De bergrede: leven in het rijk van de hemel

Tekst voor vandaag Matteus 6:16-18

We lezen de Bergrede op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de Protestantse kerk. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je ook alleen de tekst van de dag lezen en de lectio met mijn gedachten daarbij.

Lofprijzing
Geprezen zij de Aanwezige, de God van Israel,
de God die wonderen doet, Hij alleen,
geprezen zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
moge zijn heerlijkheid heel de aarde (en ook mijn leven) vervullen.

Stilte
Adem rustig en wordt innerlijk stil. Neem hier de tijd voor. Leg aan God voor wat je nu bezighoudt.

Lezing
We lezen vandaag Matteus 6:16-18 in verschillende vertalingen hardop

Matteus 6:16-18
NBV: 16 Wanneer jullie vasten, zet dan niet zo’n somber gezicht als de huichelaars, want zij doen dat om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. 17 Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, 18 zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

BGT Je moet niet vasten om op te vallen
16 Als je een dag gaat vasten uit eerbied voor God, laat dat dan niet aan iedereen weten. Schijnheilige mensen doen dat wel. Zij kijken somber en ze gooien zand over hun hoofd. Zo kan iedereen zien dat ze die dag vasten. Luister goed naar mijn woorden: Zij hebben hun beloning al gekregen. 17-18 Als je een dag gaat vasten, houd het dan geheim. Was en verzorg je gezicht. Dan merkt niemand het, behalve je Vader. Hij ziet wat er in het geheim gebeurt. En hij zal je belonen.

HSV: ‘En wanneer u vast, toon dan geen droevig gezicht, zoals de huichelaars. Zij vervormen namelijk hun gezicht, zodat zij door de mensen gezien worden als zij vasten. Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar u, als u vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht, zodat het door de mensen niet gezien wordt als u vast, maar door uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.’
‭‭
The Message: ‘“When you practice some appetite-denying discipline to better concentrate on God, don’t make a production out of it. It might turn you into a small-time celebrity but it won’t make you a saint. If you ‘go into training’ inwardly, act normal outwardly. Shampoo and comb your hair, brush your teeth, wash your face. God doesn’t require attention-getting devices. He won’t overlook what you are doing; he’ll reward you well.’
‭‭
Lectio (wat valt op)
Het geven van aalmoezen en het vasten zijn er ter ondersteuning van het gebed. Ze maken je bewust dat het leven niet om jezelf draait, maar om de ander, om iets hogers. In hoofdstuk 5 ging het over wat de leefregels zijn in het Koninkrijk van de hemel. In hoofdstuk 6 over hoe je die leefregels in praktijk kunt brengen. En daarbij staat het Onze Vader centraal. En dat gebed wordt ondersteund door het geven van aalmoezen en door het vasten. Maar net als bij het geven van aalmoezen moet het bij het vasten niet om het uiterlijk, maar om het innerlijk gaan. Wanneer het om het uiterlijk vertoon gaat, en dat kan er ook heel devoot uitzien, dan maak je van je hart een verdeeld hart. Dan is de eenvoudige en eenduidige toewijding aan de Aanwezige verdwenen. Het vasten dient dan jezelf, maar niet meer God. En daarmee is de innerlijke kracht die erin kan zitten verdwenen. Het gaat erom of je iets doet om gezien te worden en gewaardeerd te worden, of dat je jezelf dan toch wel erg goed vindt, of doe je het omdat het in zichzelf goed is, omdat je daarmee God wil dienen. Het één of het ander maakt een wereld van verschil. Ben je innerlijk verdeelt en verscheurt, of ben je een eenheid in je toewijding aan de Aanwezige? Het vasten beoogt dat laatste en zo kan het het gebed ondersteunen. Zo kan het de innerlijke kracht versterken om de leefregels van het Koninkrijk vanuit de juiste gezindheid en houding te volbrengen.

Meditatio (Moment van inkeer en verstilling)
Neem dit gedeelte en hoor wat de Aanwezige je hierin vandaag te zeggen heeft. Laat het van je hoofd naar je hart afdalen.
Bonhoeffer heeft eens gezegd: ‘Het is beter om weinig en langzaam in de Bijbel te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen, dan misschien wel veel van Gods Woord te weten maar het niet in je op te slaan.’ En St. Franciscus zei: ‘Veel weten en niets smaken, wat baat het?’

Enkele gedachten van mij
Het is vandaag Goede Vrijdag. En de vrijdag is daardoor in de katholieke traditie een vastendag waarop o.a. geen vlees maar vis gegeten werd. In dit gedeelte wordt iets gezegd over hoe je dan moet vasten en ik vind dat The Message dat weer op een aansprekende manier weet te verwoorden.
‘Als je een eetlustontkennende discipline beoefent om je beter op God te concentreren, maak er dan geen product van. Het kan je misschien in een kleine beroemdheid veranderen, maar het maakt je geen heilige. Als je innerlijk ‘gaat trainen’, gedraag je dan uiterlijk normaal. Shampoo en kam je haar, poets je tanden, was je gezicht. God heeft geen middelen nodig die de aandacht trekken. Hij zal niet over het hoofd zien wat je aan het doen bent; hij zal je goed belonen.’

Oratio (Gebeden)
⁃ Wat zou je zelf vanuit dit gedeelte tegen God willen zeggen? …
Aanwezige laat mij wegen vinden die mij helpen om me meer op U te concentreren.

Contemplatio
Verkeer in Gods aanwezigheid ….

Slot
⁃ Voor wie of wat wil je vandaag danken of bidden?
….

⁃ Sluit de gebeden af met het Onzevader als gebed om de heilige Geest:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Ga zo als gezegende mensen de dag in.

Ds. Sjaak Visser