Tekst voor vandaag Johannes 1 vs. 10-11

We lezen het Evangelie volgens Johannes op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de Protestantse kerk. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je ook alleen de tekst van de dag lezen en de lectio met mijn gedachten daarbij.

Lofprijzing
Geprezen zij de Aanwezige, de God van Israel,
de God die wonderen doet, Hij alleen,
geprezen zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
moge zijn heerlijkheid heel de aarde (en ook mijn leven) vervullen.

Stilte
Adem rustig en wordt innerlijk stil. Neem hier de tijd voor. Leg aan God voor wat je nu bezighoudt.

Lezing
We lezen vandaag Johannes 1 vs. 10-11 in verschillende vertalingen hardop

Johannes 1 vs. 10-11
NBV: Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was, maar die van hem waren hebben hem niet ontvangen.

BGT: Hij kwam naar de wereld, die hij zelf gemaakt had. Maar toen hij in de wereld was, begrepen de mensen niet wie was. Hij kwam bij zijn eigen mensen, maar die wilde niet in hem geloven.

HSV: ‘Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet gekend. Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.’
‭‭
The Message: ‘He was in the world, the world was there through him, and yet the world didn’t even notice. He came to his own people, but they didn’t want him.’
‭‭
Lectio (wat valt op)
Hier wordt het grote raadsel van de geschiedenis aangestipt. Hoe komt het toch dat er geen contact lijkt te ontstaan tussen de Schepper en zijn schepping. We worden direct meegenomen in de spanning van dit verhaal. Het dilemma wordt aangestipt, maar niet opgelost. Het wordt alleen genoemd. De komst van het Woord, de komst van het licht, de komst van het leven, het werd niet herkend, er ontstond niet automatisch een relatie mee. Je hoort de pijn en het verdriet wat hier achter schuilgaat. Wat bij elkaar hoort, wat onlosmakelijk met elkaar verbonden hoort te zijn, die band is er niet. En dat doet pijn.

Meditatio (Moment van inkeer en verstilling)
Neem dit gedeelte en hoor wat de Aanwezige je hierin vandaag te zeggen heeft. Laat het van je hoofd naar je hart afdalen.
Bonhoeffer heeft eens gezegd: ‘Het is beter om weinig en langzaam in de Bijbel te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen, dan misschien wel veel van Gods Woord te weten maar het niet in je op te slaan.’ En St. Franciscus zei: ‘Veel weten en niets smaken, wat baat het?’

Enkele gedachten van mij
Het leven loopt niet altijd over rozen. Dat is wat je hier ook ziet aan het begin van het verhaal van Jezus. Ook daarin is hij volkomen mens geworden. Niet herkend en niet erkend worden door je naasten, dat is heel pijnlijk. Jezus had er alles voor over om dat contact te zoeken, maar er werd niet op ingegaan. Goddank is dat niet het laatste wat gezegd kan en hoeft te worden, want de geschiedenis van de Aanwezige gaat door.

Oratio (Gebeden)
⁃ Wat zou je zelf vanuit dit gedeelte aan God willen zeggen?
⁃ Vader in de hemel dank u wel dat u altijd wegen vindt om door alle tegenstand heen toch door te gaan met uw plan.

Contemplatio
Verkeer in Gods aanwezigheid ….

Slot
⁃ Voor wie of wat wil je vandaag danken of bidden?
….

⁃ Sluit de gebeden af met het Onzevader als gebed om de heilige Geest:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Ga zo als gezegende mensen de dag in.

Ds. Sjaak Visser