Want alzo lief heeft God de wereld.

Wat indrukwekkend is het dat Jezus zo duidelijk spreekt over de liefde van zijn Vader voor onze wereld. “Opdat een ieder die in Mij gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben”. Wat een reden voor aanbidding! Als baby gezegend in de tempel door Simeon: “Een Licht tot openbaring, (allereerst) voor de heidenen en heerlijkheid voor het volk Israël” (Luk.2:32). Een krachtig optreden in Gods Geest velen tot grote zegen. Veel tegenstand door geestelijke leiders. En afscheid nemend van zijn groepje van elf leerlingen : “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan op weg en maakt alle volken tot mijn leerlingen”.

Opdat een ieder die geloofd…
We weten dat dit niet altijd even vanzelfsprekend is.
Wanneer Jezus voor het eerst spreekt in zijn geboorteplaats Nazareth, en hun gedachten doorziet, willen de toehoorders Hem vermoorden. Ook de geestelijke leiders van het volk Israël hadden grote moeite met zijn verlossingswoord. Hun tegenstand kostte Hem tenslotte zijn leven aan een kruis.
Jezus was zo geheel anders dan zijn tijdgenoten. Zijn liefde en barmhartigheid jegens zwakke, zieke, en verworpen mensen was zo kenmerkend voor Hem. Deze mensen waren voor Hem niet onrein. Hij wees hen nimmer af, maar werden door Hem juist in ere hersteld, waardoor ze weer konden deelnemen aan de samenleving. En dus niet verloren gaan, maar juist deelhebben aan het echte eeuwige leven. Hij was een mens die uit zijn volheid, genade op genade verschafte aan mensen. (Joh.1:16). Hij was -zou je kunnen zeggen- vlees geworden genade. Het Licht der wereld. Heel bijzonder is zijn uitspraak aan zijn discipelen-en, over hun hoofden heen ook aan ons: “Jullie zullen ook licht der wereld zijn” (in Hem).(Matt.5:14).
En wij? Het is zo prachtig, dat door het geloof zijn navolgers macht, goddelijke macht, gekregen hebben om kinderen Gods te worden.(Joh.1:12). Mensen die Gods DNA hebben, uit Gods Geest geboren worden en zijnsgelijken zijn. Zij worden door Jezus, net als Hijzelf, het licht der wereld genoemd (Matt. 5: 12).
Geloven is immers je volledig toevertrouwen aan Christus. Wetend dat de Vader alles overziet . De ogen des Heren zijn immers aan alle plaatsen, opmerkzaam acht gevend op kwaden en goeden? (Spreuken 15:3) En wij zullenen Hem met geheel ons hart, ziel, verstand en kracht liefhebben, zodat er niets belangrijks meer achterblijft in ons leven voor Hem. Je helemaal met Hem vereenzelvigen. Het mooie is, dat God dit zelf in ons wil bewerken.
We zijn in Christus immers een nieuwe schepping geworden. Het oude is voorbijgegaan, het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd (Lees:2 Cor.5:17-19). Wij zijn dus-zoals we in Efeze 2:10 lezen, geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Werken van barmhartigheid, vrede stichten, vergeven en verzoenen. Hoe groots is dat. Geen activisme, niet “aan de slag” gaan, maar wandelen met Hem, die het in ons volbrengt. En vrucht dragen. Iets mooiers in het leven is er niet. Wij, u en ik, zijn in Christus zo een gave aan de wereld.

Kernteksten.
Dit is het werk Gods, dat U gelooft in Hem, die Hij gezonden heeft.
(Joh. 6: 29).
Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God,
en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt. (Joh.17:3.).

Lied.
De rechtvaardige zal groeien
als een palmboom,
opschieten als een ceder van de Libanon.
Geplant in het huis des Heren,
groeien zij in de voorhoven van onze God
en zullen in ouderdom nog vrucht dragen.
Fris en groen zijn zij, om te verkondigen
dat de Heer waarachtig is,
mijn rots, in wie geen onrecht is.
Ik hou van Hem en jubel over de werken zijner handen.
Ik hou van Hem en jubel over de werken van zijn hand.

(Uit V.E.bundel).

Gebed.
Wat danken wij U Vader, dat we steeds meer op U mogen lijken. Dat we mogen groeien in U en vrucht dragen.
U heeft uw kinderen gemaakt tot een geheel nieuwe schepping. Wedergeboren uit uw Geest.
U wilt aan uw kinderen de bediening van verzoening schenken. Om vrede te stichten.
Daarom willen wij ons volledig aan U toevertrouwen.