De Bergrede: leven in het rijk van de hemel.

Tekst voor vandaag Matteus 5:11-12

We lezen de Bergrede op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de Protestantse kerk. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je ook alleen de tekst van de dag lezen en de lectio met mijn gedachten daarbij.

Lofprijzing
Geprezen zij de Aanwezige, de God van Israel,
de God die wonderen doet, Hij alleen,
geprezen zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
moge zijn heerlijkheid heel de aarde (en ook mijn leven) vervullen.

Stilte
Adem rustig en wordt innerlijk stil. Neem hier de tijd voor. Leg aan God voor wat je nu bezighoudt.

Lezing
We lezen vandaag Matteus 5:11-12 in verschillende vertalingen hardop.

Matteus 5:11-12

NBV: ‘Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten.’

BGT: ‘Het echte geluk is voor jullie. Jullie zullen het moeilijk hebben omdat je bij mij hoort. Misschien schelden de mensen je uit, of willen ze je gevangennemen. Misschien vertellen ze allerlei leugens over je. Als dat gebeurt, moet je blij zijn en vrolijk. Want jullie krijgen een grote beloning in de hemel. De profeten van vroeger werden net zo slecht behandeld als jullie nu.’

NBG: ‘Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgd.’
‭‭
Herziene Staten Vertaling: ‘‘Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn.’

The Message: ‘Not only that—count yourselves blessed every time people put you down or throw you out or speak lies about you to discredit me. What it means is that the truth is too close for comfort and they are uncomfortable. You can be glad when that happens—give a cheer, even!—for though they don’t like it, I do! And all heaven applauds. And know that you are in good company. My prophets and witnesses have always gotten into this kind of trouble.’
‭‭
Lectio (wat valt op)
In deze samenvattende zaligspreking worden we rechtstreeks aangesproken ‘Gelukkig zijn jullie’. Het gaat erom dat je in de zaligsprekingen leeft, dat je het in je dagelijks praktijk brengt, dat je zo een navolger bent van de geest, van de sfeer die Jezus in deze wereld heeft gebracht. Je laat je daarbij niet meer weerhouden door uiterlijke weerstand, maar je zet door vanwege een innerlijke kracht, een innerlijke spirit. Wat er over je gezegd en gelogen wordt, bepaalt niet wie je bent. Je vindt je vreugde en je waarde niet in een schat op deze aarde, maar je vindt die in een schat in de hemel. Daarin kan je je dan ondanks alles verheugen en juichen. Je laat je niet stempelen en beheersen door het kwaad en het onrecht dat je in deze wereld wordt aangedaan, maar je laat je stempelen en beheersen door door hoe Jezus en God naar je kijkt. Je weet je daarbij ook in goed gezelschap. Je bent niet de eerste die dit lijden heeft moeten doorstaan omdat je profetisch en tegendraads aanwezig bent in Gods wereld. Vroegere profeten zijn ook deze weg gegaan en zij wijzen jou de weg naar de hemelse gerechtigheid.

Meditatio (Moment van inkeer en verstilling)
Neem dit gedeelte en hoor wat de Aanwezige je hierin vandaag te zeggen heeft. Laat het van je hoofd naar je hart afdalen.
Bonhoeffer heeft eens gezegd: ‘Het is beter om weinig en langzaam in de Bijbel te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen, dan misschien wel veel van Gods Woord te weten maar het niet in je op te slaan.’ En St. Franciscus zei: ‘Veel weten en niets smaken, wat baat het?’

Enkele gedachten van mij
Augustinus citeert in dit kader een tekst van Paulus:’Wij zijn trots op onze beproevingen in het besef dat verdrukking tot volharding leidt, volharding tot beproefde deugd en die weer tot hoop. En de hoop wordt niet teleurgesteld, want Gods liefde is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest die ons werd geschonken.’
Deze samenvattende zaligspreking houdt ons een spiegel voor. Waar laten we ons ten diepste door raken? Wat is voor ons het belangrijkste? Gaat het om een voortkeuvelend leven, of is ons diepste verlangen om navolger van Jezus te zijn en al onze vreugde te vinden in zijn nieuwe wereld? Kunnen we leven met de hoop, omdat we nu al gegrepen zijn door de liefde van Christus? Met de start van deze zaligsprekingen kan je met geen mogelijkheid onverschillig aan de kant blijven staan. Je komt er niet onderuit om kleur te bekennen. Wat en wie is het belangrijkste voor jou in je leven?

Oratio (Gebeden)
⁃ Wat zou je zelf vanuit dit gedeelte tegen God willen zeggen? …
Aanwezige laat mij al mijn vreugde in U vinden. In wie U bent en waar U voor staat. Laat me me daar steeds meer op oriënteren, zodat ik beelddrager van U wordt in uw wereld.

Contemplatio
Verkeer in Gods aanwezigheid ….

Slot
⁃ Voor wie of wat wil je vandaag danken of bidden?
….

⁃ Sluit de gebeden af met het Onzevader als gebed om de heilige Geest:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Ga zo als gezegende mensen de dag in.

Ds. Sjaak Visser