leerling leren spreken, om met het woord de moede te kunnen ondersteunen. Hij wekt elke morgen, Hij wekt mij het oor, opdat ik hore zoals leerlingen doen (50:4). Wat een schitterend gebeuren. Jesaja, een mens zoals wij, wordt door de almachtige God van hemel en aarde hoogstpersoonlijk gevormd om te horen zoals leerlingen doen. Hij hangt zo te zeggen aan de lippen van God. Hij wil geen woord missen. Geen wonder dat Jesaja zo helder getuigt van de komende Messias, Jezus Christus, de “knecht des Heren” : ” Wie onder u vreest de Here, wie hoort naar de stem van zijn knecht?” ((52:10). Wat een indrukwekkende vraag is dit. Wie hoort er nog -ook in deze tijd- naar de stem van onze Heer? Wie wil nog leerling des Heren zijn?

Wat is het toch schitterend dat God ons persoonlijk leidt door de heilige Geest; soms via de stem van mensen. Waardoor het mogelijk is om gehoor te geven aan Gods stem in je leven. Het horen is erg belangrijk. De apostel Paulus haalt de woorden van Jesaja aan: “Maar niet allen hebben aan het evangelie gehoor gegeven. Want Jesaja zegt: “Here, wie heeft geloofd wat hij van ons hoorde?”(Jes. 53:1). Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Maar ik vraag, hebben zij het dan niet gehoord? Zeer zeker; over de hele aarde is hun geluid uitgegaan en tot de einden der wereld hun woorden” (Rom.10:17,18).

Wat zijn we bevoorrecht het evangelie uit de mond te horen van Hem die Gods woord tot vervulling heeft gebracht. Hij die zijn leven voor de mensen op deze wereld gegeven heeft en heel dichtbij ons gekomen is, en voor ons allen de weg naar het Vaderhart heeft geopend. Die over de zijnen zegt: “Mijn schapen horen naar mijn stem. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand van mijn Vader. Ik en de Vader zijn één”. In dit woord is het evangelie vlees en bloed geworden. En wij, die zijn stem horen, mogen zijn woord tot ons nemen en Hem door en door kennen en eeuwigheidsleven ervaren.

Kerntekst.
Dit nu is het eeuwige leven dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.
Johannes 17:3.

Gebed.
Hoe heerlijk is uw naam machtige Vader, die in uw Zoon ons alles geschonken heeft wat tot waarachtig leven in godsvrucht dient.
Vader, wij zegenen uw naam. En wij, wij bidden ook voor ons leven hier en nu, dat wij waakzaam en wakker zijn om steeds te onderkennen waarop het aankomt ,ziende op uw heerlijkheid (Joh.17:24).