Tekst voor vandaag Johannes 8:1-11

We lezen het Evangelie volgens Johannes op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de Protestantse kerk. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je ook alleen de tekst van de dag lezen en de lectio met mijn gedachten daarbij.

Lofprijzing
Geprezen zij de Aanwezige, de God van Israel,
de God die wonderen doet, Hij alleen,
geprezen zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
moge zijn heerlijkheid heel de aarde (en ook mijn leven) vervullen.

Stilte
Adem rustig en wordt innerlijk stil. Neem hier de tijd voor. Leg aan God voor wat je nu bezighoudt.

Lezing
We lezen vandaag Johannes 8:1-11 in verschillende vertalingen hardop

Johannes 8:1-11

NBV: Jezus ging naar de Olijfberg, 2 en vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam om naar hem toe, hij ging zitten en gaf hun onderricht. 3 Toen brachten de schriftgeleerden en de Farizeeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en 4 zeiden tegen Jezus: ‘Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. 5 Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan?’ 6 Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: ‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.’ 8 Hij bukte zich weer en schreef op de grond. 9 Toen ze dat hoorden gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst, en ze lieten hem alleen, met de vrouw die in het midden stond. 10 Jezus richtte zich op en vroeg haar: ‘Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?’ 11 ‘Niemand, heer,’ zei ze. ‘Ik veroordeel u ook niet,’ zei Jezus. ‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.’

BGT: en Jezus ging naar de Olijfberg. De volgende ochtend vroeg ging Jezus weer naar de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe. Jezus ging zitten, en gaf uitleg over God. Toen brachten de wetsleraren en de farizeeën een vrouw bij Jezus. Ze had met een andere man geslapen, en dat was ontdekt. De wetsleraren en de farizeeën zetten de vrouw in het midden neer. Ze zeiden tegen Jezus: ‘Meester, deze vrouw heeft met een andere man geslapen, en dat is ontdekt. Volgens de wet van Mozes moet zo’n vrouw gedood worden. Wat is uw oordeel?’
De wetsleraren en de farizeeën hoopten dat Jezus iets strafbaars zou zeggen. Want dan konden ze hem aanklagen. Maar Jezus boog zich voorover en schreef met zijn vinger in het zand.
De wetsleraren en de farizeeën bleven hun vraag herhalen. Toen keek Jezus op en zei: ‘Wie van jullie heeft nooit iets verkeerds gedaan? Die moet als eerste een steen naar de vrouw gooien.’ Daarna boog Jezus zich opnieuw voorover en schreef weer met zijn vinger in het zand.
Toen liepen de mensen één voor één weg, de leiders van het volk het eerst. Jezus bleef alleen achter met de vrouw die bij hem gebracht was. “Hij kwam overeind en zei tegen haar: ‘Waar is iedereen gebleven? Heeft niemand je veroordeeld?'” De vrouw zei: ‘Nee, Heer, niemand.’ Toen zei Jezus: ‘Ik veroordeel je ook niet. Ga naar huis, en doe vanaf nu geen verkeerde dingen meer.’

HSV: ‘Jezus echter ging naar de Olijfberg. En ’s morgens vroeg kwam Hij opnieuw in de tempel en al het volk kwam naar Hem toe; en Hij ging zitten en onderwees hen. En de schriftgeleerden en de Farizeeën brachten een vrouw bij Hem die op overspel betrapt was. En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden zij tegen Hem: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen; U dan, wat zegt U? En dit zeiden zij om Hem te verzoeken, opdat zij iets hadden om Hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde. En toen zij Hem dit bleven vragen, richtte Hij Zich op en zei tegen hen: Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. En opnieuw bukte Hij en schreef in de aarde. Maar toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg, de één na de ander, te beginnen bij de oudsten tot de laatsten; en Jezus werd alleen achtergelaten, en de vrouw die in het midden stond. Jezus nu richtte Zich op en toen Hij niemand zag dan de vrouw, zei Hij tegen haar: Vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zei: Niemand, Heere. En Jezus zei tegen haar: Ook Ik veroordeel u niet; ga heen en zondig niet meer.’
‭‭
The Message: ‘Jesus went across to Mount Olives, but he was soon back in the Temple again. Swarms of people came to him. He sat down and taught them. The religion scholars and Pharisees led in a woman who had been caught in an act of adultery. They stood her in plain sight of everyone and said, “Teacher, this woman was caught red-handed in the act of adultery. Moses, in the Law, gives orders to stone such persons. What do you say?” They were trying to trap him into saying something incriminating so they could bring charges against him. Jesus bent down and wrote with his finger in the dirt. They kept at him, badgering him. He straightened up and said, “The sinless one among you, go first: Throw the stone.” Bending down again, he wrote some more in the dirt. Hearing that, they walked away, one after another, beginning with the oldest. The woman was left alone. Jesus stood up and spoke to her. “Woman, where are they? Does no one condemn you?” “No one, Master.” “Neither do I,” said Jesus. “Go on your way. From now on, don’t sin.”’

