De bergrede: leven in het rijk van de hemel

Tekst voor vandaag Matteus 6:25

We lezen de Bergrede op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de Protestantse kerk. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je ook alleen de tekst van de dag lezen en de lectio met mijn gedachten daarbij.

Lofprijzing
Geprezen zij de Aanwezige, de God van Israel,
de God die wonderen doet, Hij alleen,
geprezen zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
moge zijn heerlijkheid heel de aarde (en ook mijn leven) vervullen.

Stilte
Adem rustig en wordt innerlijk stil. Neem hier de tijd voor. Leg aan God voor wat je nu bezighoudt.

Lezing
We lezen vandaag Matteus 6:25 in verschillende vertalingen hardop

Matteus 6:25
NBV: 25 Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding?

BGT: Maak je geen zorgen
Luister naar mijn woorden: Maak je geen zorgen over eten en drinken. Want je leven is veel belangrijker dan eten en drinken. En maak je geen zorgen over kleren. Want je lichaam is veel belangrijker dan kleren.

HSV: ‘Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding?’
‭‭
The Message: ‘“If you decide for God, living a life of God-worship, it follows that you don’t fuss about what’s on the table at mealtimes or whether the clothes in your closet are in fashion. There is far more to your life than the food you put in your stomach, more to your outer appearance than the clothes you hang on your body.

Lectio (wat valt op)
Er is een duidelijke band tussen de oproep om niet bezorgd te zijn en het vorige vers waarin staat dat je niet God kunt dienen en de Mammon. In de weergave van The Message wordt die band ook duidelijk gemaakt: ‘‘Als u voor God kiest, en zo een leven leidt van aanbidding, volgt daaruit dat u zich niet druk maakt over wat er tijdens de maaltijden op tafel ligt of dat de kleding in uw kast in de mode is. Er is veel meer in uw leven dan het voedsel dat u in uw maag stopt, er is veel meer over hoe u eruit ziet dan de kleding die u aan uw lichaam hangt.’ Wanneer je de keus hebt gemaakt om te leven voor hemelse schatten, om in het licht te leven, om voor God te leven, dan heb je de juiste basishouding om te zien waar je je werkelijk zorgen over moet maken. Wat doe je met je leven, wat doe je met je lichaam? Wiens eigendom is dat? Wie zorgt daarvoor? Wie maakt zich daar druk over? Wanneer je weet en beseft dat je het eigendom bent van je hemelse Vader, dan weet je dat je Hem aan het hart gaat. Ik moet hierbij denken aan de eerste zondag van de Heidelbergse Catechismus: Wat is uw enige troost beide in leven en in sterven? Dat ik met lichaam en ziel, beide in leven en in sterven, niet mijn, maar mijn getrouwen Zaligmaker Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft, en alzo bewaart, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook, dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet; waarom Hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwig leven verzekert, en om voortaan voor Hem te leven mij van harte gewillig en bereid maakt.’ Ik vind dat deze start van de Heidelbergse Catechismus prachtig verwoord waarom we ons geen zorgen hoeven te maken. We zijn het eigendom van God en zelfs onze hoofdharen gaan Hem ter harte. In het vervolg van de Bergrede worden nog enkele redenen genoemd waarom we ons geen zorgen hoeven te maken.

Meditatio (Moment van inkeer en verstilling)
Neem dit gedeelte en hoor wat de Aanwezige je hierin vandaag te zeggen heeft. Laat het van je hoofd naar je hart afdalen.
Bonhoeffer heeft eens gezegd: ‘Het is beter om weinig en langzaam in de Bijbel te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen, dan misschien wel veel van Gods Woord te weten maar het niet in je op te slaan.’ En St. Franciscus zei: ‘Veel weten en niets smaken, wat baat het?’

Enkele gedachten van mij
In de Bergrede geeft Jezus ons zijn leefregels voor het Koninkrijk. Eerst geeft Hij aan waarom we zo moeten leven: het brengt het ware geluk, je wordt er echt gelukkig van. Dan zegt Hij wat we moeten doen: verbinding zoeken met de ander over alle grenzen heen. Daarna hoe we daar de inspiratie voor ontvangen: door te vaste en te bidden. En gaat het erom wat dit alles uitwerkt voor de basishouding van hoe we in het leven mogen en kunnen staat: je hoeft niet bezorgd te zijn, wat je Schepper, je hemelse Vader, zorgt voor je.

Oratio (Gebeden)
⁃ Wat zou je zelf vanuit dit gedeelte tegen God willen zeggen? …
Vader in de hemel, leer mij mijn vertrouwen te stellen op uw zorg voor mij, omdat het gaat om uw Aanwezigheid in mijn leven.

Contemplatio
Verkeer in Gods aanwezigheid ….

Slot
⁃ Voor wie of wat wil je vandaag danken of bidden?
….

⁃ Sluit de gebeden af met het Onzevader als gebed om de heilige Geest:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Ga zo als gezegende mensen de dag in.

Ds. Sjaak Visser