Tekst voor vandaag Johannes 7:1-14

We lezen het Evangelie volgens Johannes op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de Protestantse kerk. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je ook alleen de tekst van de dag lezen en de lectio met mijn gedachten daarbij.

Lofprijzing
Geprezen zij de Aanwezige, de God van Israel,
de God die wonderen doet, Hij alleen,
geprezen zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
moge zijn heerlijkheid heel de aarde (en ook mijn leven) vervullen.

Stilte
Adem rustig en wordt innerlijk stil. Neem hier de tijd voor. Leg aan God voor wat je nu bezighoudt.

Lezing
We lezen vandaag Johannes 7:1-14 in verschillende vertalingen hardop

Johannes 7:1-14
NBV: Daarna trok Jezus door Galilea; in Judea wilde hij niet komen, omdat de Joden daar hem wilden doden. 2 Nu naderde het Joodse Loofhuttenfeest, 3 en daarom spoorden Jezus’ broers hem aan: ‘Blijf toch niet hier, ga naar Judea; dan zien ook je leerlingen het werk dat je doet. 4 Niemand doet toch iets in het geheim als hij bekend wil worden. Als je dit soort dingen doet, laat je dan zien aan de wereld.’ 5 Ook zijn broers geloofden namelijk niet in hem. 6 Maar Jezus zei: ‘Mijn tijd is nog niet gekomen, voor jullie is elke tijd goed. 7 De wereld kan jullie niet haten, maar mij haat ze wel, omdat ik verklaar dat wat ze doet slecht is. 8 Gaan jullie maar naar het feest; ik ga niet, omdat de tijd voor mij nog niet rijip is.’ 9 Dat zei hij, en hij bleef in Galilea.
10 Maar toen zijn broers naar het os feest vertrokken waren, ging hij zelf ook, niet openlijk, maar in het geheim. ” Intussen keken de Joden op het feest al naar hem uit en ze vroegen zich af waar hij was. 12 Overal werd over hem gesproken: sommigen vonden dat hij een goed mens was, anderen meenden dat hij het volk misleidde. 13 Maar niemand durfde openlijk over hem te spreken uit angst voor de Joden. 14 Toen het feest al halverwege was, ging Jezus naar de tempel en hij gaf er onderricht.

BGT: Het was vlak voor het Joodse Loofhuttenfeest. Jezus reisde rond in Galilea. Hij wilde niet naar Judea gaan, want hij wist dat de Joodse leiders hem wilden doden.
De broers van Jezus zeiden tegen hem: ‘Blijf niet hier, maar ga naar Judea. Dan kunnen ook je volgelingen in Judea zien wat voor bijzondere dingen je doet. “Je wilt toch bekend worden? Dan moet je niet in het geheim werken. Laat aan alle mensen zien wat je doet! De broers van Jezus zeiden dat omdat ze niet echt in hem geloofden.
Jezus zei tegen hen: ‘Het juiste moment is voor mij nog niet gekomen. Voor jullie is elk moment geschikt. Want jullie worden niet gehaat door de mensen. Maar mij haten ze wel, omdat ik overal vertel hoe slecht hun daden zijn. Gaan jullie maar naar het feest! Ik ga er niet heen, want het juiste moment is voor mij nog niet gekomen. ‘Dat was het antwoord van Jezus, en hij bleef in Galilea.
10 De broers van Jezus gingen naar Jeruzalem voor het feest. Toen ze weg waren, ging Jezus zelf ook naar Jeruzalem. Maar niemand wist dat, hij ging in het geheim.
De Joodse leiders waren op zoek naar Jezus. Ze vroegen: ‘Waar is hij?’
12 De mensen spraken over Jezus. Sommigen zeiden: ‘Hij is een goed mens.’ Anderen zeiden: ‘Nee, hij bedriegt het volk.’ 13 Maar niemand durfde in het openbaar over Jezus te spreken. Iedereen was bang voor de Joodse leiders. 14 Toen het feest al op de helft was, ging Jezus naar de tempel. Daar gaf hij de mensen uitleg over God.

