De bergrede: leven in het rijk van de hemel

Tekst voor vandaag Matteus 7:28-29
We lezen de Bergrede op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de Protestantse kerk. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je ook alleen de tekst van de dag lezen en de lectio met mijn gedachten daarbij.

Lofprijzing
Geprezen zij de Aanwezige, de God van Israel,
de God die wonderen doet, Hij alleen,
geprezen zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
moge zijn heerlijkheid heel de aarde (en ook mijn leven) vervullen.

Stilte
Adem rustig en wordt innerlijk stil. Neem hier de tijd voor. Leg aan God voor wat je nu bezighoudt.

Lezing
We lezen vandaag Matteus 7:28-29 in verschillende vertalingen hardop

Matteus 7:28-29
NBV: Toen Jezus deze rede had uitgesproken, waren de mensen die onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag, en niet zoals hun schriftgeleerden. Hij daalde de berg af en grote mensenmassa’s volgden hem.

BGT: dat is wat Jezus tegen de mensen zei. Zijn woorden maakten diepe indruk. De mensen dachten: hij spreekt als iemand met macht! Hij spreekt heel anders dan de wetsleraren. Toen kwam Jezus van de berg naar beneden. Een grote groep mensen ging met hem mee.

HSV: ‘Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van Zijn onderricht, want Hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden.’

The Message: ‘When Jesus concluded his address, the crowd burst into applause. They had never heard teaching like this. It was apparent that he was living everything he was saying—quite a contrast to their religion teachers! This was the best teaching they had ever heard.’
‭‭
Lectio (wat valt op)
Een woord heeft gezag, wanneer iemand leeft wat hij zegt. Dat is waarom deze woorden van Jezus zoveel indruk maken. Hij leeft wat hij zegt. Hier loop dus een gelukkig mens rond, want zo begint hij de Bergrede. Het is bijzonder om zo dus ook naar Jezus te kijken als een gelukkig iemand die rond loopt, zo hebben de mensen hem dus ook gezien. Vlak voor de Bergrede wordt de doop van Jezus beschreven. Daarin heeft Jezus de intense ervaring dat de Vader hem aanspreekt. En dat hij zelf de geliefde Zoon is. Dat is ook het fundament van heel deze boodschap uit de Bergrede, God is je Vader. Uit die geestkracht leefde Jezus. Jo Tigcheler schrijft: ‘het is geen ideale voorstelling, maar een ervaring van bewogen en bezield te worden, die zo diep doordringt in zijn wezen dat hij beseft voorgoed gekend en bemind te zijn.’ Vanuit die ervaring kan je niet anders dan daarin en daaruit leven, je gaat het doen. Het is geen moeten meer, je kan het niet laten. Zo vormt het leven van Jezus een eenheid met zijn boodschap, en dat heeft gezag en uitstraling. Daardoor wordt de mensen massa geraakt. De wetsgeleerden kennen de wet van buiten, het gaat erom dat je hem van binnen kent.

Meditatio (Moment van inkeer en verstilling)
Neem dit gedeelte en hoor wat de Aanwezige je hierin vandaag te zeggen heeft. Laat het van je hoofd naar je hart afdalen.
Bonhoeffer heeft eens gezegd: ‘Het is beter om weinig en langzaam in de Bijbel te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen, dan misschien wel veel van Gods Woord te weten maar het niet in je op te slaan.’ En St. Franciscus zei: ‘Veel weten en niets smaken, wat baat het?’

Enkele gedachten van mij
Het valt me vaak op dat doorleefde levensverhalen de meeste indruk maken. Zo bijv. het verhaal van Edith Eger, die als jong meisje in Auschwitz voor Mengele moest dansen. Wat zij daarna geleerd heeft in haar leven maakt indruk. ‘Je hebt geen invloed op wat je overkomt, maar je hebt wel de keuze over hoe je daarmee omgaat’. Zo heeft ook wat Jezus ons in de Bergrede zegt enorm veel gezag. Hij heeft het zelf in praktijk gebracht. Daarbij was het geen strakke leer, maar een levenskunst die gedragen werd door de vreugde van het je geliefd weten. Hij startte de Bergrede niet voor niets met hoe je echt gelukkig kon worden. En Augustinus grijpt in zijn commentaar op de Bergrede steeds terug en verbindt alles met die uitspraken hoe je gelukkig kan worden.

Oratio (Gebeden)
⁃ Wat zou je zelf vanuit dit gedeelte tegen God willen zeggen? ….
Aanwezige, laat wat ik zeg altijd gevuld en geïnspireerd worden door hoe ik leef.

Contemplatio
Verkeer in Gods aanwezigheid ….

Slot
⁃ Voor wie of wat wil je vandaag danken of bidden?
….

⁃ Sluit de gebeden af met het Onzevader als gebed om de heilige Geest:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Ga zo als gezegende mensen de dag in.

Ds. Sjaak Visser