Groot is de Heer!
Een uitroep van de psalmist van psalm 48.
“Groot is de Heer en hoog te loven in de stad van onze God…”

Wat maakt God zo groot? Is het niet zijn verlossingswerk aan ons mensenkinderen, waarvoor Gods tegenstanders wegvluchten?
De psalmist van psalm 109 getuigt van Davids gebed: “Help mij, Here, mijn God, verlos mij naar uw goedertierenheid, opdat zij erkennen dat dit uw hand is, dat Gij, o Here, het gedaan hebt. (:26 en 27).
In psalm 89 spreekt David zelf over Gods trouw, die hem verlost van zijn tegenstanders en een verbond met Hem sluit die hem bekleedt met trouw en goedertierenheid. Opmerkelijk dat God zelf zegt: “Hij zal tot Mij zeggen: ‘Gij zijt mijn Vader’, Ik zal hem tot een eerstgeborene stellen, tot de hoogste van de koningen der aarde”. (:27,28).
God verlost de zijnen niet alleen van persoonlijke problemen, zodat de gezegende zijn alledaagse leven weer kan oppakken; Gods verlossing beoogt verheffing naar Gods beeld en gelijkenis; tot een mens naast en met Hem ten behoeve Hemzelf. Gods verlossing brengt de mens tot zijn bestemming. Bij Hem! (Rom.8:29). En dat leidt tot die uitroep van vreugde:

Welzalig het volk dat de jubelroep kent,
zij wandelen, Here, in het licht van uw aanschijn;
in uw naam juichen zij de ganse dag,
en door uw gerechtigheid worden zij verhoogd.
Psalm 89:16,17.

Kerntekst.
Wie lof offert, eert Mij, en baant de weg, dat Ik hem Gods heil doe zien.
Psalm 50:23.

Gebed.
Hoe groot is uw naam, o Heer. Uw liefde omvat de gehele wereld. U heeft de wereld zo lief, dat U uw eniggeboren Zoon gezonden heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. Vader, laat onze lof over uw grootheid niet verstommen. Uw grootheid, verlossing, goedheid, liefde, barmhartigheid, rechtvaardigheid en trouw laten nimmer los het werk van uw handen. En wij zullen jubelen over uw werken.