Lieve mensen,
in het Johannes evangelie zijn we nu bij het lijdensverhaal aangekomen. Het is vreemd om dat nu te gaan lezen, vlak voor kerst. Ik wil dat bewaren tot de lijdenstijd in 2022. Deze week wil ik met jullie het kerstevangelie lezen uit Lucas 2. Volgende week ben ik een weekje vrij. Daarna wil ik in het nieuwe jaar starten met het lezen van Genesis. Ik wilde daarbij onder andere gebruik gaan maken van een commentaar van rabbijn Jonathan Sacks.

Tekst voor vandaag Lucas 2:1-5

We lezen het Evangelie volgens Johannes op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de Protestantse kerk. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je ook alleen de tekst van de dag lezen en de lectio met mijn gedachten daarbij.

Lofprijzing
Geprezen zij de Aanwezige, de God van Israel,
de God die wonderen doet, Hij alleen,
geprezen zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
moge zijn heerlijkheid heel de aarde (en ook mijn leven) vervullen.

Stilte
Adem rustig en wordt innerlijk stil. Neem hier de tijd voor. Leg aan God voor wat je nu bezighoudt.

Lezing
We lezen vandaag Lucas 2:1-5 in verschillende vertalingen hardop.

Lucas 2:1-5
NBV: In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. 2 Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 3 Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 4 Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, 5 om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was.

BGT: In die tijd werd er een bevel van keizer Augustus bekendgemaakt. Hij wilde alle inwoners van het Romeinse rijk laten tellen. Het was de eerste keer dat dit gebeurde. Het was in de tijd dat Quirinus de provincie Syrië bestuurde. Iedereen moest geteld worden in de plaats waar zijn familie vandaan kwam. Daarom gingen alle mensen op reis.
4-5 Ook Jozef moest op reis. Hij ging van Nazaret in Galilea naar Betlehem in Judea. Want hij kwam uit de familie van David, en David kwam uit Betlehem. Jozef ging samen met Maria naar Betlehem. Maria zou met Jozef gaan trouwen, en ze was zwanger.

HSV: ‘En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was.’
‭‭
The Message: ‘About that time Caesar Augustus ordered a census to be taken throughout the Empire. This was the first census when Quirinius was governor of Syria. Everyone had to travel to his own ancestral hometown to be accounted for. So Joseph went from the Galilean town of Nazareth up to Bethlehem in Judah, David’s town, for the census. As a descendant of David, he had to go there. He went with Mary, his fiancée, who was pregnant.’

Lectio (wat valt op)
Het is boeiend om dit verhaal vanuit de verschillende personages te lezen, en je in die persoon in te leven. Dat is ignatiaanse wijze van lezen. In het eerste gedeelte wil ik me een beetje inleven in keizer Augustus.  Hij wilde alles goed in orde hebben, om te kijken hoe machtig hij was, om alles goed te kunnen besturen, en om belasting te kunnen heffen om de welvaart van zijn volk nog verder te kunnen vergroten. Dat is het grote plaatje, maar binnen dat grote plaatje vind de kleine geschiedenis van God plaats. Wat keizer Augustus niet weet is dat God gebruik maakt van wat hij aan het doen is. Door deze volkstelling komen Jozef en Maria in de stad van David, in Bethlehem terecht. De keizer lijkt alleen gericht op zijn eigen macht en kracht, maar God kan daar doorheen werken, en daar ook gebruik van maken.

Meditatio (Moment van inkeer en verstilling)
Neem dit gedeelte en hoor wat de Aanwezige je hierin vandaag te zeggen heeft. Laat het van je hoofd naar je hart afdalen.
Bonhoeffer heeft eens gezegd: ‘Het is beter om weinig en langzaam in de Bijbel te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen, dan misschien wel veel van Gods Woord te weten maar het niet in je op te slaan.’ En St. Franciscus zei: ‘Veel weten en niets smaken, wat baat het?’

Enkele gedachten van mij
Ik heb de afgelopen week naar de podcast “moderne profeten” geluisterd, waarin een aflevering gaat over Angela Merkel. (https://www.eo.nl/podcasts/moderne-profeten ). Zij is iemand die de kleine mensen blijft zien, die daar oog voor heeft, die zich daarin in leeft. Zij is iemand die leeft uit vertrouwen, uit hoop. Keizer Augustus werkte onbewust mee aan de komst van de zoon van God in deze wereld. Angela Merkel was door het leven zo gevormd, dat zij bewust meewerkte aan de komst van de zoon van God in deze wereld, toen zij aandacht had voor, en in de ogen keek, die enkele vluchteling die op weg was naar vrijheid. Vrijheid die zij zelf ook ervaren had en waarvan ze wist dat hij niet alleen voor haarzelf was, maar dat de essentie van die vrijheid was dat je die met ieder moet delen.
Jozef en Maria moesten doen dat de keizer zei, maar door dat te doen werkten ze mee aan de komst van de zoon van God in Bethlehem. Het gaat erom dat we daar steeds op gericht zijn: hoe laten we God geboren worden in onze wereld.

Oratio (Gebeden)
Wat zou je zelf vanuit dit gedeelte aan God willen zeggen?
 – Aanwezige, leer mij steeds opnieuw oog te hebben voor hoe U in deze wereld komt en hoe ik daaraan mee kan werken.

Contemplatio
Verkeer in Gods aanwezigheid ….

Slot
        ⁃       Voor wie of wat wil je vandaag danken of bidden?
….

        ⁃       Sluit de gebeden af met het Onzevader als gebed om de heilige Geest:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Ga zo als gezegende mensen de dag in.

Ds. Sjaak Visser