Tekst voor vandaag Johannes 4:1-6

We lezen het Evangelie volgens Johannes op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de Protestantse kerk. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je ook alleen de tekst van de dag lezen en de lectio met mijn gedachten daarbij.

Lofprijzing
Geprezen zij de Aanwezige, de God van Israel,
de God die wonderen doet, Hij alleen,
geprezen zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
moge zijn heerlijkheid heel de aarde (en ook mijn leven) vervullen.

Stilte
Adem rustig en wordt innerlijk stil. Neem hier de tijd voor. Leg aan God voor wat je nu bezighoudt.

Lezing
We lezen vandaag Johannes 4:1-6 in verschillende vertalingen hardop

Johannes 4:1-6
NBV: Toen Jezus hoorde dat aan de Farizeeën verteld werd dat hij meer leerlingen maakte en er ook meer doopte dan Johannes – Jezus doopte overigens niet zelf, zijn leer lingen deden dat -, verliet hij Judea en ging weer naar Galilea. Daarvoor moest hij door Samaria heen. Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jakobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten; het was rond het middaguur.

BGT: De farizeeën hoorden dat Jezus steeds meer volgelingen kreeg, en meer mensen doopte dan Johannes. (Jezus doopte trouwens niet zelf, dat deden zijn leerlingen.) Toen Jezus ontdekte dat de farizeeën dat gehoord hadden, ging hij weg uit Judea, terug naar Galilea. Hij moest door Samaria reizen, en kwam bij de stad Sichar. Die stad lag dicht bij het stuk land dat Jakob ooit aan zijn zoon Jozef gegeven had. 6 Bij Sichar was de Jakobsput. Jezus ging bij die put zitten, want hij was moe van de reis. Het was ongeveer twaalf uur ’s middags.

HSV: ‘Toen nu de Heere merkte dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes – hoewel Jezus Zelf niet doopte, maar Zijn discipelen – verliet Hij Judea en vertrok Hij weer naar Galilea. En Hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sichar genoemd, dicht bij het stuk grond dat Jakob zijn zoon Jozef gegeven had. En daar was de bron van Jakob. Jezus nu ging, vermoeid van de reis, bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur.’

The Message: ‘Jesus realized that the Pharisees were keeping count of the baptisms that he and John performed (although his disciples, not Jesus, did the actual baptizing). They had posted the score that Jesus was ahead, turning him and John into rivals in the eyes of the people. So Jesus left the Judean countryside and went back to Galilee. To get there, he had to pass through Samaria. He came into Sychar, a Samaritan village that bordered the field Jacob had given his son Joseph. Jacob’s well was still there. Jesus, worn out by the trip, sat down at the well. It was noon.’
‭‭
Lectio (wat valt op)
Ik lees heel de drie eerste hoofdstukken van het Johannes evangelie als een ouverture op het evangelie. Die hoofdstukken zijn een klaroenstoot om dit evangelie te gaan lezen. Hier hoor je woorden uit de hemel. Hier kom je in contact met het echte, het eeuwige leven. Hier wordt de zoon van God geopenbaard. Kom en zie, proef de wijn van het Koninkrijk, hier zie je hoe je opnieuw geboren kan worden. En dan is het spannend hoe dit evangelie begint.
Jezus trekt zich terug wanneer de relatie tussen hem en Johannes gezien wordt als een wedstrijdje, wie de meeste mensen achter zich aan krijgt, wie het populairst is, wie de meeste mensen weet te dopen. Wanneer de farizeeën hem als hun grootste tegenstander gaan zien trekt Jezus zich terug naar Galilea. En dan volgt het bijzondere begin van dit evangelie. Er staat: “Hij moest door Samaria gaan”. De meeste Joden maakten een omweg, zodat ze juist niet door Samaria hoefden te gaan. Er waren grote spanningen tussen de Joden en de Samaritanen. Maar het eerste wat Jezus juist in zijn openbare optreden moet doen is door Samaria gaan. Dat gebied, en de mensen in dat gebied, mag Hij niet links laten liggen. Het eerste wat zichtbaar wordt bij Hem is dat Hij de grote Verbinder is over alle scheidslijnen heen. De Samaritanen horen erbij. Ze zijn verbonden met Jozef, en via de Egyptische vrouw van Jozef met heel de heidense wereld. Dat is de plaats waar Jezus naartoe moet. En dan moet hij ook nog naar één persoon, een vrouw. Dat wordt duidelijk in het vervolg. Ook wordt hier nog duidelijk gemaakt dat Jezus een mens is die vermoeid kan worden.

Meditatio (Moment van inkeer en verstilling)
Neem dit gedeelte en hoor wat de Aanwezige je hierin vandaag te zeggen heeft. Laat het van je hoofd naar je hart afdalen.
Bonhoeffer heeft eens gezegd: ‘Het is beter om weinig en langzaam in de Bijbel te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen, dan misschien wel veel van Gods Woord te weten maar het niet in je op te slaan.’ En St. Franciscus zei: ‘Veel weten en niets smaken, wat baat het?’

Enkele gedachten van mij
Ik vind het heel mooi en bijzonder en opmerkelijk dat het eerste wat Jezus doet na de inleidende hoofdstukken is naar Samaria ja gaan. Dat is iets wat moest gebeuren. Hij kon daar niet onder uit. Wat door ieder vermeden wordt, zoekt juist Jezus. Hij zoekt contact met degene waar door iedereen omheen gelopen wordt. Zo brengt Hij licht, zo brengt Hij leven in de wereld.

Oratio (Gebeden)
Wat zou je zelf vanuit dit gedeelte aan God willen zeggen?
– Aanwezige, laat ook mij zien wanneer ik ongebaande wegen moet gaan om contact te maken met mensen waar door iedereen omheen gelopen wordt.

Contemplatio
Verkeer in Gods aanwezigheid ….

Slot
⁃ Voor wie of wat wil je vandaag danken of bidden?
….

⁃ Sluit de gebeden af met het Onzevader als gebed om de heilige Geest:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Ga zo als gezegende mensen de dag in.

Ds. Sjaak Visser