Tekst voor vandaag Johannes 1 vs. 29-30

We lezen het Evangelie volgens Johannes op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de Protestantse kerk. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je ook alleen de tekst van de dag lezen en de lectio met mijn gedachten daarbij.

Lofprijzing
Geprezen zij de Aanwezige, de God van Israel,
de God die wonderen doet, Hij alleen,
geprezen zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
moge zijn heerlijkheid heel de aarde (en ook mijn leven) vervullen.

Stilte
Adem rustig en wordt innerlijk stil. Neem hier de tijd voor. Leg aan God voor wat je nu bezighoudt.

Lezing
We lezen vandaag Johannes 1 vs. 29-30 in verschillende vertalingen hardop

Johannes 1 vs. 29-30
NBV: de volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei: “Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het over wie ik zei: “Na mij komt iemand die meer is dan ik, want hij was er vóór mij.““

BGT: de volgende dag zag Johannes Jezus aankomen. Hij zei: “Kijk, daar is het lam van God, dat de zonde van de mensen wegneemt. Over hem heb ik gezegd: “Na mij komt iemand die belangrijker is dan ik want hij was er al veel eerder dan ik.“

HSV: ‘De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt! Híj is het van Wie ik gezegd heb: Na mij komt een Man Die voor mij geworden is, want Hij was er eerder dan ik.’
‭‭
The Message: ‘The very next day John saw Jesus coming toward him and yelled out, “Here he is, God’s Passover Lamb! He forgives the sins of the world! This is the man I’ve been talking about, ‘the One who comes after me but is really ahead of me.’
‭‭
Lectio (wat valt op)
Het evangelie van Johannes is het enige evangelie waarin drie keer het paasfeest gevierd wordt. Daaruit maken we ook op dat Jezus drie jaar lang in het openbaar heeft opgetreden. Hier in dit gedeelte wordt voor het eerst de naam Jezus genoemd. En direct wordt dan gezegd dat Hij het lam van God is. Dat lam neemt de zonde van de wereld weg. Zonde moeten we hier niet moralistisch opvatten. Net zoals het lam van God in de Paasnacht er was om het volk te bevrijden uit Egypte, zo worden we ook hier door het lam van God bevrijd uit de zondige wereld. (Zonde staat niet voor niets in het enkelvoud en niet in het meervoud.) Dat is wat Jezus komt doen: vrijheid brengen zodat we niet gevangen zitten in de zonde. En in dat perspectief wordt dit evangelie vanaf het begin gezet.

Meditatio (Moment van inkeer en verstilling)
Neem dit gedeelte en hoor wat de Aanwezige je hierin vandaag te zeggen heeft. Laat het van je hoofd naar je hart afdalen.
Bonhoeffer heeft eens gezegd: ‘Het is beter om weinig en langzaam in de Bijbel te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen, dan misschien wel veel van Gods Woord te weten maar het niet in je op te slaan.’ En St. Franciscus zei: ‘Veel weten en niets smaken, wat baat het?’

Enkele gedachten van mij
Het is bijzonder dat we niet door een zwaard maar door een lam bevrijd worden uit de zonde. Dat niet een leger is er al bevrijd uit Egypte naar het bloed van het lam aan de deurpost. Zo worden we hier aan het begin van het evangelie al op een subtiele manier voorbereid op de kruisdood van Christus. En het gaat daarbij om mensen in de vrijheid te zetten. Dat lees je ook door heel dit evangelie heen: mensen worden vrijgemaakt.

Oratio (Gebeden)
Wat zou je zelf vanuit dit gedeelte aan God willen zeggen?
⁃ Ik prijs u omdat het woord van God als een lam onze wereld binnenkomt. Alleen zo kunt u ons werkelijk vrijmaken.

Contemplatio
Verkeer in Gods aanwezigheid ….

Slot
⁃ Voor wie of wat wil je vandaag danken of bidden?
….

⁃ Sluit de gebeden af met het Onzevader als gebed om de heilige Geest:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Ga zo als gezegende mensen de dag in.

Ds. Sjaak Visser