De Geest van wijsheid en openbaring.

Wat is het toch bijzonder dat onze Vader Zichzelf zoekt mee te delen aan zijn volk. Paulus schrijft daarom in zijn brief aan de gelovigen in Efeze, dat hij niet ophoudt God te danken, als hij hoort van hun geloof en liefde jegens alle heiligen, opdat de Vader der heerlijkheid hen geve de Geest van wijsheid en openbaring. Waarom? Om dat allerbelangrijkste, Hem, de Christus door en door te kennen, met onze door Gods Geest verlichte ogen van het hart (Ef.1:15-18). Tot verrijking en verdieping van hun geloof.
Wat is het toch goed om bij onze voorbeden, aan het dankgebed de volle ruimte te geven; ziende op de heerlijkheid van onze Heer.
Over het onophoudelijk danken spreekt de apostel Paulus ook in de Filippenzenbrief: De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, maar laat bij alles uw wensen door gebed en smeking mét dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus (4:6,7). In zijn brief aan de Kolossenzen spreekt hij zelfs over “overvloeiend van dankzegging” (2:7 NBG ).
Wat goed is het wanneer ons doen en laten steeds meer bepaald worden,door die Geest van wijsheid en van openbaring om met verlichte harte-ogen Christus door en door te kennen, en we naast geloof en liefde (zie hierboven, eerste alinea) veel beter verstaan wat de hoop van Gods roeping is en ons geloof en liefde voor Hem worden verdiept. Waar weinig hoop is, verarmt immers ook het geloof en de liefde.
Onze heilsverwachting, Gods erfenis, de overweldigende rijkdom en heerlijkheid van Christus onder de heiligen, zal ons denken over de toekomst enorm kunnen inspireren. Terwijl wij, zijn kinderen, nu al in ons dagelijks leven – om met de woorden van Paulus te spreken – Gods ‘overweldigend grote kracht’ aan den lijve mogen en kunnen ervaren. (Ef.1:19).
In zijn brief aan de Romeinen verduidelijkt hij die kracht van God: “Wij zijn met Christus begraven door de doop in de dood, opdat wij -geheel zoals Christus uit de doden opgewekt is- in een nieuw leven met Hem zouden wandelen (Rom.6:4). God wil onze ogen voor die onmetelijke liefdeskracht openen. De Geest van wijsheid en openbaring schenke ons daartoe steeds verlichte ogen van het hart.

Kerntekst.
Komt een van u in wijsheid tekort?
Vraag God erom en Hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Jakobus 1:5,6a.

Lied.
Hoort naar de wijsheid.
Zij maakt op de hoogten
hemelse wijsheden ons openbaar.
Kennis van heil, liefde, inzicht en krachten
worden ons deel en zij redt uit gevaar.
Wie kan haar kracht en haar schatten doorgronden?
Zij maakt ons vrij van de banden der zonden.

Voor alle eeuwen riep God haar in ’t aanzijn,
van den beginne, eer de aarde bestond,
zeeën en diepten, planeten en zonnen,
waarmee Gods wijsheid deez’ aarde omwond.
Oorsprong van vrede en bron van het leven.
Volle gerechtigheid wordt ons gegeven

Sedert de schepping, de grondslag der wereld,
vreugd’ en verrukking bij dag en bij nacht,
voordat de wolken hun vruchtbaarheid gaven
over de velden, getooid met haar pracht,
voor dat het licht aan de kim werd geboren,
heeft zij de wereld der mensen verkoren.

Scheppend geheim, in de wijsheid verborgen,
in den beginne verenigd met God,
kwam openbaar in de Zoon van zijn liefde:
Jezus de Heer, door zijn wereld bespot.
Eerst’ling van God en de oudste der zonen,
wij als uw broeders, wij willen U kronen.

Gebed.
Vader, wat is het toch buitengewoon, dat U ons geroepen hebt om voor altijd bij U te zijn.
En dat ervaren wij reeds als we dit lied over uw wijsheid zingen en als wij kennis van uw heil in ons hart ervaren.
Vader U zoekt in ons hart het verlangen te leggen om U en uw Zoon met ons hele hart te ervaren en uw liefde te kennen. Vader wij zoeken dagelijks ons hart voor uw heerlijkheid te openen.
Wij danken U, dat U ons daarbij helpt en ons uw heerlijkheid door uw Geest openbaart. Amen.