Schreeuwen tot God.
Kent u dat ook? In een uitzichtloze situatie zitten, waarin het lijkt of onze God heel ver weg is, terwijl U hem luid aanroept? Ik denk ook aan de blinde Bartimeüs die steeds luider gaat schreeuwen “Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij” (Marcus 10:47 NBV). En Jezus geneest hem en zegt: “Uw geloof heeft u behouden. ”
En David, omgeven door tal van vijanden, weet: “Als ik luide roep tot de Here antwoordt Hij mij vanaf zijn heilige berg.(Ps.3:5).
Ook Habakuk schreeuwt tot God vanwege het geweld der Babyloniërs In het land: (Hab.1:2). Maar God spreekt tot Hem: “De rechtvaardige zal uit het geloof leven” en schenkt hem -terwijl de onrustige politieke situatie nog onveranderd is- ook een loflied: “Nochtans zal ik juichen, in de Here, jubelen in de God van mijn heil”.

Allereerst dank ik onze God dat Hij echt onze Vader is en ook echt God is en blijft en wij steeds meer op Hem mogen gaan lijken. U weet wel: ‘Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn Zoon’. Wat goed om Romeinen 8 er nog eens op na te lezen (:29 en 30).
Die bestemming houdt ook in een intieme persoonlijke liefdesrelatie met onze Heer. Zoals de psalmist van Psalm 42 (SV) beschrijft: Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God. Schreeuwen kan dus ook in stilte geschieden.
Ook in deze tijd waarin polarisatie, gewelddadigheid en oorlogsdreiging steeds meer aandacht vragen en vat krijgen op onze samenleving, wil God zich kenbaar maken aan zijn mensen die zoeken te wandelen met Hem, om zijn verlangen, zijn wil is in deze tijd te verstaan. Mensen bij wie God, net zoals bij Noach, zijn bedoelingen en gevoelens kwijt kan. Mensen die naast Hem staan; die met Hem zijn. Die net als Habakuk luid weten te roepen-vanuit dat liefdesverlangen van de bruid (de gemeente). En God echt antwoord geeft, midden in het “aards gewoel”.

Wat is het toch schitterend als God in die duisternis tot Habakuk spreekt, en het licht wordt in zijn hart terwijl God zegt: “De rechtvaardige zal door zijn geloof leven.(Hab.2:4). De rechtvaardige houdt zich niet bezig met goed en kwaad. Hij blijft weg van de boom van kennis van goed en kwaad. Hij weet dat God Zelf leiding geeft aan het aards gebeuren. Hij heeft de Babyloniërs immers zelf opgewekt ten strijde tot tuchtiging van zijn volk. Zijn hart jubelt en terwijl de uiterlijke situatie niets veranderd is, geldt voor hem het ‘nochtans’ van het geloof: Nochtans zal ik juichen in de Here en jubelen in de God van mijn heil.

Kerntekst.
Hij -de Samaritaanse man die door Jezus genezen is- verheerlijkt God met luider stem.
Luc. 17:15.

Lied.
Maar Gij Heer,
zijt een schild dat mij dekt
Mijn eer en die mijn hoofd opheft
(1 x herhalen).

Als Ik luide roep tot de Here
antwoordt. Hij mij
van zijn heil’ge berg
(1 x herhalen).

(Psalm 3: 4 en 5)

Gebed,
Vader, wat is het toch heerlijk dat U met ons bent en naar ons verlangt; en dat we met al onze vragen bij U mogen komen. Uw antwoorden zullen ons volkomen in de vrijheid stellen met U. Glorie voor uw naam!