Tekst voor vandaag Johannes 10:1-5

We lezen het Evangelie volgens Johannes op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de Protestantse kerk. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je ook alleen de tekst van de dag lezen en de lectio met mijn gedachten daarbij.

Lofprijzing
Geprezen zij de Aanwezige, de God van Israel,
de God die wonderen doet, Hij alleen,
geprezen zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
moge zijn heerlijkheid heel de aarde (en ook mijn leven) vervullen.

Stilte
Adem rustig en wordt innerlijk stil. Neem hier de tijd voor. Leg aan God voor wat je nu bezighoudt.

Lezing
We lezen vandaag Johannes 10:1-5 in verschillende vertalingen hardop.

Johannes 10:1-5
NBV:
“Waarachtig, ik verzeker u: wie de schaapskooi niet binnen gaat door de deur maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. 4 Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. 5 Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet kennen.’

BGT: 10¹ Jezus zei: ‘Luister heel goed naar mijn woorden: Stel dat iemand een stal met schapen binnengaat. En hij gaat niet door de deur, maar hij klimt in het geheim naar binnen. Dan is het een dief of een rover. 1² Maar de herder gaat door de deur naar binnen. ³ Voor hem maakt de bewaker de deur open. Dan roept de herder de schapen die bij zijn kudde horen. De schapen luisteren naar zijn stem. De herder noemt hun namen, en neemt ze mee naar buiten.
Als alle schapen buiten zijn, loopt de herder voor ze uit. De schapen volgen hem, want ze kennen zijn stem. 5 Ze zullen niet achter een vreemde aanlopen. Daar lopen ze juist van weg, omdat ze zijn stem niet kennen.’

HSV: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem, en hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit, en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij beslist niet volgen, maar zij zullen van hem wegvluchten, omdat zij de stem van vreemden niet kennen.’

The Message: ‘“Let me set this before you as plainly as I can. If a person climbs over or through the fence of a sheep pen instead of going through the gate, you know he’s up to no good—a sheep rustler! The shepherd walks right up to the gate. The gatekeeper opens the gate to him and the sheep recognize his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. When he gets them all out, he leads them and they follow because they are familiar with his voice. They won’t follow a stranger’s voice but will scatter because they aren’t used to the sound of it.”’

Lectio (wat valt op)
Terwijl het in hoofdstuk 9 gaat over het zien van Jezus, gaat het hier in hoofdstuk 10 over het horen van zijn stem. Dat is een thema dat vaker in Johannes voorkomt. Ook Maria Magdalena herkent Jezus niet met haar ogen wanneer hij opgestaan is, ze herkent hem pas wanneer ze zijn stem hoort en haar naam hoort noemen. En bij Thomas zegt Jezus: gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Hier gaat het er over dat zijn stem herkend wordt, en dat hun naam gehoord wordt. Maar waaraan herken je zijn stem? Dat kan niet anders dan dat er liefde uitspreekt, en dat je in de ruimte en de vrijheid gezet wordt. Wanneer je zijn stem hoort dan kom je dat je bestemming. Je weet je gekend en geliefd. Je weet dat je van waarde bent. Je weet je verbonden met de herder.

Meditatio (Moment van inkeer en verstilling)
Neem dit gedeelte en hoor wat de Aanwezige je hierin vandaag te zeggen heeft. Laat het van je hoofd naar je hart afdalen.
Bonhoeffer heeft eens gezegd: ‘Het is beter om weinig en langzaam in de Bijbel te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen, dan misschien wel veel van Gods Woord te weten maar het niet in je op te slaan.’ En St. Franciscus zei: ‘Veel weten en niets smaken, wat baat het?’

Enkele gedachten van mij
Dat je bij je naam gekend wordt is het karakteristieke van dit gedeelte. Je bent geen nummer, je bent ook niet overgeleverd aan algoritme, maar je bent gezien gekend als mens als persoon. Daardoor ontstaat er een verbinding en een relatie. Er is iemand die je in de ruimte zet, die voor je uitgaat, die je de weg wijst. Er is iemand die je kent en die je lief heeft.

Oratio (Gebeden)
Wat zou je zelf vanuit dit gedeelte aan God willen zeggen?
– Aanwezige, open mijn oren voor uw stille stem: dit is de weg die je gaan moet.

Contemplatio
Verkeer in Gods aanwezigheid ….

Slot
⁃ Voor wie of wat wil je vandaag danken of bidden?
….

⁃ Sluit de gebeden af met het Onzevader als gebed om de heilige Geest:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Ga zo als gezegende mensen de dag in.

Ds. Sjaak Visser