Nochtans zal ik juichen.

Ja, de profeet Habakuk roept deze woorden uit als hij Gods heil ontdekt onder duistere maatschappelijke omstandigheden. Wat bijzonder dat Gods licht in de harten van de zijnen sterker is dan de duisternis om hen heen.
Ik denk ook aan Jesaja: “Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de Here opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.”(60:2). Wat een schitterende belofte in een situatie van maatschappelijke chaos en oorlogsdreiging.
Ook wij, levend in een spannend tijdsgewricht met onduidelijkheid op allerlei gebied, zullen met door God geopende harteogen en oren delen in zijn heil.
En met blijdschap de profeet Habakuk nazeggen: “Nochtans, zullen wij juichen en jubelen in de God van ons heil! (Hab.3:18).

Wat hebben we toch een machtige God die ons persoonlijk wil leren om zijn leerlingen te zijn. Juist zoals ook Jesaja als een leerling heeft leren spreken en de discipelen leerlingen van Christus waren. Mensen die de wereld werden ingezonden om al de volken tot zijn leerlingen te maken. (Matt. 28:19). Daar horen u en ik ook bij. Het is buitengewoon dat onze Vader, de Here der Heren ons tot geheel nieuwe mensen schept. En onze machtige, Vader die hemel en aarde gemaakt heeft, neemt dit herscheppingswerk zelf ter hand. Jesaja getuigt daarvan, wanneer hij zegt: “De Here Here heeft mij als een leerling leren spreken. En verder; de Here Here heeft mij het oor geopend en ik ben niet weerspannig geweest. Ik ben niet teruggedeinsd. Mij rug heb ik gegeven aan wie mij sloegen. De Here Here helpt mij, daarom werd ik niet te schande.(Jes.50:4-7). Zien we hier niet het beeld van de Christus tevoorschijn komen? En ook van zijn volgelingen, van zijn leerlingen, van ons? Om naar Gods beeld en gelijkenis gevormd te worden? En Hem juichend te aanschouwen.(Zie ook Joh.17:24).
David kon daar van meepraten: “U omringt mij met jubelzangen van bevrijding. Wie op de Heer vertrouwt, die omringt Hij met goedertierenheid. Verheugt U in de Here en juicht gij rechtvaardigen: jubelt allen, gij oprechten van hart”.(PS.32:7,10,11). David gaat ook door moeiten heen: Mijn God, ik roep U des daags, en U antwoordt niet, en des nachts, en ik kom niet tot stilte. Nochtans bent U de Heilige, die troont op de lofzangen Israëls (Ps.22:4). Ook bij David het ‘nochtans’ van het geloofsvertrouwen, in moeilijke situaties.
Tenslotte; wat is het groots wat Jesaja aangeeft…Gods heerlijkheid over ons zal gezien worden (60:2). Die heerlijkheid trekt mensen aan. Dat lees je ook in Handelingen 2, waar we lezen over de eerste gemeente waar de gelovigen eendrachtig, met blijdschap en eenvoud van hart de Heer loofden, terwijl zij in de gunst stonden bij het gehele volk. En de Heer dagelijks toevoegde aan de kring, die behouden werden.(:44-47). Wat een prachtig samengaan tussen God en zijn mensen.

Kerntekst.
Welzalig het volk dat de jubelroep kent
zij wandelen, Here, in het licht van uw aanschijn;
in uw naam juichen zij de ganse dag
en door uw gerechtigheid worden zij verhoogd.

(Psalm 89:16,17).

Lied.
Al zou de vijgenboom niet bloeien.
Geen opbrengst aan de wijnstok zijn,
toch zal mijn beker overvloeien,
want Jezus schenkt mij vreugdewijn.
Al draagt ook de olijf geen vruchten,
ontbreekt het koren op het veld,
met Hem heb ik geen kwaad te duchten,
die zelfs mijn hoofdhaar heeft geteld.

Al loopt geen schaap meer in de weide
en staat geen rund meer in de stal,
toch zal ik mij in Hem verblijden,
die was, die is en komen zal.
Hij maakt mijn voeten als der hinden,
zodat ik op mijn hoogten treed.
‘k Zal mij aan zijn beloften binden
en word met zijn gezag bekleed.

Al kwellen ziekten, zorgen, machten,
ik zal hen met God woord verslaan.
Ik blijf zijn beeld in mij verwachten,
al klaagt de boze mij ook aan.
Nochtans, ja nochtans zal ik juichen:
de Here Here is mijn kracht.
En ied’re vijand zal zich buigen
voor Hem die alles heeft volbracht.

(Uit V,E. liedbundel; naar Habakuk 3:17-19).

Gebed.
Eeuwige Vader. Wat een schoonheid en luister ervaren wij wanneer wij tot U naderen. Bij U worden wij werkelijk mensen, zoals U dat bedoelt. Mensen, die door de verdrukking heen U
vertrouwen en in ons die blijdschap en dank voor uw naam opwekt. Omdat U zich ook aan ons openbaart. We zegen uw naam in ons midden, met de liefdeskracht van uw heilige Geest. Amen.