HSV: ‘En hierna trok Jezus rond in Galilea, want Hij wilde niet in Judea rondtrekken, omdat de Joden Hem probeerden te doden. En het feest van de Joden, het Loofhuttenfeest, was aanstaande. Zijn broers dan zeiden tegen Hem: Vertrek vanhier en ga weg naar Judea, zodat ook Uw discipelen de werken die U doet kunnen zien. Want niemand doet iets in het verborgene, en streeft er tegelijk zelf naar dat men openlijk over hem spreekt. Als U deze dingen doet, maak Uzelf dan openbaar aan de wereld. Want ook Zijn broers geloofden niet in Hem. Jezus dan zei tegen hen: Mijn tijd is nog niet aangebroken, maar uw tijd is er altijd. De wereld kan u niet haten, maar Mij haat zij, omdat Ik van haar getuig dat haar werken slecht zijn. Gaat u naar dit feest; Ik ga nog niet naar dit feest, want Mijn tijd is nog niet vervuld. En nadat Hij dit tegen hen gezegd had, bleef Hij in Galilea. Maar toen Zijn broers naar het feest gegaan waren, toen ging Hij ook Zelf naar het feest, niet openlijk, maar als in het verborgen. De Joden dan zochten Hem op het feest en zeiden: Waar is Hij? En er was veel gemompel over Hem onder de menigten. Sommigen zeiden: Hij is goed; en anderen zeiden: Nee, maar Hij misleidt de menigte. Toch sprak niemand openlijk over Hem, uit vrees voor de Joden. Maar toen het feest al half voorbij was, ging Jezus naar de tempel en gaf onderwijs.’
‭‭
The Message: ‘Later Jesus was going about his business in Galilee. He didn’t want to travel in Judea because the Jews there were looking for a chance to kill him. It was near the time of Tabernacles, a feast observed annually by the Jews. His brothers said, “Why don’t you leave here and go up to the Feast so your disciples can get a good look at the works you do? No one who intends to be publicly known does everything behind the scenes. If you’re serious about what you are doing, come out in the open and show the world.” His brothers were pushing him like this because they didn’t believe in him either. Jesus came back at them, “Don’t crowd me. This isn’t my time. It’s your time—it’s always your time; you have nothing to lose. The world has nothing against you, but it’s up in arms against me. It’s against me because I expose the evil behind its pretensions. You go ahead, go up to the Feast. Don’t wait for me. I’m not ready. It’s not the right time for me.” He said this and stayed on in Galilee. But later, after his family had gone up to the Feast, he also went. But he kept out of the way, careful not to draw attention to himself. The Jews were already out looking for him, asking around, “Where is that man?” There was a lot of contentious talk about him circulating through the crowds. Some were saying, “He’s a good man.” But others said, “Not so. He’s selling snake oil.” This kind of talk went on in guarded whispers because of the intimidating Jewish leaders. With the Feast already half over, Jesus showed up in the Temple, teaching.
‭‭
Lectio (wat valt op)
Het verhaal komt onder steeds grotere spanning te staan. Het Loofhuttenfeest is in aantocht en ieder wordt geacht om daarheen te gaan. Het is een feest waar heel veel mensen komen en waar je dus jezelf ook bekend kan maken. De broers van Jezus vinden dat hij dat moet doen. Maar het staat wel onder spanning dat er een doodstraf op Jezus hoofd staat. En Jezus doet een leugentje om bestwil. Hij zegt: ik ga nog niet want mijn tijd is nog niet gekomen. Hij houdt zo zelf de regie in handen. Zijn tijd is niet op het Loofhuttenfeest maar op het paasfeest.

Meditatio (Moment van inkeer en verstilling)
Neem dit gedeelte en hoor wat de Aanwezige je hierin vandaag te zeggen heeft. Laat het van je hoofd naar je hart afdalen.
Bonhoeffer heeft eens gezegd: ‘Het is beter om weinig en langzaam in de Bijbel te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen, dan misschien wel veel van Gods Woord te weten maar het niet in je op te slaan.’ En St. Franciscus zei: ‘Veel weten en niets smaken, wat baat het?’

Enkele gedachten van mij
Dit verhaal heeft mij duidelijk gemaakt dat het soms nodig is om niet de waarheid te kunnen spreken om wel de waarheid te kunnen doen. Jezus spreekt hier niet de waarheid, maar hij zegt dat om een hoger doel te kunnen bereiken. Zijn tijd is nog niet gekomen en daarom hoeft hij nu de waarheid niet te spreken.

Oratio (Gebeden)
Wat zou je zelf vanuit dit gedeelte aan God willen zeggen?
 – Aanwezige, laat mij zien hoe ik in waarheid kan leven.

Contemplatio
Verkeer in Gods aanwezigheid ….

Slot
        ⁃       Voor wie of wat wil je vandaag danken of bidden?
….

        ⁃       Sluit de gebeden af met het Onzevader als gebed om de heilige Geest:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Ga zo als gezegende mensen de dag in.

Ds. Sjaak Visser