Lectio (wat valt op)
Dit gedeelte is in de preekvoorbereidingsgroep op woensdagmiddag besproken. Hier volgt het verslag dat Pieter Tjebbes daarover heeft geschreven.
‘Na lezing van Johannes 8:1-11 vroeg ik, wie hier iets over kan zeggen. Dit was een eerste reactie: De kern komt naar voren in: hoe geweldig is het, dat Jezus zo eenvoudig met weinig woorden reageert op de onwaarachtige aanklagers en de aangeklaagde in vrijheid doet ‘heengaan’.
Zo veel wijsheid en gezag! (Even was daar de opmerking waarom alleen de vrouw het ontgelden moest; Leviticus spreekt inderdaad over man én vrouw.)
Gesproken over Jezus die de ruwe en schaamteloze aanklagers nauwelijks te woord staat. “Hun onophoudelijke eis tot een uitspraak van Jezus over de strafexecutie voor de zonde van de vrouw en de door Mozes voorgeschreven wet tot steniging, beantwoordt Jezus met het zich voorover buigen en in het zand met zijn vinger (Jer.17:13) (o.i.d.) schrijven, terwijl Jezus hen geen blik waardig keurt. Wanneer Jezus slechts gesproken heeft: “Wie van U zonder zonde is werpe het eerst een steen naar haar”, buigt Hij zich weer voorover en gaat verder met het schrijven in het zand. Hij gaat niet in op hun onwaarachtige vragen. Hij ‘gaat slechts mee’ met Mozes wetsvoorschrift. En wanneer de aanklagers een voor een weggaan. Blijft de vrouw staan. We geloven dat de ontmoeting met Jezus bij die openbare aanklacht iets van een beginnend geloof, een wachten op Hem, op zijn woord, bij haar in werking heeft gezet. En Hij is het, die, na de vraag waar de aanklagers verdwenen zijn, haar vergeving en vrijheid schenkt: “Ook Ik veroordeel u niet “Ga heen” zondig van nu af aan niet meer. Zij glipt niet weg zoals haar aanklagers maar wordt door Gods zoon in vrijheid heengezonden.
Opmerking uit ons midden: ” Ja, maar het is de vraag of zij nooit meer verkeerd zal gaan” Antwoord; ze heeft Jezus en daarmee het koninkrijk der hemelen en de vergeving geproefd. Een betere voorbereiding voor je leven is ondenkbaar.’

Meditatio (Moment van inkeer en verstilling)
Neem dit gedeelte en hoor wat de Aanwezige je hierin vandaag te zeggen heeft. Laat het van je hoofd naar je hart afdalen.
Bonhoeffer heeft eens gezegd: ‘Het is beter om weinig en langzaam in de Bijbel te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen, dan misschien wel veel van Gods Woord te weten maar het niet in je op te slaan.’ En St. Franciscus zei: ‘Veel weten en niets smaken, wat baat het?’

Enkele gedachten van mij
Afgelopen week ben ik naar de nieuwe documentaire over het leven van Martin Luther King en de FBI geweest, MLK/FBI. Daarin wordt duidelijk hoe schandelijk de FBI met hem omging, en dat zij in hun schaduwen van hem ook overspel ontdekten. En hij is de enige niet van wie zoiets bekend is geworden. Denk de laatste tijd maar aan Clinton, Jean Vanier, koning Boudewijn, prins Bernhard, en wanneer je erop googled kan je nog heel veel andere namen van binnen en buiten de kerk vinden. Wat opvalt is dat Jezus hier zegt: wie zonder zonde is werpen de eerste steen. Hij zegt niet wie hetzelfde gedaan heeft, maar wie zonder zonde is. Voor Jezus worden we allemaal op het zelfde vlak gezet. De ene misstap is niet meer dan het andere. De enige die een steen had kunnen gooien was Hijzelf. Maar Hij deed het niet.

Oratio (Gebeden)
Wat zou je zelf vanuit dit gedeelte aan God willen zeggen?
– Aanwezige, hier ons steeds in de spiegel te kijken en zachtmoedig te zijn naar ieder ander.

 

Contemplatio
Verkeer in Gods aanwezigheid ….

Slot
⁃ Voor wie of wat wil je vandaag danken of bidden?
….

⁃ Sluit de gebeden af met het Onzevader als gebed om de heilige Geest:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Ga zo als gezegende mensen de dag in.

Ds. Sjaak Visser