Tekst voor vandaag Genesis 4:1-2

We lezen Genesis op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de Protestantse kerk. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je ook alleen de tekst van de dag lezen en de lectio met mijn gedachten daarbij.

Lofprijzing
Geprezen zij de Aanwezige, de God van Israel,
de God die wonderen doet, Hij alleen,
geprezen zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
moge zijn heerlijkheid heel de aarde (en ook mijn leven) vervullen.

Stilte
Adem rustig en wordt innerlijk stil. Neem hier de tijd voor. Leg aan God voor wat je nu bezighoudt.

Lezing
We lezen vandaag Genesis 4:1-2 in verschillende vertalingen hardop.

Genesis 4:1-2
NBV21: de mens had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en bracht Kaïn ter wereld. “Met de hulp van de HEER“ zei ze, “heb ik het leven geschonken aan een man!“ Daarna brachten ze zijn broer Abel ter wereld. Abel werd herder, Kaïn in werd landbouwer.

BGT: De man heette Adam. Hij sliep met zijn vrouw Eva. Eva werd zwanger en kreeg een zoon, Kaïn. Eva zei: “De Heer heeft mij geholpen. En nu heb ik een zoon op de wereld gezet. “ Daarna kreeg ze nog een zoon, Abel. Dat was Kaïns broer. Later ging Abel voor de schapen en de geiten zorgen, en Kaïn ging op het land werken.

HSV: ‘En Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Kaïn, en zei: Ik heb een man van de HEERE gekregen! En zij baarde opnieuw: zijn broer Abel. Abel werd herder van kleinvee en Kaïn werd bewerker van de aardbodem.’
‭‭
The Message: ‘Adam slept with Eve his wife. She conceived and had Cain. She said, “I’ve gotten a man, with God’s help!” Then she had another baby, Abel. Abel was a herdsman and Cain a farmer.’
‭‭
Lectio (wat valt op)
Het eerste wat we horen, wanneer Adam en Eva uit de tuin van Eden verdreven zijn, is dat Adam gemeenschap heeft met zijn vrouw Eva. Ze wordt zwanger en ze brengt leven voort. Ze geeft hem de naam Kaïn en dat heeft in het Hebreeuws een klankovereenkomst met het woord voor scheppen en verwerven. Ze heeft een schepper en een verwerver of bezitter gebaard. En de naam zegt in de bijbel ook vaak iets over de identiteit van die naamdrager.
Dan zegt Eva: ik heb een man geschapen met hulp van de Aanwezige. In de bijbel wordt een baby nooit een man genoemd. De man die zij hier geschapen heeft, neemt de rol van Adam over die in hoofdstuk 2:22 en 3:16 ook een man genoemd wordt. Eva is uit de man genomen, en breng nu een man voort. Daarin klinkt verwondering door. Ze weet dat ze dit alleen kon doen “met hulp van de HEER“. Na dit uitbundige eerste bericht, is het tweede bericht des te vreemder. De tweede zoon die geboren wordt krijgt als naam Abel. En dat betekent vluchtig, briesje. Het is lucht en leegte en stelt weinig of niets voor. Met het geven van deze twee verschillende namen wordt de spanning in de wereld, en in dit verhaal gebracht.
Dan vindt er een agrarische revolutie plaats. Het werk wordt verdeeld, er is een veehouder, en een akkerbouwer. Met beiden is niets mis.

Meditatio (Moment van inkeer en verstilling)
Neem dit gedeelte en hoor wat de Aanwezige je hierin vandaag te zeggen heeft. Laat het van je hoofd naar je hart afdalen.
Bonhoeffer heeft eens gezegd: ‘Het is beter om weinig en langzaam in de Bijbel te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen, dan misschien wel veel van Gods Woord te weten maar het niet in je op te slaan.’ En St. Franciscus zei: ‘Veel weten en niets smaken, wat baat het?’

Enkele gedachten van mij
Adam treedt in dit verhaal steeds meer naar de achtergrond en Eva naar de voorgrond. Zij is degene die baart. Adam wordt niet meer genoemd. Ze zegt dan nog wel “met hulp van de HEER“, maar zij baart een man die Adam lijkt te verdringen. En met het geven van de twee verschillende namen wordt er in de kiem van hun beider oorsprong al een spanning ingebracht. Die spanning zal tot uitbarsting komen.

Oratio (Gebeden)
Wat zou je zelf vanuit dit gedeelte aan God willen zeggen?
⁃ Aanwezige, help ons om ieder leven op zijn eigen waarde te schatten en te waarderen. Want U bent de Schepper van ieder leven en daarom kan geen enkel leven vluchtig of niets zijn.

Contemplatio
Verkeer in Gods aanwezigheid ….

Slot
⁃ Voor wie of wat wil je vandaag danken of bidden?
….

⁃ Sluit de gebeden af met het Onzevader als gebed om de heilige Geest:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Ga zo als gezegende mensen de dag in.

Ds. Sjaak Visser