Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.

Wat een verbazingwekkende uitspraak -of beter: Godspraak- in het gebed dat Jezus ons leert. “Uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome , uw wil geschiede” en dan: “gelijk in de hemel alzo ook op de aarde”. Dat woord “gelijk”. God schenkt ons te midden van al het aardse gewoel, een belofte van een hemels leven op aarde! Van een koninklijk volk dat Gods eigendom is, om de grote daden van God met woord en daad te verkondigen.(1 Petr.2:9). Ook als er zich moeiten voordoen. Wat willen we Hem danken voor dit heerlijke perspectief.

Met verbazing en met vreugde mogen we nu reeds iets van de vervulling van dat woord ervaren. Heeft dat niet te maken met ons geloof? Hoewel het nieuws uit krant en tv mensen bepaald niet vrolijk maakt, maar eerder beangstigt, mogen wij ons laten leiden door die prachtige van God geschonken gave van het geloof, waardoor wij verstaan, dat het Gods woord is, die het onzichtbare echt zichtbaar maakt (Hebr.11:3).
God heeft -in zijn Zoon- mensen geschapen die met Hem overleggen en geloof hechten aan zijn mededelingen over zaken, die nog niet gezien worden met onze natuurlijke ogen, maar wel gezien worden met onze van God ontvangen geestelijke geloofs-ogen. En juist dat vreugdevolle samengaan met onze God en met elkaar, maakt onzichtbare beloften zichtbaar en dichtbij, en brengt deze tot vervulling.
God houdt van ‘samen’. Hij heeft mensen nodig die op zijn woord -ook al is er nog helemaal niets van te zien- geloofsvertrouwen, verwachting, blijdschap, liefdeskennis en verantwoordelijkheidsbesef bezitten, om vol verwachting, samen met Hem, zijn beloften zichtbaar te maken. Hoe? Door geloofsvertrouwen en met blijdschap Gods woord ontvangen en op Hem hopen.
Het geloof is immers de zekerheid van de dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet (Hebr.11:1).
Dat zien we ook bij kinderen die heel enthousiast zijn over hun hartewens, die hun vader hen beloofd heeft te zullen geven op hun verjaardag. Ze zijn er zo vol van dat ze haast niet kunnen wachten! En dat maakt de vader ook enthousiast om er echt een mooi feest van te maken. Maar als de kinderen gaan pruilen en huilen omdat het allemaal veel te lang duurt, zal het kunnen gebeuren dat het feest helemaal niet fijn wordt en de belofte alleen maar tegenvalt, of op zich laat wachten.
Dat overkwam ook het volk Israël in de woestijn. Als de 12 verspieders terug komen van het hun tocht naar het beloofde land en 10 van hen bij terugkomst negatief spreken over de mogelijkheid het land in te nemen, begint het volk te huilen en te pruilen:” Och waren wij maar in Egypte gebleven, dan hadden we tenminste nog goed te eten”. In hun opstand tegen Mozes wilden zij een nieuwe leider aanstellen, die hen naar Egypte zou terugbrengen. De gevolgen van dit ongelovig gejammer en opstandigheid waren rampzalig. De meesten van hen zijn in de woestijn gestorven en hebben Gods beloften nooit ontvangen.
Daarom zullen wij steeds met geloof en blijdschap uitzien naar de vervulling van Gods beloften voor zijn volk.
Ik denk aan Gods woord, dat de aarde vol zal worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt! (Hab. 2:14, Jes,11:9). Wat een schitterende belofte mensen. Ja, het staat er echt. Ik word er warm van en ga God ervoor danken en met Hem hierover spreken. Ik ervaar ruimte in mijn hart om dit woord en ervaar innerlijke rijkdom en geluk. En dat, terwijl er met het natuurlijk oog op dit moment nog helemaal niets van te zien is. Terwijl ik innerlijk met blijdschap ervaar hoe God bezig is zijn beloften aan de zijnen te vervullen. Wat belangrijk is het toch, om God en de zijnen te (geloofs-)vertrouwen.
En wat is het goed wanneer zich moeiten of problemen voordoen, waar je eigenlijk geen raad mee weet, deze aan God voor te leggen en te besluiten met: “Heer, ik leg het bij U neer. Ik wacht op U”. Echt op Hem wachten. Zelf niets ondernemen. En ervaren, dat wanneer je tot je Vader zegt: “Heer ik wacht op U,” je dan merkt dat Hij voor jou bezig is. Gelukkig de mens,die op Hem wacht. (Jes.30:18). En zijn woord in het hart bewaart.

Kerntekst.
En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer.
(Openb. 21:1)

Lied.
In de hemel is vreugd’,
heel de aard’ zingt mee,
allerwegen wordt gejubeld:
De Here leeft.

Al uw werken Heer, spreken van uw lof.
Uw getrouwen zegenen uw naam.

In de hemel is vreugd’,
heel de aard ‘ zingt mee,
allerwegen wordt gejubeld:
De Here leeft!

Gebed.
Wat is dat toch een schitterend perspectief Vader, dat ‘de hemel op aarde’ geen utopie is maar de werkelijkheid van uw hartsverlangen. U heeft het aangedurfd dit gebed, deze belofte, aan de uwen toe te vertrouwen, opdat ons gebed aan U gericht meewerkt aan de vervulling ervan.