Tekst voor vandaag Genesis 3:1-5

We lezen Genesis op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de Protestantse kerk. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je ook alleen de tekst van de dag lezen en de lectio met mijn gedachten daarbij.

Lofprijzing
Geprezen zij de Aanwezige, de God van Israel,
de God die wonderen doet, Hij alleen,
geprezen zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
moge zijn heerlijkheid heel de aarde (en ook mijn leven) vervullen.

Stilte
Adem rustig en wordt innerlijk stil. Neem hier de tijd voor. Leg aan God voor wat je nu bezighoudt.

Lezing
We lezen vandaag Genesis 3:1-5 in verschillende vertalingen hardop.

Genesis 3:1-5
NBV21: Van alle in het wild levende dieren die de HEER God gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw: ‘Heeft God werkelijk gezegd dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?” 2’We mogen de vruchten van alle bomen eten,’ antwoordde de vrouw, 3 ‘behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken; doen we dat toch, dan zullen we sterven. 4’Jullie zullen helemaal niet sterven,’ zei de slang. 5 ‘Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, en dat jullie dan als God zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.’

BGT: De slang was een slim dier, het slimste van alle dieren die God, de Heer, gemaakt had. De slang vroeg aan de vrouw: “God heeft zeker gezegd dat je van geen enkele boom in de tuin mag eten?”
‘Nee,’ zei de vrouw. ‘We mogen de vruchten eten van alle bomen, behalve van de boom in het midden van de tuin. Als we van die boom eten, of hem alleen maar aanraken, zullen we sterven. Dat heeft God gezegd.’
‘Sterven?’ zei de slang. Jullie zullen helemaal niet sterven! Maar God weet wat er gebeurt als jullie van die boom eten: Dan zullen jullie alles begrijpen. Jullie zullen dan net zo zijn als God. Net als hij zullen jullie weten wat goed en wat kwaad is.’

HSV: ‘De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend.’
‭‭
The Message: ‘The serpent was clever, more clever than any wild animal God had made. He spoke to the Woman: “Do I understand that God told you not to eat from any tree in the garden?” The Woman said to the serpent, “Not at all. We can eat from the trees in the garden. It’s only about the tree in the middle of the garden that God said, ‘Don’t eat from it; don’t even touch it or you’ll die.’” The serpent told the Woman, “You won’t die. God knows that the moment you eat from that tree, you’ll see what’s really going on. You’ll be just like God, knowing everything, ranging all the way from good to evil.”’

Lectio (wat valt op)
Zoals bij ons de L staat voor wijs, en de ezel voor dom, zo stond in oude tijden de slang symbool voor het meest redelijke dier. Het klinkt zo redelijk wat hij allemaal zegt. Je moet niet van vertrouwen uitgegaan, maar van wantrouwen. Want je weet toch dat de meeste mensen niet deugen. Zo valt God ook niet te vertrouwen. Laat je niet leiden door een geest van liefde, gerechtigheid, barmhartigheid. Laat je niet leiden door de leefregels van God. Zet God en zijn geest niet op de eerste plaats, maar gaat zelf uitmaken wat goed en kwaad is. De wereld is geen liefdesnest, maar een slangenkuil. Eet die vrucht van goed en kwaad, en word je eigen leerschool. Wordt de god, de hoogste autoriteit, van je eigen leven. Wanneer ze dat doen gaan ze een grens over, en treden ze een heilige ruimte binnen, de heilige ruimte van God.

Meditatio (Moment van inkeer en verstilling)
Neem dit gedeelte en hoor wat de Aanwezige je hierin vandaag te zeggen heeft. Laat het van je hoofd naar je hart afdalen.
Bonhoeffer heeft eens gezegd: ‘Het is beter om weinig en langzaam in de Bijbel te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen, dan misschien wel veel van Gods Woord te weten maar het niet in je op te slaan.’ En St. Franciscus zei: ‘Veel weten en niets smaken, wat baat het?’

Enkele gedachten van mij
Twijfel over de goedheid van God ondermijnt het vertrouwen in God. En dat is wat die redelijke, sluwe slang hier doet. Dit is geen verhaal over hoe het kwaad oorspronkelijk in de wereld kwam, maar over hoe het kwaad in ons leven, in de mens komt. Dit verhaal houdt alle mensen een spiegel voor. Er wordt in de rest van de bijbel ook nergens op dit verhaal terug gegrepen om mensen te verontschuldigen voor wat ze doen. Ieder mens is zelf verantwoordelijk voor zijn daden. En in plaats van dat de mensen elkaar kennen, en dat er met de menselijke maat gemeten wordt, gaat het hier niet meer om die menselijke maat kennen, het gaat  om goed en kwaad kennen. De werkelijkheid wordt zo kil en hard.

Oratio (Gebeden)
Wat zou je zelf vanuit dit gedeelte aan God willen zeggen?
        ⁃       Aanwezige, leer mij steeds weer op U te vertrouwen, en laat U de nummer één zijn in mijn leven.

Contemplatio
Verkeer in Gods aanwezigheid ….

Slot
        ⁃       Voor wie of wat wil je vandaag danken of bidden?
….

        ⁃       Sluit de gebeden af met het Onzevader als gebed om de heilige Geest:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Ga zo als gezegende mensen de dag in.

Ds. Sjaak Visser