Tekst voor vandaag Genesis 5:1-5

We lezen Genesis op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de Protestantse kerk. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je ook alleen de tekst van de dag lezen en de lectio met mijn gedachten daarbij.

Lofprijzing
Geprezen zij de Aanwezige, de God van Israel,
de God die wonderen doet, Hij alleen,
geprezen zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
moge zijn heerlijkheid heel de aarde (en ook mijn leven) vervullen.

Stilte
Adem rustig en wordt innerlijk stil. Neem hier de tijd voor. Leg aan God voor wat je nu bezighoudt.

Lezing
We lezen vandaag Genesis 5:1-5in verschillende vertalingen hardop.

Genesis 5:1-5
NBV21: Dit is de lijst van Adams nakomelingen. Toen God Adam schiep, maakt Hij hem zo dat hij leek op God. Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij de mensen. Toen Hij hen geschapen had, zegende Hij hen en noemde hem mens. Toen Adam 130 jaar was, verwekte hij een zoon die op hem leek, die zijn evenbeeld was. Hij noemde hem Set. Na de geboorte van Set duurde Adams leven nog 800 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. In totaal leefde hij 930 jaar. Daarna stierf hij.

BGT: Nu volgt een lijst van Adams kinderen en de mensen die daarna leefden. 2 Toen God de mensen maakte, maakte hij ze zo dat ze op hem leken. God maakte ze als man en als vrouw. Hij zegende ze en hij noemde ze ‘mens’.
Toen Adam 130 jaar oud was, kreeg hij een zoon die precies op hem leek. Hij noemde zijn zoon Set. Na de geboorte van Set leefde Adam nog 800 jaar. Hij kreeg nog meer kinderen. In totaal leefde Adam 930 jaar. Toen stierf hij.

HSV: ‘Dit is het boek van de afstammelingen van Adam. Op de dag dat God Adam schiep, maakte Hij hem naar de gelijkenis van God. Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen, en Hij zegende hen en gaf hun de naam mens, op de dag dat ze geschapen werden. Adam leefde honderddertig jaar, en verwekte een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn beeld; en hij gaf hem de naam Seth. Adams dagen waren, nadat hij Seth verwekt had, achthonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen dat Adam leefde, waren negenhonderddertig jaar; en hij stierf.’
‭‭
The Message: ‘This is the family tree of the human race: When God created the human race, he made it godlike, with a nature akin to God. He created both male and female and blessed them, the whole human race. When Adam was 130 years old, he had a son who was just like him, his very spirit and image, and named him Seth. After the birth of Seth, Adam lived another 800 years, having more sons and daughters. Adam lived a total of 930 years. And he died.’
‭‭
Lectio (wat valt op)
Letterlijk staat hier: dit is het boek van de verwekkingen van Adam. Dit geeft de structuur van het Bijbelboek Genesis aan. Het woord verwekkingen heeft daarin steeds een centrale plaats. In grote lijnen wat er in hoofdstuk twee vers vier over de verwekking van de hemel en de aarde gesproken, daarna over de verwekking van Abram, en te slotte over de verwekking van Jacob, Israël. Daar loopt het uiteindelijk op uit. In hoofdstuk vijf wordt weer terug gegrepen op de schepping van de mens. We zijn beeld van God, het is onze roeping om iets van hem in deze wereld te weerspiegelen. Het is niet voor niets dat hier staat dat God ons de naam mens geeft. Het gaat erom dat we met alles wat in ons is waarlijk mens zijn. En dat geldt voor zowel man als vrouw. Samen moeten ze iets zichtbaar maken van wat het betekent om mens te zijn. Dat is niet iets wat ophoudt bij Adam en Eva, het wordt van geslacht op geslacht doorgegeven. Wanneer er staat dat Set het evenbeeld van Adam is, dan betekent dat dat Set net zoals Adam beeld van God is.

Meditatio (Moment van inkeer en verstilling)
Neem dit gedeelte en hoor wat de Aanwezige je hierin vandaag te zeggen heeft. Laat het van je hoofd naar je hart afdalen.
Bonhoeffer heeft eens gezegd: ‘Het is beter om weinig en langzaam in de Bijbel te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen, dan misschien wel veel van Gods Woord te weten maar het niet in je op te slaan.’ En St. Franciscus zei: ‘Veel weten en niets smaken, wat baat het?’

Enkele gedachten van mij
Wanneer het boek van de geschiedenis opengeslagen wordt, dan is het eerste wat er staat dat we mensen moeten zijn. Daar gaat het om in de wereldgeschiedenis, dat we als mens God weerspiegelen. Alleen zo zijn we waarlijk mens. Het gaat erom dat in en door ons leven iets van God zichtbaar wordt, van wie Hij is, van waar Hij voor staat, dat zijn Geest onze geest inkleurt. En dat we dat van geslacht op geslacht overdragen.

Oratio (Gebeden)
Wat zou je zelf vanuit dit gedeelte aan God willen zeggen?
        ⁃       Aanwezige, Help ons in een wereld die beheerst wordt door Lamechs uw beeld zichtbaar te maken. Help ons om er steeds opgericht zijn om mens te worden.

Contemplatio
Verkeer in Gods aanwezigheid ….

Slot
        ⁃       Voor wie of wat wil je vandaag danken of bidden?
….

        ⁃       Sluit de gebeden af met het Onzevader als gebed om de heilige Geest:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Ga zo als gezegende mensen de dag in.

Ds. Sjaak Visser