Aan Hem gelijk.
Wat een schitterend toekomstperspectief biedt de apostel Johannes ons, wanneer hij schrijft: “Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan Hem gelijk zullen zijn wanneer Hij zal verschijnen, want dan zien we Hem zoals Hij is”. (1 Joh.3:1 en 2).
Wat bijzonder is het dat God zijn woord uit (Genesis 1:26) ‘Laat ons mensen maken naar ons beeld en gelijkenis’ in zijn Zoon Jezus Christus geheel volmaakt tot stand brengt.

In Johannes 17 komt dat wezenlijke verlangen van God om met zijnsgelijken, met zijn kinderen, samen te zijn sterk naar voren.
Om enkele verzen te noemen:
* “Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen, die U Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij behoorden U toe en U hebt hen Mij gegeven. En zij hebben uw woord bewaard”.(17:6) Jezus, doet alleen wat Hij zijn Vader ziet doen, want wat deze doet, dat doet ook de Zoon evenzo. (Joh. 5:19). Kan het nog duidelijker? Wat een eenheid! Geldt dat ook voor U en mij? Voor ons, die onze Heer zoeken na te volgen en Gods woord koesteren en bewaren?
* Ik kom tot U. Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, welke U Mij gegeven hebt, dat zij één zijn zoals “Wij”.(:11-b).
* Maar nu kom ik tot U en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf mogen hebben.(: 13).
* Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven, opdat zij allen één zijn, gelijk U, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat U Mij gezonden hebt.(:20,21).
* En de heerlijkheid die U Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn: Ik in hen en U in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkenne, dat U Mij gezonden hebt, en dat U hen liefgehad hebt, gelijk U Mij liefgehad hebt.

Wat een perspectief! De schoonheid van eenheid tussen Gods kinderen mag ons dagelijks voor ogen staan. En dat mogen we persoonlijk uitleven in Hem.
Dit is echt een sprankelend leven. Ook door alle moeiten heen. Is dat niet een overwinnend leven?

Kerntekst.
Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn Zoon, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders en zusters; en die Hij tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.
(Rom. 8: 29 en 30).

Lied.
U dank ik, Heer, in opgetogenheid. Mijn hart verheugt zich over uw bevelen,
U wil ik, die de allerhoogste zijt, in alles volgen, niets voor U verhelen.
Verlaat mij niet, ik ben U toegewijd, verlaat mij niet, laat in uw gunst mij delen.
( Berijmde psalm 119: 3)

Gebed.
Wat een schitterend plan, Vader, ontvouwt U aan uw geliefden. Reeds van voor de grondlegging der wereld hebt U ons in Hem, Christus, uitverkoren tot zonen van U, (Ef.1:4), ja,bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van uw Zoon.
Tot lof van de heerlijkheid van uw genade. Ik bid Un Vader dat U ons door uw Geest verder leidt naar het Vaderhart Amen.