De bergrede: leven in het rijk van de hemel.

Tekst voor vandaag Matteus 5:14-16.
We lezen de Bergrede op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de Protestantse kerk. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je ook alleen de tekst van de dag lezen en de lectio met mijn gedachten daarbij.

Lofprijzing
Geprezen zij de Aanwezige, de God van Israel,
de God die wonderen doet, Hij alleen,
geprezen zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
moge zijn heerlijkheid heel de aarde (en ook mijn leven) vervullen.

Stilte
Adem rustig en wordt innerlijk stil. Neem hier de tijd voor. Leg aan God voor wat je nu bezighoudt.

Lezing
We lezen vandaag Matteus 5:14-16 in verschillende vertalingen hardop.

Matteus 5:14-16
NBV: 14 Jullie zijn het licht in de wereld, Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 15 Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaatv weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. 16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de or hemel.

HSV: ‘U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.’

The Message: ‘“Here’s another way to put it: You’re here to be light, bringing out the God-colors in the world. God is not a secret to be kept. We’re going public with this, as public as a city on a hill. If I make you light-bearers, you don’t think I’m going to hide you under a bucket, do you? I’m putting you on a light stand. Now that I’ve put you there on a hilltop, on a light stand—shine! Keep open house; be generous with your lives. By opening up to others, you’ll prompt people to open up with God, this generous Father in heaven.’
‭‭
Lectio (wat valt op)
Ik vind dat The Message de betekenis van dit gedeelte scherp weergeeft: ‘Hier is een andere manier om het te zeggen: je bent hier om licht te zijn en de kleuren van God in de wereld naar voren te brengen. God is geen geheim om te bewaren. We treden hiermee naar buiten, zo openbaar als een stad op een heuvel. Als ik je lichtdragers maak, denk je toch niet dat ik je onder een emmer ga verstoppen? Ik zet je op een standaard. Nu ik je daar op een heuveltop heb gezet, op een standaard – schijn! Houd open huis; wees genereus met je leven. Door je open te stellen voor anderen, moedig je mensen aan om zich open te stellen voor God, deze genereuze Vader in de hemel.’ Licht geeft als een vuurtoren, als een stad op de berg, richting. Het is de bedoeling dat het het duister verdrijft, daarom zet je hem niet onder een mand maar op een standaard. Dat is de plaats die mensen in een gemeenschap hebben, die zich door de Bergrede laten inspireren. Daarbij wijs je nooit naar jezelf maar naar de bron van je inspiratie. Je Vader die je vanuit zijn hemel omgeeft.

Meditatio (Moment van inkeer en verstilling)
Neem dit gedeelte en hoor wat de Aanwezige je hierin vandaag te zeggen heeft. Laat het van je hoofd naar je hart afdalen.
Bonhoeffer heeft eens gezegd: ‘Het is beter om weinig en langzaam in de Bijbel te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen, dan misschien wel veel van Gods Woord te weten maar het niet in je op te slaan.’ En St. Franciscus zei: ‘Veel weten en niets smaken, wat baat het?’

Enkele gedachten van mij
Net zoals haat geen haat kan verdrijven, kan duisternis geen duisternis verdrijven. Alleen licht kan dat. Licht is ook niet iets om naar te kijken, maar om mee te kijken. Het wijst van zich af. Hoe onbetekenend je ook denkt te zijn, een klein beetje licht kan de duisternis al verdrijven. Het brengt het echte, het waardevolle leven aan het licht. Dit legt echt alle gewicht in de schaal van wat belangrijk is. En zo verwijst het naar de eer, naar de heerlijkheid van de Vader.

Oratio (Gebeden)
⁃ Wat zou je zelf vanuit dit gedeelte tegen God willen zeggen? …
Vandaag kunnen we als gebed het prachtige lied zingen: Heer, uw licht en uw liefde schijnen.

Contemplatio
Verkeer in Gods aanwezigheid ….

Slot
⁃ Voor wie of wat wil je vandaag danken of bidden?
….

⁃ Sluit de gebeden af met het Onzevader als gebed om de heilige Geest:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Ga zo als gezegende mensen de dag in.

Ds. Sjaak Visser