Tekst voor vandaag Johannes 4:27-30

We lezen het Evangelie volgens Johannes op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de Protestantse kerk. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je ook alleen de tekst van de dag lezen en de lectio met mijn gedachten daarbij.

Lofprijzing
Geprezen zij de Aanwezige, de God van Israel,
de God die wonderen doet, Hij alleen,
geprezen zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
moge zijn heerlijkheid heel de aarde (en ook mijn leven) vervullen.

Stilte
Adem rustig en wordt innerlijk stil. Neem hier de tijd voor. Leg aan God voor wat je nu bezighoudt.

Lezing
We lezen vandaag Johannes 4:27-30 in verschillende vertalingen hardop

Johannes 4:27-30
NBV: 27 Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug, en ze verbaasden zich erover dat hij met een vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand: ‘Wat wilt u daarmee?’ of ‘Waarom spreekt u met haar?’ 28 De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar: 29 ‘Kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de messias zijn?’ 30 Toen gingen de mensen de stad uit, naar hem toe.

BGT: 27 Op dat moment kwamen de leerlingen terug. Ze waren verbaasd dat Jezus met een vrouw aan het praten was. Maar toch vroegen ze niet: ‘Waarom praat u met haar? Wat wilt u?’
28 De vrouw liet haar waterkruik staan, en ging terug naar de stad. Daar zei ze tegen de mensen: 29 ‘Kom mee! Er is iemand die alles van mij weet. Dat moet de messias zijn!’ 30 De mensen liepen de stad uit en gingen naar Jezus toe.

HSV: ‘En op dat moment kwamen Zijn discipelen en zij verwonderden zich dat Hij met een vrouw sprak. Toch zei niemand: Wat zoekt U? of: Wat spreekt U met haar? De vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad en zei tegen de mensen: Kom, zie Iemand Die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb; zou Híj niet de Christus zijn? Zij dan gingen de stad uit en kwamen naar Hem toe.’
‭‭
The Message: ‘Just then his disciples came back. They were shocked. They couldn’t believe he was talking with that kind of a woman. No one said what they were all thinking, but their faces showed it. The woman took the hint and left. In her confusion she left her water pot. Back in the village she told the people, “Come see a man who knew all about the things I did, who knows me inside and out. Do you think this could be the Messiah?” And they went out to see for themselves.
‭‭
Lectio (wat valt op)
Nodat in het begin van dit hoofdstuk duidelijk werd dat het vreemd was dat Jezus met een Samaritaanse sprak, wordt hier benadrukt dat het ook vreemd is dat hij als rabbi met een vrouw spreekt. Dit alles maakt duidelijk dat Jezus grenzen over gaat die ongehoord zijn. De verbazing druipt van de gezichten van de discipelen af, maar ze roepen Jezus niet de verantwoording. Wat hij doet moet blijven staan. Het zal ook een groot effect hebben op de plaats van vrouwen in de gemeente van Christus. Zij kregen daar, in tegenstelling tot de cultuur waarin ze leven, een gelijkwaardige plaats. De vrouw die naar de bron kwam om water te halen, laat nu haar kruik bij de put staan. Zij heeft ander water gekregen, levend water dat in haar ophaalt. Ze kan dat niet meer voor zichzelf houden. Zij die eerst de ontmoeting met anderen ontliep, zoekt die nu juist op. Dat is ook wat levend water doet, het schept verbinding, contact. Haar evangelisatie boodschap is een bijzondere. Wat haar geraakt heeft is dat er iemand is die alles van haar weet, en haar niet afschrijft. Ze weet zich ten diepste gekend, en geliefd. Dat moet de Messias zijn.

Meditatio (Moment van inkeer en verstilling)
Neem dit gedeelte en hoor wat de Aanwezige je hierin vandaag te zeggen heeft. Laat het van je hoofd naar je hart afdalen.
Bonhoeffer heeft eens gezegd: ‘Het is beter om weinig en langzaam in de Bijbel te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen, dan misschien wel veel van Gods Woord te weten maar het niet in je op te slaan.’ En St. Franciscus zei: ‘Veel weten en niets smaken, wat baat het?’

Enkele gedachten van mij
Ik vind het heel bijzonder dat het eerste verhaal in het Johannes evangelie gaat over Jezus die door Samaria moet gaan, daar een Samaritaanse vrouw ontmoet, die al zes mannen gehad heeft. Jezus weet alles van deze vrouw, maar ze wordt door Hem niet afgewezen. Dat is iets wat haar zo diep raakt dat ze daarin de Messias herkent. Dat zijn de woorden uit de hemel hier klinken, hier word je opnieuw geboren, hier komt God, de ‘Ik ben’, de wereld binnen.

Oratio (Gebeden)
Wat zou je zelf vanuit dit gedeelte aan God willen zeggen?
 – Aanwezige, dank U dat niets U tegenhoudt om mijn hart te raken. U kent mij volledig, ik hoef niets voor U te verbergen, ik mag er zijn voor U.

Contemplatio
Verkeer in Gods aanwezigheid ….

Slot
        ⁃       Voor wie of wat wil je vandaag danken of bidden?
….

        ⁃       Sluit de gebeden af met het Onzevader als gebed om de heilige Geest:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Ga zo als gezegende mensen de dag in.

Ds. Sjaak Visser