God heeft het laatste woord.
Wat is dat toch prachtig om ons te mogen toevertrouwen aan Hem, die tot zijn leerlingen gezegd heeft: “Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde en Ik ben met jullie al de dagen tot aan de voleinding der wereld”. (Matt.28:18,20). Ook in onze dagen waarin het werelds gebeuren om aandacht schreeuwt, en ook zijn kinderen belaagd worden, zullen deze in waarheid zeggen: “Onze Heer is echt mét ons!” ” Eeuwige vreugd zal op onze hoofden zijn”. (Jes.51:11). Hij heeft echt het laatste woord. Met onze -door God geopende- harte-ogen gericht op Hem, zullen wij ons steeds over zijn werken in ons leven mogen verblijden.
Wanneer ik spreek over harte-ogen, moet ik denken aan de profeet Jeremia. Wanneer hij door God geroepen wordt en Deze zijn mond beroert, zeggende: “Zie, Ik leg mijn woorden in uw mond…” neemt God Hem een soort test af door te vragen:”Wat zie jij Jeremia?”. En dan antwoordt hij: “Ik zie een amandeltwijg.”.Dat zie je goed, zegt de Heer, zo snel als een amandelboom in het voorjaar uit bot, zo snel laat ik mijn woorden uitkomen”. Wat goed! Te midden van geweld en oorlogsdreiging weet Jeremia allereerst oog te hebben voor het goede waardoor God spreekt, al is het nog zo klein. Geldt dat ook niet voor ons? En opnieuw vraagt God hem: “Wat zie jij”? “Ik zie een gloeiend hete kookpot, die vanuit het noorden overhelt.” En dan zegt God: ” Ik roep de volken van al de koninkrijken uit het noorden op, zij zullen dit land binnenvallen en hun tronen voor de poorten van Jeruzalem zetten..Ik zal het volk vonnissen voor al het kwaad dat zij bedreven hebben. En jij Jeremia zult spreken. Zij zullen je bestrijden, maar niet verslaan, want Ik zal je terzijde staan en je redden, spreekt de Heer.”(Jer.1: 9-19). God haat het kwade en tuchtigt zijn volk, maar gelukkig, Hij roept hen ook weer terug naar Sion, daar waar God woont…om iets geheel nieuws te maken: “Jeruzalem” zal genoemd worden :”Troon van de Heer”. En alle volken zullen op de naam van de Heer afkomen er samen stromen…” (Jer.3:17).Wat goed is het te zien dat God het Zelf is die volkeren oproept om het land binnen te vallen. God gebruikt volken om zijn eigen volk, dat afdwaalt, te tuchtigen. God is echt de Heer der heren en de Koning der koningen. Hij heeft echt de hele wereld in zijn hand. Ook ter verlossing van zijn volk. Hij heeft echt het laatste woord!
Ja, God is teleurgesteld: Hij rekende erop dat zijn volk Hem zou noemen “Mijn Vader” en dat ze zich niet zouden afkeren van Hem. (Jer.3:19). Maar Hij gaat door. Hij laat hen niet los: “Kom terug, ontrouw Israël, dan zal Ik mijn woede laten varen. Want Ik ben vol genade. Niet eeuwig duurt mijn toorn. Jullie behoren Mij toe” (:12-14). Gods indrukwekkende liefde heeft het laatste woord. Jeremia, die van God
harte-ogen heeft gekregen, zal aan dit ongehoorzame volk zijn liefde mogen verkondigen.
Wat een zegen ook voor ons. Is het juist niet deze goddelijke liefde die wij in Christus zijn Zoon mogen
ontvangen. En ook met ons leven zullen verkondigen aan onze naasten?
Wat goed ook om te ervaren, hoe God ook in zijn kinderen steeds het laatste woord heeft.

Kerntekst.
Een nieuw gebod geef ik jullie: heb elkaar lief, zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien, dat jullie mijn leerlingen zijn.
Tijdens Jezus’ afscheidswoord: (Joh.13:34,35).Lied.
Ga heen verkondig mijne liefde, door lief te hebben zoals Ik.
En leef door Mij het eeuwige leven, zoals mijn Geest het in je geeft.
Heb dan de broeders van harte en bestendig lief, als herboren door het woord van God,
want daaraan zal een ieder kunnen weten, dat je een leerling bent van Mij,… van mijn rijk.
Ga heen verkondig……

Gebed.
Wat groots is het Vader dat U ons uw wijsheid openbaart in de onderlinge liefde waar U steeds het laatste woord heeft. Woorden van liefde, heil en zegen, maar ook van correctie en bijsturing vanuit diezelfde liefde. Vader, wat zijn we bevoorrecht, dat u onophoudelijk ons in uw nabijheid zoekt te hebben, en we uw stem steeds meer en beter verstaan. Om aan uw bedoelingen te beantwoorden.