Tekst voor vandaag Johannes 2:23-25

We lezen het Evangelie volgens Johannes op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de Protestantse kerk. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je ook alleen de tekst van de dag lezen en de lectio met mijn gedachten daarbij.

Lofprijzing
Geprezen zij de Aanwezige, de God van Israel,
de God die wonderen doet, Hij alleen,
geprezen zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
moge zijn heerlijkheid heel de aarde (en ook mijn leven) vervullen.

Stilte
Adem rustig en wordt innerlijk stil. Neem hier de tijd voor. Leg aan God voor wat je nu bezighoudt.

Lezing
We lezen vandaag Johannes 2:23-25 in verschillende vertalingen hardop

Johannes 2:23-25
NBV: 23 Toen Jezus op Pesach in Jeruzalem was, kwamen veel mensen tot geloof in zijn naam, omdat ze de wondertekenen zagen die hij deed. 24 Maar Jezus had geen vertrouwen in hen, 19 omdat hij hen allemaal kende, 25 en niemand hoefde hem iets over de mens te vertellen, want hij wist zelf wat er in een mens omgaat.

BGT: Jezus bleef in Jeruzalem om het Joodse Paasfeest te vieren. Veel mensen gingen in hem geloven toen ze zijn wonderen zagen. Maar Jezus had geen vertrouwen in hen, omdat hij hen allemaal kende. Niemand hoefde hem iets over hen te vertellen. Want hij wist precies hoe mensen van binnen zijn.

HSV: ‘En toen Hij in Jeruzalem was op het Pascha, tijdens het feest, geloofden velen in Zijn Naam, toen zij Zijn tekenen zagen die Hij deed. Maar Jezus Zelf vertrouwde Zichzelf aan hen niet toe, omdat Hij hen allen kende, en omdat Hij het niet nodig had dat iemand van de mens getuigde, want Hij wist Zelf wat in de mens was.’
‭‭
The Message: ‘During the time he was in Jerusalem, those days of the Passover Feast, many people noticed the signs he was displaying and, seeing they pointed straight to God, entrusted their lives to him. But Jesus didn’t entrust his life to them. He knew them inside and out, knew how untrustworthy they were. He didn’t need any help in seeing right through them.’
‭‭
Lectio (wat valt op)
Er is een opmerkelijk verschil tussen het geloof van deze vele mensen in het geloof van de leerlingen dat hier vlak voor beschreven staat. De leerlingen geloofden de woorden van Jezus na de opstanding. Hier geloven de vele mensen door de tekenen van Jezus. Het is alsof Johannes met dit tussenstukje wil zeggen: luister eerst het hele verhaal af, dan weet je pas de ware betekenis. Laat je geloof geen tekengeloof zijn, maar luister juist ook naar de betekenis van die tekenen die Jezus eraan geeft. Luister naar zijn woorden. The Message geeft de betekenis van dit gedeelte weer scherp weer: ‘Tijdens de tijd dat hij in Jeruzalem was, de dagen van het Paschafeest, merkten veel mensen de tekenen die hij vertoonde en toen ze zagen dat ze rechtstreeks naar God wezen, vertrouwden ze hun leven aan hem toe. Maar Jezus vertrouwde hun zijn leven niet toe. Hij kende ze van binnen en van buiten, wist hoe onbetrouwbaar ze waren. Hij had geen hulp nodig om er dwars doorheen te kijken.’

Meditatio (Moment van inkeer en verstilling)
Neem dit gedeelte en hoor wat de Aanwezige je hierin vandaag te zeggen heeft. Laat het van je hoofd naar je hart afdalen.
Bonhoeffer heeft eens gezegd: ‘Het is beter om weinig en langzaam in de Bijbel te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen, dan misschien wel veel van Gods Woord te weten maar het niet in je op te slaan.’ En St. Franciscus zei: ‘Veel weten en niets smaken, wat baat het?’

Enkele gedachten van mij
Wat hier voor de vele mensen in Jeruzalem geldt, geldt ook voor de lezer van dit evangelie. Ook zij moeten niet oppervlakkig gaan geloven, maar vanuit het hart. Vanuit het centrum van je bestaan. Want dat is waar Jezus, en waar God, naar kijkt. Raakt het je hele bestaan. Jezus ziet hoe het er van binnen ben je uitziet. Net zoals God niet aanziet wat voor ogen is, maar het hart aanziet.

Oratio (Gebeden)
Wat zou je zelf vanuit dit gedeelte aan God willen zeggen?
– Heer doorgrond en ken mij, en zie of bij mij een heilloze weg is en leidt mij op de eeuwige weg.

Contemplatio
Verkeer in Gods aanwezigheid ….

Slot
⁃ Voor wie of wat wil je vandaag danken of bidden?
….

⁃ Sluit de gebeden af met het Onzevader als gebed om de heilige Geest:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Ga zo als gezegende mensen de dag in.

Ds. Sjaak Visser