Tekst voor vandaag Johannes 15:1-8

We lezen het Evangelie volgens Johannes op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de Protestantse kerk. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je ook alleen de tekst van de dag lezen en de lectio met mijn gedachten daarbij.

Lofprijzing
Geprezen zij de Aanwezige, de God van Israel,
de God die wonderen doet, Hij alleen,
geprezen zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
moge zijn heerlijkheid heel de aarde (en ook mijn leven) vervullen.

Stilte
Adem rustig en wordt innerlijk stil. Neem hier de tijd voor. Leg aan God voor wat je nu bezighoudt.

Lezing
We lezen vandaag Johannes 15:1-8 in verschillende vertalingen hardop.

Johannes 15:1-8
NBV: ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. ledere rank aan Mij die geen vrucht draagt snijdt Hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit Hij bij, opdat hij meer vruchten voortbrengt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in Mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en ik in hem, zal hij veel vruchten voortbrengen. Maar zonder Mij kun je niets doen. Wie niet in Mij blijft is als een wijnrank die weggegooid wordt en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in Mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vruchten voortbrengen en mijn leerlingen zijn.

BGT: Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Ik ben de stam van Gods druivenplant, en jullie zijn de takken. God zelf is de tuinman. Hij haalt de takken weg waar niets aan groeit. En de takken waaraan druiven groeien, maakt hij kort. Want dan komen er in het volgende jaar nog meer druiven aan. Jullie lijken op de goede takken die kort gemaakt zijn. Want door mijn woorden is het slechte uit jullie weggehaald, en zijn jullie rein geworden. Jullie moeten met mij verbonden blijven, en ik met jullie. Want alleen dan kunnen jullie op een goede manier leven. Net zoals er alleen druiven groeien aan takken die aan de stam vastzitten. Aan losse takken kunnen geen druiven groeien. Ik ben de stam van de druivenplant en jullie zijn de takken. Als jullie met mij verbonden blijven en ik met jullie, dan zul je veel goeds kunnen doen. Maar zonder mij kun je niets. Als je niet met mij verbonden blijft, loopt het slecht met je af. Dan lijk je op een tak die van de stam afgehaald is. Zo’n tak verdort, en hij wordt opgeruimd en in het vuur gegooid.
Jullie moeten dus met mij verbonden blijven, en naar mijn woorden luisteren. Dan zal alles wat je vraagt, gebeuren. Jullie zullen dan, als leerlingen van mij, veel goede dingen doen. Zo maken jullie de hemelse macht van mijn Vader zichtbaar.

HSV: ‘Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb. Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent.’
‭‭
The Message: ‘“I am the Real Vine and my Father is the Farmer. He cuts off every branch of me that doesn’t bear grapes. And every branch that is grape-bearing he prunes back so it will bear even more. You are already pruned back by the message I have spoken. “Live in me. Make your home in me just as I do in you. In the same way that a branch can’t bear grapes by itself but only by being joined to the vine, you can’t bear fruit unless you are joined with me. “I am the Vine, you are the branches. When you’re joined with me and I with you, the relation intimate and organic, the harvest is sure to be abundant. Separated, you can’t produce a thing. Anyone who separates from me is deadwood, gathered up and thrown on the bonfire. But if you make yourselves at home with me and my words are at home in you, you can be sure that whatever you ask will be listened to and acted upon. This is how my Father shows who he is—when you produce grapes, when you mature as my disciples.’
‭‭
Lectio (wat valt mij op)
Met andere beelden vertelt Jezus vlak voor zijn dood nog een keer waar hij voor staat. Het zijn zijn laatste woorden, en daarom ook van ultieme betekenis. Hij zegt hier dat hij de wijnstok is. Dat is een beeld uit het oude testament. Het verwijst naar het volk Israël. De wijngaard waar het zo vaak ook mee fout ging.
Hier zegt Jezus dat hij de ware, de betrouwbare wijnstok is. En wij zijn zijn ranken, onlosmakelijk verbonden met hem. Door die wijnstok stroomt het sap van het bloed van de druiven. Het kan niet anders of hier zit ook de associatie in van het laatste avondmaal. Hoe Jezus zijn leven geeft voor de zijnen, wordt daarin zichtbaar gemaakt. De levenskracht van de ranken is dus de liefde van de zoon. Wanneer je daarmee verbonden blijft, dan blijft Jezus in jou, en blijf jij in de levenssfeer van Jezus. Zo draag je de vrucht van Jezus, en die zal dan ook overvloedig zijn omdat die liefde overvloedig is. Wanneer Jezus zegt: “zonder mij kun je niets doen“, dan bedoelt hij dat die liefde van hem de enige bron is waaruit we kunnen leven. Het zijn de woorden van hem die we in ons opnemen, en waarmee we ons voeden. Wanneer die woorden ons volkomen eigen zijn, kunnen we met die woorden ook alles vragen aan Jezus en zal hij het doen. We spreken hem dan aan op zijn eigen woorden. En zo zal de heerlijkheid van de Vader ook door ons heen zichtbaar worden in de liefdesvruchten die we brengen. Wanneer Jezus hier zegt: “ik ben de ware wijnstok“, dan zegt hij hiermee ook hoe God onder ons aanwezig is. God is onder ons aanwezig in het levenssap dat door de wijnstok tot ons komt.

Meditatio (Moment van inkeer en verstilling)
Neem dit gedeelte en hoor wat de Aanwezige je hierin vandaag te zeggen heeft. Laat het van je hoofd naar je hart afdalen.
Bonhoeffer heeft eens gezegd: ‘Het is beter om weinig en langzaam in de Bijbel te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen, dan misschien wel veel van Gods Woord te weten maar het niet in je op te slaan.’ En St. Franciscus zei: ‘Veel weten en niets smaken, wat baat het?’

Wat spreekt mij aan
Het enige wat van ons gevraagd wordt is om verbonden te blijven met de liefde van Jezus. Wanneer we ons door dat sap iedere dag opnieuw laten voeden, dan zal dat ook vrucht dragen in ons leven. Niet weinig, maar overvloedig. En zo wordt door ons heen ook God zichtbaar in deze wereld.

Oratio (Gebeden)
Wat zou je zelf vanuit dit gedeelte aan God willen zeggen?
 – Aanwezige, laat ons iedere keer wanneer wijn of druivensap drinken ons herinneren, en beleven, dat we onlosmakelijk met U verbonden zijn.

Contemplatio
Verkeer in Gods aanwezigheid ….

Slot
        ⁃       Voor wie of wat wil je vandaag danken of bidden?
….

        ⁃       Sluit de gebeden af met het Onzevader als gebed om de heilige Geest:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Ga zo als gezegende mensen de dag in.

Ds. Sjaak Visser