De Bergrede: leven in het rijk van de hemel.

Tekst voor vandaag Mattheus 6:9a-b

We lezen de Bergrede op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de Protestantse kerk. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je ook alleen de tekst van de dag lezen en de lectio met mijn gedachten daarbij.

Lofprijzing
Geprezen zij de Aanwezige, de God van Israel,
de God die wonderen doet, Hij alleen,
geprezen zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
moge zijn heerlijkheid heel de aarde (en ook mijn leven) vervullen.

Stilte
Adem rustig en wordt innerlijk stil. Neem hier de tijd voor. Leg aan God voor wat je nu bezighoudt.

Lezing
We lezen vandaag Matteus 6:9a in verschillende vertalingen hardop.

Matteus 6:9a-b
NBV: 9a Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel

BGT: Als jullie bidden, gebruik dan deze woorden: Onze Vader in de hemel

HSV: Bidt u dan zo: Onze Vader die in de hemelen zijt

The Message: Like this: Our Father in heaven

Lectio (wat valt op)
Wanneer we bidden ‘Onze Vader in de hemel’, waar is de hemel dan? Is die ver weg, zodat ‘Onze Vader’ nabijheid schept en ‘in de hemel’ afstand? Is het niet beter om je eerst af te vragen ‘wat’ de hemel is voordat je nadenkt over ‘waar’ de hemel is. Voor mij was een belangrijke eye-opener toen ik besefte dat de hemel de plaats is waar de Vader is, waar Christus is, waar de Heilige Geest is, waar de Drie-enige God is. En God is als Geest alomtegenwoordig. Dat betekent dus dat we door de hemel omgeven worden. Qua letterlijke afstand is de hemel dus niet ver weg. Maar kwalitatief is het van een heel andere orde. Want waar God is is volmaakte liefde, hoop, gerechtigheid en barmhartigheid, om maar enkele eigenschappen van God te noemen. Wanneer we dus bidden ‘Onze Vader in de hemel’ dan verbinden we ons met deze werkelijkheid van Gods Aanwezigheid. En die Aanwezigheid blijft niet buiten ons staan, maar komt bij ons binnen. Augustinus heeft het in dit verband erover dat wij de tempel van God zijn. Hij zegt: ‘De opvatting dat met de woorden ‘onze Vader die in de hemelen zijt’ is bedoeld: in de harten van de rechtvaardigen als in zijn heilige tempel, is dus juist. Tegelijkertijd wordt bedoeld dat wanneer we zo bidden, wij ernaar verlangen dat degene die we aanroepen ook in onszelf woont. Wanneer we daarnaar streven, zullen we rechtvaardig gaan leven. En wordt ons dat gegeven, dan is dat een uitnodiging aan God om in onze ziel te komen wonen.’

Meditatio (Moment van inkeer en verstilling)
Neem dit gedeelte en hoor wat de Aanwezige je hierin vandaag te zeggen heeft. Laat het van je hoofd naar je hart afdalen.
Bonhoeffer heeft eens gezegd: ‘Het is beter om weinig en langzaam in de Bijbel te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen, dan misschien wel veel van Gods Woord te weten maar het niet in je op te slaan.’ En St. Franciscus zei: ‘Veel weten en niets smaken, wat baat het?’

Enkele gedachten van mij
Ik vind het een inspirerende gedachte om te beseffen hoe dichtbij de hemel kan zijn. Het is voor mij een eye-opener dat ook Augustinus de Vader in de hemel, in het hart van de gelovigen plaatst. Zo wordt het gebed niet alleen iets dat gericht is op iets buiten je, maar ademt je het je als het ware in. Het komt heel dicht op je huid, in je vlees, in je ziel te zitten. Gebed is zo ook een inkeer naar binnen, naar de plaats waar God de Vader in je woont.

Oratio (Gebeden)
⁃ Wat zou je zelf vanuit dit gedeelte tegen God willen zeggen? …
Heel dicht bij U zijn, laat dat mijn diepste verlangen zijn.

Contemplatio
Verkeer in Gods aanwezigheid ….

Slot
⁃ Voor wie of wat wil je vandaag danken of bidden?
….

⁃ Sluit de gebeden af met het Onzevader als gebed om de heilige Geest:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Ga zo als gezegende mensen de dag in.

Ds. Sjaak Visser