De Bergrede: leven in het rijk van de hemel

Tekst voor vandaag Matteus 6:9c

We lezen de Bergrede op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de Protestantse kerk. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je ook alleen de tekst van de dag lezen en de lectio met mijn gedachten daarbij.

Lofprijzing
Geprezen zij de Aanwezige, de God van Israel,
de God die wonderen doet, Hij alleen,
geprezen zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
moge zijn heerlijkheid heel de aarde (en ook mijn leven) vervullen.

Stilte
Adem rustig en wordt innerlijk stil. Neem hier de tijd voor. Leg aan God voor wat je nu bezighoudt.

Lezing
We lezen vandaag Matteus 6:9c in verschillende vertalingen hardop.

Matteus 6:9c
NBV: 9c Laat uw Naam geheiligd worden

BGT: Laat iedereen U eren.

HSV: Uw Naam worde geheiligd

The Message: Reveal who you are.

Lectio (wat valt op)
Een naam is in de Bijbel niet een willekeurig iets. Een naam openbaart het wezen, de identiteit van die persoon.
Wanneer het in de Bijbel over ‘de Naam’ gaat dan verwijst dat altijd naar de Naam van God die aangeduid wordt met de vier letters JHWH. Joodse mensen spreken dit uit als ‘adonai’ wat heer betekent. In onze Bijbel wordt dat weergegeven met HEER. Waarbij in de Leeswijzer bij de Nieuwe Bijbelvertaling staat dat je daar ook kan lezen: Aanwezige, Eeuwige, Enige, God, He(e)re, Levende, De Naam, Onnoembare. Andere zeggen Weser, of de Ene. Dit alles verwijst terug naar Exodus 3:14 waar God zich aan Mozes bekend maakt met deze Naam en die uitlegt als: Ik ben die Ik ben, Ik ben die Ik zijn zal, Ik ben erbij, Ik ben. Hij zal zijn volk bevrijden uit de slavernij in Egypte en trekt met hen mee naar het beloofde land.In het Onze Vader wordt deze Naam ingekleurd met Vader. Hij is als Vader Aanwezig. Dit alles klinkt mee in ‘Uw Naam’. Morgen zullen we zien wat het betekent dat die Naam geheiligd moet worden.

Meditatio (Moment van inkeer en verstilling)
Neem dit gedeelte en hoor wat de Aanwezige je hierin vandaag te zeggen heeft. Laat het van je hoofd naar je hart afdalen.
Bonhoeffer heeft eens gezegd: ‘Het is beter om weinig en langzaam in de Bijbel te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen, dan misschien wel veel van Gods Woord te weten maar het niet in je op te slaan.’ En St. Franciscus zei: ‘Veel weten en niets smaken, wat baat het?’

Enkele gedachten van mij
Wanneer je de Naam benoemt als Aanwezige, dan zit daar direct een verlangen in om aanwezig te zijn. Het is een uitnodiging tot echt leven. Wees aanwezig bij de Aanwezige die je Vader is. Er schuilt vertrouwdheid en geborgenheid in. Je staat er niet alleen voor. Er is iemand naast je die de meest wezenlijke Aanwezige is. Zijn Naam geeft jouw naam body.

Oratio (Gebeden)
⁃ Wat zou je zelf vanuit dit gedeelte tegen God willen zeggen? …
Wees aanwezig bij ons.

Contemplatio
Verkeer in Gods aanwezigheid ….

Slot
⁃ Voor wie of wat wil je vandaag danken of bidden?
….

⁃ Sluit de gebeden af met het Onzevader als gebed om de heilige Geest:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Ga zo als gezegende mensen de dag in.

Ds. Sjaak Visser