Leren spreken

Ik ben geboeid door Jesaja 50:4: De Here Here heeft mij als een leerling leren spreken.
Jesaja heeft persoonlijk van de Almachtige, van de Heer der Heren, leren spreken als een leerling, een discipel. Om een goede spreker te zijn in vergaderingen en bijeenkomsten; iemand die het ‘goed kan zeggen’? Neen, beslist niet. God leert Jesaja om met het woord de moede te kunnen ondersteunen. Moet Jesaja daarvoor profeet zijn? Jazeker, een mens, met de gezindheid van Jezus, van Hem, die juist de vermoeiden tot zich roept. (Matt.11:28).

Wat bijzonder is het dat onze Heer zichzelf klein maakt om zijn dienstknecht Jesaja gereed te maken voor zijn profetische bediening. God zoekt persoonlijk de zijnen uit. Hij kent ze alle. Hij vormt en onderwijst ze. Dat gaat niet zonder moeite. Jesaja geeft dat zelf ook aan. De Here Here heeft mij het oor geopend en ik ben niet weerspannig geweest. Gehoorzaamheid leren- God leren verstaan- is verandering van denken, is afzien van eigen gemak; om in die blijvende levende verbinding komen te staan met onze levende God.
Ook van Jezus weten we hoe Hij gehoorzaamheid geleerd heeft door lijden heen. Hebreeën 5 spreekt over zijn angst, zijn geroep, zijn smekingen en tranen. En hoewel Hij de Zoon van God is, heeft Hij gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden. En werd Hij onze Hogepriester en de oorzaak van eeuwig heil voor zéér velen (: 7-10).
Wat goed is het dat ook wij in onze moeiten, Gods vormende hand in ons leven mogen ontdekken en als leerlingen van de Allerhoogste leren spreken zoals God dat bedoelt. Ja leerlingen, die voor het allermooiste wat bestaat: het Koninkrijk der hemelen, waar gerechtigheid, naastenliefde, barmhartigheid en vergeving regeert, alles over hebben. Ik moet denken aan het laatste vers van psalm 19 waar David hartstochtelijk bidt: “Laten de woorden van mijn mond  en de overpeinzingen van mijn hart U welgevallig zijn. O Heer, mijn Rots, mijn Bevrijder!”
Wat belangrijk toch, de ‘vrucht van onze lippen’, zoals de Hebreeën schrijver het noemt, doelend op onze lof aan God. Daar zal ons hart mee vervuld zijn en onze mond spreken. Want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Niet waar? Zo kennen we David.
Een vraag: Waardoor worden wij het meest gekend? Niet door onze ogen, onze nieuwe auto of onze kleding. Maar wel door ons spreken. Zo kennen we Mozes als iemand waarmee God sprak, van aangezicht tot aangezicht zoals een man spreekt met een vriend (Ex. 33:11). Vanuit de zachtmoedigheid van Hem die zegt: leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart (Matt.11:29).
Wat mooi, dat samengaan van ons spreken en onze binnenkant, ons hart. En wat prachtig, wat groots, dat God dat zelf in ons wil bewerken. Wanneer we slechts ons harte-oog gericht houden op Hem, onze Heer Jezus Christus, die gezegd heeft: “Vader Ik wil, dat, waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen, die U Mij gegeven hebt (Joh.17:24). Dat mag steeds ons gebed zijn. Dicht bij Hem zijn. Hem zien in zijn schoonheid en luister. Dan wordt ook duidelijk wat de apostel Petrus zegt: “Spreekt iemand, laten het woorden zijn als de woorden van God” (1Petr.4:11).
En als we bidden: “Uw wil geschiede”, dan hoort dit woord van Petrus er helemaal bij!
Kerntekst.
Al uw zonen zullen leerlingen des Heren zijn, en het heil van uw zonen zal groot zijn; door gerechtigheid zult u bevestigd worden.
Jesaja 54:13.
Gebed.
Grote en machtige God. U heeft ons naar uw beeld en gelijkenis geschapen. Ons hele wezen zal getuigen van uw heerlijkheid en glorie. Wat onmogelijk is voor menselijk kunnen is mogelijk voor U. Zoals U lof bereid uit de mond van kleine kinderen, zo zal ook uw grootheid Vader uit de mond van velen weerklinken. Van mensen die door U geleerd zijn en U kennen, met wie U omgaat als met vrienden. Vult U ons hart Vader met uw heilige Geest, zodat wij bewust en onbewust in heel ons doen en laten én spreken, uw Koningschap in ons uitleven en verkondigen.
Zo zegenen wij uw heilige naam in ons midden uw gemeente, uw geliefden, dat uw aanwezigheid in ons aller hart ons doet spreken van uw wijsheid en glorie. We brengen eer aan Hem, die ons hiertoe in staat heeft gesteld. Amen.