Grote blijdschap.
We weten het nog uit Lucas 2. De engel des Heren kondigt aan de herders in Bethlehem de geboorte van Jezus aan: “Weest niet bevreesd, want zie ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk ten deel zal vallen”. (:10).In Lucas 24 lezen we van die grote blijdschap bij de 11 discipelen na Jezus’ hemelvaart. Nee, ze zijn niet bedroefd nu hun grote vriend is heengegaan. Integendeel; zij keren terug naar Jeruzalem met grote blijdschap en loven God voortdurend in de tempel. Lucas 24:52 en 53.

Er zijn verschillende soorten blijdschap.
Maar wij bepalen ons bij de blijdschap over zaken die te maken hebben met het koninkrijk van God; ook wel eeuwige blijdschap genoemd.
Het is daarbij goed om te bedenken dat deze blijdschap van God komt en ook weer terugkeert naar God. Onze blijdschap in God zoekt Hem altijd te eren.
In Lucas 24:45 lezen we dat God het verstand van zijn leerlingen opent, zodat zij de Schriften begrijpen. Wat een schitterend, heilzaam en blijmakend overleg, als de onderlinge liefdesband leidt tot openbaring van de bedoelingen Gods! De discipelen die al 3 jaar met Jezus optrekken, hebben de inspiratie van Gods Geest nodig. Juist in dit uur voor het ‘heengaan’ van Jezus. Om uit de mond van Jezus Zelf zijn woord over zijn vervulling van alles wat in de wet van Mozes, de profeten en de psalmen op Hem betrekking heeft, echt met hun hele verstand en hart te verstaan.
Ik moet denken aan de Emmaüsgangers aan het begin van hetzelfde hoofdstuk, waar Jezus op dezelfde wijze de harten van deze discipelen doet branden en er echte kennis en herkenning van onze Heer plaatsvindt. En het nieuwe leven wordt binnengegaan. Ik ben zo blij met dat vruchtbare samengaan tussen zijn mensen. Het geeft mij en -ik mag wel zeggen- ons, de troost, dat wanneer onze blijdschap over de dingen van God wat op een laag pitje staat, er een Heer, een Vader is, die onze geloofsogen, ja onze harteogen, zonder enig verwijt weet te openen om Gods heerlijkheid te ontwaren en grote innerlijke blijdschap ons deel is.
Jesaja spreekt er ook over: “Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan wat vroeger geweest is, wordt niet meer gedacht. En jullie zullen je verblijden en juichen voor eeuwig, over hetgeen Ik schep. Ik schep Jeruzalem tot jubel en mijn volk tot blijdschap. En Ik zal juichen over Jeruzalem en Mij verblijden over mijn volk”. En wanneer Jezus zijn discipelen met blijdschap ziet terugkomen na hun eerste uitzending en hun getuigenis hoort -lees ook Lucas 10:21 tot 24- verblijdt Hij zich door de heilige Geest, omdat het een welbehagen, een blijdschap is voor zijn Vader! (Luc.10:21b). Het gaat om Hem!
De apostel Paulus zegt: Maak dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn in de liefde van Christus…tot eer van God de Vader. Lees ook Filippenzen.2: 1-13.
Om Gods wil zullen wij ook medewerkers zijn aan elkaars blijdschap. (2 Cor.1:24). Niet alleen omdat wij God prijzen om de blijdschap die Hij ons schenkt, maar ook en vooral om God Zelf te verblijden.
Bij alle druk en moeiten van buitenstaanders, in een leven en werken in Gods dienst, is Paulus’ hart daarom ook vervuld met troost en overstelpt van blijdschap. (2 Kor.7:4).
Over die blijdschap lezen we ook in Jezus gelijkenis van de schat die in de akker -de akker is de wereld (Matt.13:44)- Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat, verborgen in een akker, die een mens ontdekt en verbergt; en in zijn blijdschap erover, verkoopt hij alles wat hij heeft en koopt die akker. De blijdschap over zijn vondst, beheerst zijn gehele bestaan!
Het Koninkrijk der hemelen zal ook ons alles doen verlaten om Jezus wil. Lees ook Markus 10:28–31. Om ons te verblijden over die hemelse schat en te behoren bij dat koninklijk priesterschap en die heilige natie waar de apostel Petrus over schrijft (1 Petr. 2:9).
Johannes heeft het in zijn 3 brieven ook over die blijdschap: “Ik heb u veel te schrijven, maar ik wil dit niet doen met papier en inkt, Maar ik hoop tot u te komen en van mond tot mond te spreken, opdat onze blijdschap volkomen zij.

Kerntekst.
Het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de heilige Geest.
(Rom.14:17)

Lied.
Verblijdt u in de Here te allen tijde (3x)
Wederom zal ik zeggen: verblijdt u.

Een ‘koortje’ naar Filippenzen 4:4.

Gebed.
Hoe groot bent U, Vader. Ik verbaas mij over uw liefde en wijsheid in uw relatie met mensen.
U weet harten te raken, waardoor droefheid moet plaatsmaken voor blijdschap, en ook wijsheid en openbaring waardoor U echt gekend wordt.
Wij zegenen uw naam.