Het licht der wereld.

Wat prachtig! Het evangelie is vol van Gods licht. Dat begint al bij de schepping. God schept allereerst licht in de duisternis (Gen.1:3) En tot redding van zijn wereld zendt Hij zijn Zoon Jezus Christus, die over zonden en dood triomfeert en zegt “Ik ben het licht der wereld”.(Joh.8:12). En tegen zijn discipelen -én ons die Hem geloven-zegt Jezus: “Jullie zijn het licht der wereld. Laat jullie licht schijnen voor de mensen, opdat zij, uw goede werken zien en uw hemelse Vader verheerlijken (Matth.5: 16). U bent uitgenodigd voor de gebedsgroep ,waar we God danken dat Hij ons betrekt bij zijn lichtend perspectief, tot zegen van velen. 

Wat mooi dat God uw goede werken niet alleen bestemt voor Zichzelf, maar ook ten dienste doet zijn voor uw naasten. ‘Goede werken’ doen -de nieuwste vertaling (Jongbloed) spreekt over ‘goede daden’- is dus eigenlijk een vorm van evangelieverkondiging. Als gelovigen zijn wij een navolgbaar licht der wereld. Tot eer van onze Zender.
Jesaja heeft dat al gezien: “Al uw zonen zullen leerlingen des Heren zijn en de aarde zal vol zijn van de kennis des Heren”. Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de Heer. Duisternis bedekt de aarde en donkerheid de natiën, maar over jou schijnt de Heer, zijn luister is boven jou zichtbaar. Volken laten zich leiden door jouw licht en koningen door de glans van je schijnsel. Al uw zonen zullen leerlingen des Heren zijn en de aarde zal vol zijn van de kennis des Heren en de Here zal ons tot een eeuwig licht zijn”.(Jes.11:9 en 60:1-3,19).
Dat licht is ook het licht van de verzoening en de vergeving door Jezus Christus, en gaat gepaard met  barmhartigheid en blijdschap. Blijdschap van het geven en vergeven naar Gods wil. Overigens, het licht dat wij mogen verspreiden, bewust of onbewust, komt in Christus bij God onze Schepper vandaan. Van Hem, die gezegd heeft: “Laat ons mensen maken naar ons beeld en gelijkenis”..Ik denk dat God dit met enthousiasme en blijdschap heeft uitgeroepen. En steeds als een mens, een zondaar -ook al is het er slechts één- zich tot God bekeert is er blijdschap bij Gods engelen in de hemel (Luk.15:7,10). En wij  zullen met  onze Vader blij zijn om die ene. Samen met God en de engelen in de hemel.(Joh.12:36). Tot eer van Hem. Wat prachtig als God in ons zijn doel voor deze wereld bereikt en zijn volk een etalage is voor zijn wereld. God heeft ons nodig. Onze toewijding aan Hem.

Kerntekst.
Gelooft in het licht, zolang u het licht hebt, dan bent u kinderen van het licht.
(Joh. 12:36).

Gebed.
Vader, wat is het groots. Niet te bevatten met het menselijk verstand. Opent U o Heer onze ogen, zodat wij U herkennen, en om de heerlijkheid en het licht van uw Zoon te aanschouwen. Wij mogen wandelen in het licht met Jezus en zijn licht verspreiden. Heer laat zo de blijdschap des Heren onze sterkte zijn. Tot een overwinnend leven in U. Amen.

Lied.
’t Licht dezer wereld is reddend verschenen,
’t woord dat voor eeuwen bij God was, werd vlees.
Christus komt mensen met God weer verenen,
zondaars verlossen van oordeel en vrees.
Hemelen, wilt uw gezangen ons lenen.
’t Licht dezer wereld is reddend verschenen.