Tekst voor vandaag Johannes 11:1-6

We lezen het Evangelie volgens Johannes op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de Protestantse kerk. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je ook alleen de tekst van de dag lezen en de lectio met mijn gedachten daarbij.

Lofprijzing
Geprezen zij de Aanwezige, de God van Israel,
de God die wonderen doet, Hij alleen,
geprezen zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
moge zijn heerlijkheid heel de aarde (en ook mijn leven) vervullen.

Stilte
Adem rustig en wordt innerlijk stil. Neem hier de tijd voor. Leg aan God voor wat je nu bezighoudt.

Lezing
We lezen vandaag Johannes 11:1-6 in verschillende vertalingen hardop.

Johannes 11:1-6
NBV: Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp waar Maria en haar zuster Marta woonden dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd; de zieke Lazarus was haar broer. 3 De zusters stuurden iemand naar Jezus met de boodschap: ‘Heer, uw vriend is ziek.’ 4 Toen Jezus dit in hoorde zei hij: ‘Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden.’ 5 Jezus hield veel in van Marta en haar zuster, en van Lazarus. 6 Maar toen hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef hij toch nog twee dagen waar hij was. 7 Daarna zei hij tegen zijn leerlingen: ‘Laten we teruggaan naar Judea.’

BGT: Een man in het dorp Betanië was ziek geworden. Hij heette Lazarus. In dat dorp woonden ook zijn zussen Marta en Maria. Maria was de vrouw die later olie over de voeten van Jezus gegoten heeft, en ze met haar haren weer heeft afgedroogd.
Maria en Marta stuurden iemand naar Jezus om te zeggen: ‘Heer, uw vriend Lazarus is ziek.’ Toen Jezus dat hoorde, zei hij: ‘Lazarus is niet ziek geworden om voorgoed te sterven. Dit gebeurt zodat Gods hemelse macht zichtbaar kan worden. Dan zal Gods Zoon de hoogste eer krijgen.’ 5 Jezus hield veel van Marta, Maria en Lazarus.
Jezus had dus gehoord dat Lazarus ziek was. Eerst bleef hij nog twee dagen op de plaats waar hij was.

HSV: ‘En er was iemand ziek, Lazarus van Bethanië, uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was het die de Heere gezalfd heeft met mirre en Zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren; haar broer Lazarus was ziek. Zijn zusters dan stuurden Hem de boodschap: Heere, zie, hij die U liefhebt, is ziek. En toen Jezus dat hoorde, zei Hij: Deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Toen Hij dan gehoord had dat hij ziek was, bleef Hij nog twee dagen in de plaats waar Hij was.’

The Message: ‘A man was sick, Lazarus of Bethany, the town of Mary and her sister Martha. This was the same Mary who massaged the Lord’s feet with aromatic oils and then wiped them with her hair. It was her brother Lazarus who was sick. So the sisters sent word to Jesus, “Master, the one you love so very much is sick.” When Jesus got the message, he said, “This sickness is not fatal. It will become an occasion to show God’s glory by glorifying God’s Son.” Jesus loved Martha and her sister and Lazarus, but oddly, when he heard that Lazarus was sick, he stayed on where he was for two more days. After the two days, he said to his disciples, “Let’s go back to Judea.”’
‭‭
Lectio (wat valt op)
Het verhaal over de opwekking van Lazarus wordt omsloten met een verwijzing naar de zalving van de voeten van Jezus met kostbare olie door Maria. Ze zalft Jezus met het oog op zijn begrafenis. En de geur van die kostbare olie doordringt heel het huis, zo staat er in hoofdstuk 12. Zo wordt de opwekking van Lazarus omgeven door de zalving van Jezus met het oog op zijn begrafenis. Die twee gebeurtenissen zijn dus niet los van elkaar te zien.
Heel nadrukkelijk wordt in dit gedeelte de intimiteit van de relatie tussen Jezus en Lazarus en zijn zussen beschreven. Volgens mij is dit de enige plaats waar zo persoonlijk staat dat Jezus iemand lief heeft. Ook is dit de enige plaats waar één persoon een vriend van Jezus genoemd wordt. Meer intiemer en persoonlijker is nauwelijks mogelijk.
Lazarus is dodelijk ziek, en het verbaast daarom des te meer dat Jezus nog twee dagen wacht voordat hij naar Betanië vertrekt. De nood kan hoog zijn, de liefde groot, maar dat wil niet zeggen dat er dan ook direct hulp onderweg is. Er blijkt hier een hoger doel dan directe hulp. Jezus zegt dat zo de eer van God zichtbaar zal worden en de zoon van God daarin geëerd zal worden.

Meditatio (Moment van inkeer en verstilling)
Neem dit gedeelte en hoor wat de Aanwezige je hierin vandaag te zeggen heeft. Laat het van je hoofd naar je hart afdalen.
Bonhoeffer heeft eens gezegd: ‘Het is beter om weinig en langzaam in de Bijbel te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen, dan misschien wel veel van Gods Woord te weten maar het niet in je op te slaan.’ En St. Franciscus zei: ‘Veel weten en niets smaken, wat baat het?’

Enkele gedachten van mij
Ook al mag je weten dat je zeer geliefd bent, dat wil niet zeggen dat er dan ook direct hulp voor je klaarstaat. Er kunnen hogere doelen zijn. Uiteindelijk zal alles gaan om de eer van God. Die eer verdiept en relativeert wat je overkomt. Dat lazarus Maria en Martha vrienden van Jezus zijn en door hem zeer geliefd, staat in dit gedeelte niet ter discussie. Maar ook al ben je een vriend en zeer geliefd, dat wil niet zeggen dat je geen kwaad kan overkomen. Waar het om gaat is dat je mag weten, geloven en vertrouwen dat jouw leven altijd zal strekken tot de eer van God.

Oratio (Gebeden)
Wat zou je zelf vanuit dit gedeelte aan God willen zeggen?
– Aanwezige, leer mij leven in vertrouwen en gericht zijn op uw eer.

Contemplatio
Verkeer in Gods aanwezigheid ….

Slot
⁃ Voor wie of wat wil je vandaag danken of bidden?
….

⁃ Sluit de gebeden af met het Onzevader als gebed om de heilige Geest:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Ga zo als gezegende mensen de dag in.

Ds. Sjaak Visser