Tekst voor vandaag Genesis 1:1

We starten aan het begin van het nieuwe jaar met het lezen van het eerste boek van de Bijbel. Wat wil dat ons zeggen? Hoe wil het ons vormen? Met wat voor basishouding leert het ons te leven. Ik zal daarbij ook steeds met een schuin oog kijken naar wat rabbijn Jonathan Sacks ons hierover aanreikt vanuit zijn commentaar op Genesis. We lezen het langzaam om het diep te kunnen laten indalen.
We lezen Genesis op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de Protestantse kerk. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je ook alleen de tekst van de dag lezen en de lectio met mijn gedachten daarbij.

Lofprijzing
Geprezen zij de Aanwezige, de God van Israel,
de God die wonderen doet, Hij alleen,
geprezen zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
moge zijn heerlijkheid heel de aarde (en ook mijn leven) vervullen.

Stilte
Adem rustig en wordt innerlijk stil. Neem hier de tijd voor. Leg aan God voor wat je nu bezighoudt.

Lezing
We lezen vandaag Genesis 1:1 in verschillende vertalingen hardop.

Genesis 1:1
NBV21: In het begin schiep God de hemel en de aarde.

BGT: In het begin maakte God de hemel en de aarde.

SV: In den beginne schiep God de hemel en de aarde.

The Message: ‘First this: God created the Heavens and Earth—all you see, all you don’t see.

Naardense Bijbel: Bij begin
is God gaan scheppen,- de hemelen en het aardland.

Lectio (wat valt op)
De bijbel begint niet met een wetenschappelijke verhandeling over de oorsprong van de wereld, maar met een lied. Het belangrijkste is niet hoe het begon, maar dat het beginsel van deze wereld een scheppende God is. Dat we niet in een onpersoonlijk heelal leven, maar in een heelal wat door een persoonlijke God geschapen is. Niet toeval, willekeur en lot heeft het laatste woord over ons leven, maar een orde scheppende God. Van die God kunnen we ons onmogelijk een beeld maken, en die gaat ons bevattingsvermogen te boven. We kunnen alleen maar in eerbied en ontzag voor zijn aangezicht leven. We kunnen en we mogen geen beeld van Hem maken, maar Genesis 1 laat ons wel zien dat we een beeld van Hem zijn. Rabbi Sacks zegt: ‘Nog altijd is de grote waarheid van Genesis 1 de krachtigste uiteenzetting van een op religie gebaseerd humanisme. Dat is een humanisme gebaseerd op het idee van de mens als Gods beeld, het enige schepsel dat ook tot scheppen in staat is, de enige levensvorm die een dialoog kan aangaan met de Schepper van het leven zelf.’

Meditatio (Moment van inkeer en verstilling)
Neem dit gedeelte en hoor wat de Aanwezige je hierin vandaag te zeggen heeft. Laat het van je hoofd naar je hart afdalen.
Bonhoeffer heeft eens gezegd: ‘Het is beter om weinig en langzaam in de Bijbel te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen, dan misschien wel veel van Gods Woord te weten maar het niet in je op te slaan.’ En St. Franciscus zei: ‘Veel weten en niets smaken, wat baat het?’

Enkele gedachten van mij
De eerste letter Van de Hebreeuwse bijbel is de beth. Die schrijf je zo: ב. Het is een streep boven, een streep achter en een streep onder. Van voren is hij open, omdat het Hebreeuws van rechts naar links schrijft. Deze letter is zo een huis om in te wonen. We hebben vaste grond onder de voeten, een dak boven ons hoofd, we zijn gedekt in de rug en hebben een toekomst voor ons. Dit is de beschutting, dit is het thuis, waarin Genesis 1, waarin de bijbel ons wil plaatsen.

Oratio (Gebeden)
Wat zou je zelf vanuit dit gedeelte aan God willen zeggen?
– Aanwezige, leer ons te leven uit het gegeven dat U ons niet alleen geschapen hebt, maar dat U ons van dag tot dag schept.

Contemplatio
Verkeer in Gods aanwezigheid ….

Slot
⁃ Voor wie of wat wil je vandaag danken of bidden?
….

⁃ Sluit de gebeden af met het Onzevader als gebed om de heilige Geest:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Ga zo als gezegende mensen de dag in.

Ds. Sjaak Visser